Protokół nr XXIV/17 z dnia 16 listopada 2017 r.

Protokół nr XXIV/17

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  16 listopada 2017 r. w godz. od 1530 do 1630  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXIV Sesję Rady Gminy Osie otworzyła i przewodniczyła jej obradom Wiceprzewodnicząca Rady Irena Kozłowska.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Pan Roman Waśkowski.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na  rok podatkowy 2018,
b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XX/149/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku,
d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Osie
e) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie na lata 2017-2023,
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
g) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
7.  Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu
8.  Wolne wnioski i dyskusja.
9.  Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.


W tym punkcie obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 17.10.2017 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radna Pani Katarzyna Górecka – prosił o sprawdzenie i naprawę oświetlenia ulicznego w Osiu głownie na ulicach: Dolna, Polna, Ks. Semraua, Szkolna, Dworcowa, Kościelna i Sienkiewicza.

Radny Pan Wojciech Kater – wnioskował o dostarczenie tłucznia do zasypania dziur w drogach gruntowych (2 wywrotki).

Radny Pan Kazimierz Nastróżny – prosi o naprawę lamp oświetlających przy posterunku Policji i Poczcie.

Radny Pan Michał Recki – prosi w imieniu mieszkańców wsi Radańska o przejęcie i uregulowanie własności drogi leśnej od końca istniejącej drogi asfaltowej, częściowo skrajem lasu Państwowego w kierunku Leśniczówki Nowa Rzeka.

Ad. 5.

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
Radna Pani Katarzyna Górecka prosiła o zmniejszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Wójt odpowiedział, iż opłaty te zostaną zmniejszone i zmiana tej uchwały podejmowana jest na tej sesji.
W sprawie drugiej interpelacji dotyczącej wycięcia przydrożnych krzaków i umieszczenie lustra w pobliżu ulicy Hoffmanna w Osiu pan Wójt odpowiedział, iż zostało to już wykonane.
Radny Pan Wojciech Kater wnioskował o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o zmianę ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej Osie – Warlubie na odcinku od Rybna do Płochocina z 60 km/h do 80 km/h. Pracownicy Urzędu Gminy zwrócili się z tą interpelacją do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i niestety odpowiedź w tej sprawie jest negatywna. Na chwilę obecną niemożliwe jest zwiększenie prędkości na tym odcinku drogi.
Radny Pan Kazimierz Nastróżny wnioskował o zamontowanie barierek od strony Szkoły Podstawowej w Osiu na ul. Szkolnej. Pan Wójt udał się w tej sprawie wraz z kierownikiem Posterunku Policji w Osiu na miejsce gdzie miałyby te barierki stać. I niestety wspólnie wraz z Kierownikiem doszli do wniosku, iż nie ma możliwości technicznych na umieszczenie barierek. W celu poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu można jedynie wnioskować do właściciela działki sąsiedniej o wycięcie krzaków w celu poprawy widoczności.
Na drugą interpelację złożoną przez Pana Nastróżnego pan Wójt odpowiedział, że zostało już wykonane odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Osiu na ul. Dworcowej (naprzeciwko Policji) poprzez wykopanie rowów.
Na interpelację Pana Przemysława Siekierkowskiego Pan Wójt odpowiedział, iż nie została ona jeszcze wykonana, gdyż do chwili obecnej  nie otrzymano projektu tabliczek kierunkowych jakie mają zostać umieszczone w miejscowości Wałkowiska. Sprawa zostanie załatwiona po otrzymaniu projektu. Pan Siekierkowski odpowiedział, że projekt jest już wykonany i na dniach zostanie dostarczony do Urzędu Gminy.
Na interpelację Radnego Jacka Bociana o naprawę lampy oświetlającej miejsce koło Gminnego Ośrodka Kultury na ulicy Rynek w Osiu Wójt odpowiedział, iż zostało to już zgłoszone do Enei.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXIV/179/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska poinformowała obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.
Następnie odczytała projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXIV/180/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt powyższej uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca obrad Irena Kozłowska.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Podczas głosowanie jeden głos był przeciwko, a reszta za.

c) Uchwała nr XXIV/181/17 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XX/149/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku

Wiceprzewodnicząca posiedzenia zapoznała obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddała  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XXIV/182/17 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Osie

Do przedstawionego przez Wiceprzewodniczącą Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

e) Uchwała nr XXIV/183/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023

Wiceprzewodnicząca obrad zapoznała obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddała  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

f) Uchwała nr XXIV/184/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

g) Uchwała nr XXIV/185/17 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Powyższy projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Irena Kozłowska, ponieważ nie było pytań poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.


Ad. 7

W tym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Sebastian Borys – Kierownik Posterunku Policji w Osiu.  Przedstawił informację z działalności podległej mu  jednostki dotyczącą głównie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Osie.
Informacja Kierownika Posterunku policji w Osiu stanowi załącznik do protokołu.


Ad.8.

Dyskusji i wolnych wniosków brak.


Ad. 9.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Wiceprzewodnicząca obrad Irena Kozłowska zakończyła XXIV Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Do pobrania:
Protokół Nr XXIV/17 pobierz >>> (1451kB) pdf

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Kozłowska

Protokołowała                                                                     
(-) Agnieszka Nowak                                                                              

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (24 listopada 2017)
Opublikował: Agnieszka Nowak (28 listopada 2017, 13:02:23)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (11 stycznia 2018, 09:32:55)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378