Protokół nr XXVIII z sesji 03.04.2006

Protokół  Nr XXVIII/06
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 3 kwietnia  2006 r.  w godz. od   1815 do 1930  w sali posiedzeń  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XXVIII Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) dokonania zmian w uchwale Nr XXVII/147/06 z dnia 27 lutego 2006 r.    w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2006 r.,
    b) udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Świeciu
7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.02.2006r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  na ostatniej sesji (na ostatniej sesji radni nie zgłosili żadnych interpelacji)
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Pan Krzysztof Otlewski  w sprawie wyrównania drogi od miejscowości
Radańska /za asfaltem/ do miejscowości Stara Rzeka.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że w miarę poprawy pogody droga
zostanie wyrównana.
Radny Pan Michał Dombrowski – w sprawie budowy ul. Kochanowskiego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że budowa tej ulicy jest ujęta w planie na najbliższe lata.
 
Ad. 7
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a) Uchwała Nr XXVIII/151/06 w sprawie dokonania zmian w uchwale XXVII/147/06 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2006 r.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski 
 Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
b) Uchwala Nr XXVII/152/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Świeciu
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 8 
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Pan Henryk Jędryczka – w sprawie uporządkowania terenu wokoło budynku gminnego na ul. Gwarnej.
Wójt Gminy Pan Michał Grabski wyjaśnił, że teren zostanie uporządkowany.
Sołtys Pan Dariusz Bocian – w sprawie umieszczenia tablic z napisem „zakaz wyrzucania śmieci” przy parowie w Brzezinach, oraz umieszczenia znaku
„zakaz zatrzymywania” przy ul. Dworcowej na wysokości Przedszkola.
Pan Wójt Michał Grabski wyjaśnił, że jeśli  umieszczenie tablic da jakiś efekt
to zostaną wykonane i postawione w odpowiednim miejscu, natomiast co do
umieszczenia znaku przy Przedszkolu już sprawa jest w toku.
Radny Pan Jacek Bocian – w sprawie naprawy asfaltu /dziur po zimie / przy
ul. Rynek na wysokości supermarketu. Poruszył sprawę  konieczności zamontowania progów zwalniających na ul. Szkolnej w Osiu
Wójt wyjaśnił, że jak tylko poprawi się pogoda dziury te zostaną zaklejone.
 
Ad. 8  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXVIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokółowała:                                       Przewodniczący
                                                              Rady Gminy                                   
 Janina Warzyńska                              (Roman Waśkowski)    
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Jagła Beata (3 kwietnia 2006)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (11 maja 2006, 10:04:53)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:14:01)
Zmieniono: poprawka nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2251