Protokół nr XXXII/18 z dnia 2 października 2018 r.

Protokół nr XXXII/18

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  2 października 2018 r. w godz. od 15 30 do 1630   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXXII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)    dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
   b)    zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018 - 2023
   c)    wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości
   d)    zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”
   e)    zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”
   f)    przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XIII/100/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie
7.  Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9.  Zakończenie obrad sesji


Ad.2
Pan Przewodniczący stwierdził, iż na 15 radnych obecnych jest 14 dzięki czemu sesja jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Zwrócił się również do radnych z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego punku do porządku obrad sesji: „Informacji dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika  i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.”
Wniosek ten został poddany głosowaniu i  radni zatwierdzili porządek obrad z wprowadzona poprawką.


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 04.09.2018 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
W związku z tym, że nikt z obecnych radnych nie zgłosił interpelacji Przewodniczący Rady zamknął powyższy punkt stwierdzając ich brak.


Ad. 5.
Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radną Panią Katarzynę Górecką, która wnioskował o sprawdzenie i usunięcie  starej pompy przy wjeździe na posesję przy ul. Sienkiewicza 18. Wokół pompy zapada się ziemia, co może być spowodowane sączeniem wody w głębi ziemi. Wójt odpowiedział, że jest to ostatnia taka pompa, która została na terenie gminy Osie i traktowana jest już jako zabytek. Aby usunąć pompę trzeba bardzo głęboko rozkopać teren wokół niej. Mimo tego Gminny Zakład Komunalny podjął się realizacji tego zadania i postara się w ciągu 2 – 3 tygodni wykonać zadanie.

Ad. 6.
W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXXII/233/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok
Przewodniczący posiedzenia odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXXII/234/18 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018 - 2023
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXXII/235/18 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XXXII/236/18 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”
Przewodniczący posiedzenia odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęła jednogłośnie.

e) Uchwała nr XXXII/237/18 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie..

f) Uchwała nr XXXII/238/18 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XIII/100/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Pan Wójt w skrócie zapoznał obecnych z danymi dotyczącymi m.in. ponoszonych wydatków na oświatę, kadry pedagogicznej, awansu zawodowego nauczycieli, liczby dzieci, bazy szkół, dowozu uczniów, średniego wynagrodzenia nauczycieli, przeprowadzonych remontów, wyników sprawdzianu na koniec VI klasy i egzaminu gimnazjalnego, stypendiów socjalnych, darmowych podręczników oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wójt Gminy Michał Grabski dodał, że informacja ta jest do wglądu na stronie internetowej BIP Gminy Osie jako załącznik do zarządzenia nr 283/18 Wójta Gminy Osie, a także będzie dostępna do pobrania przy protokole z odbytej sesji. Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2018 (1710kB) pdf

Ad. 8.
W tej części sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że zgodnie z art. 24 h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym - podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych  w terminie do dnia 30 października każdego roku powinny przedstawić Radzie Gminy informację  o osobach, które nie złożyły oświadczeń lub złożyły je po terminie; o  nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach oraz o działaniach podjętych  w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.
Przewodniczący Rady jako pierwszą odczytał informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  w Bydgoszczy. Informacja ta dotyczyła oświadczeń majątkowych jakie złożył pan Wójt i Przewodniczący Rady. Do oświadczenia pana Wójta nie było żadnych uwag, a pan Przewodniczący został wezwany do dokonania uzupełnienia oświadczenia.
Następnie odczytał notatkę, którą sporządził osobiście po dokonaniu analizy oświadczeń radnych. Notatka ta zawierała uwagi do 4 oświadczeń majątkowych: pana Adricha, pani Góreckiej, pana Nastróżnego i pana Siekierkowskiego.
Kolejne pismo jakie odczytał pan Przewodniczący było to pismo z Urzędu Skarbowego w Świeciu. Pismo zawierało nieprawidłowości stwierdzone podczas analizowania oświadczeń majątkowych wraz z ich opisem. Pan Przewodniczący odczytał stwierdzone uchybienia, które odnosiły się do dwunastu radnych.
Następnie głos zabrał pan Wójt i oświadczył, że przed wysłaniem oświadczeń majątkowych kierowników jednostek samorządowych sprawdził je i wezwał kierowników do uzupełnienia. W piśmie, które przyszło z Urzędu Skarbowego stwierdzono błędy w oświadczeniach wszystkich kierowników. Pan Wójt odczytał to pismo i wezwał wszystkich kierowników do złożenia uzupełnienia lub korekty oświadczenia.

Ad. 9.
Głos zabrał Dyrektor szkoły Podstawowej w Brzezinach pan Adam Manikowski, oznajmił iż 12 października przypada 50-lecie istnienia szkoły Podstawowej w Brzezinach. W związku z tym wydarzeniem 14 października odbędzie się uroczystość z tej okazji, na którą pan Dyrektor serdecznie zaprasza wszystkich zgromadzonych.
Następnie głos zabrał pan Przewodniczący i oświadczył, że w tym miesiącu planuje zwołanie jeszcze jednej sesji i najprawdopodobniej będzie to ostatnie spotkanie obecnej rady.

Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXXII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XXXII sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski
           
Protokołowała                                                         
(-) Agnieszka Nowak                                                            

Do pobrania:
Protokół nr XXXII/18 pobierz >>> (1622kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (9 października 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (11 października 2018, 13:37:31)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (11 października 2018, 13:54:54)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317