OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

1.    Cel i przedmiot konsultacji:

•    wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy                            z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na  2017 rok.

2.    Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

•    rozpoczęcie konsultacji 5 października 2016 r.
•    zakończenie 14 października 2016 r.
•    termin składania uwag i opinii – do 14 października 2016 r.

3.    Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

•    w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie,
•    konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretarz@osie.pl

4.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt programu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:
http://www.bip.osie.pl w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia” oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl.

Osie, dnia 27.09.2016 r.

                                       Wójt Gminy Osie
                            (-) Michał Grabski


Do pobrania:
Projekt programu pobierz >>> (164kB) pdf
Formularz zgłoszenia opinii pobierz >>> (65kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (27 września 2016)
Opublikował: Agnieszka Nowak (27 września 2016, 13:12:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443