Protokół nr XIV/12 z dnia 17 lipca 2012 r.

Protokół nr XIV/12

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Osie odbytej w dniu 17 lipca 2012 r. w godz. od 15.15 do 17.00 w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja z działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  Gminy Osie
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
          a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok
7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji

XIV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę                  15 radnych w  sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecni radni: Jerzy Spychalski, Henryk Jędryczka.
W sesji brali udział także:
- Sekretarz Gminy Beata Jagła 
- Skarbnik Gminy Andrzej Sitkiewicz
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu Mirosława Felczykowska
- Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu Krzysztof Kuzimski
- Kierownik referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Osiu – Marek Lejk
- inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obronności Iwona Ostrowska

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.06.2012 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. 5. 
Informacja z działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  Gminy Osie.
Na wstępie głos w powyższej sprawie zabrała Sekretarz Gminy Pani Beata Jagła. Zapoznała obecnych z podjętymi działaniami w sprawie  zaistniałego zdarzenia w wyniku trąby powietrznej w dniu 14.07.2012r.w miejscowości Stara Rzeka , Łążek , Szarłata tj.:
- po otrzymaniu sygnału o zdarzeniu Pani Sekretarz wraz z inspektorem ds. zarządzania kryzysowego udały się do miejscowości Stara Rzeka celem oszacowania ilości uszkodzonych posesji,
- zapewniono nocleg  jednej z poszkodowanych rodzin, ponieważ stan budynku mieszkalnego nie pozwalał na dalsze zamieszkiwanie,
-  15.07.2012 r. Pani Sekretarz wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes i Starostą Świeckim Marzeną Kempińską wyruszyły na oględziny miejsc dotkniętych kataklizmem. Udzielono pomocy poprzez zaopatrzenie poszkodowanych w  tymczasowe poszycia dachowe – plandeki.
Według Pani Sekretarz nalezą się szczególne podziękowania dla Pana Krzysztofa Cemke, który natychmiast przystąpił do udzielania pomocy - uratował kajakarzy, którzy utknęli na rzece Wdzie w Starej Rzece; wycinał zwalone drzewa udrożniając przejazd. 
- dnia 16.07.2012 r. pracownicy GOPS-u w Osiu wraz z pracownikami SANEPIDU ze Świecia udali się do miejscowości dotkniętych kataklizmem-trąbą powietrzną. Pouczono właścicieli zniszczonych budynków o niebezpieczeństwach wynikających z samowolnego usuwania uszkodzonych pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych. 
- dziś tj. dnia 17.07.2012 r. pracownicy specjalistycznej firmy zbierają fragmenty eternitu (azbestu) pochodzącego ze zniszczonych pokryć dachowych, na terenach, gdzie w sobotę przeszła trąba powietrzna.
Sekretarz Gminy Beata Jagła złożyła wyrazy uznania dla strażaków, którzy nieśli pomoc poszkodowanym w usuwaniu skutków kataklizmu. Żony strażaków angażowały się  przygotowując kanapki dla osób pracujących podczas usuwania skutków trąby powietrznej, także ośrodek Perła Borów z Tlenia, restauracja „Pod Orłem” w Osiu i ośrodek BenioVita  z Tlenia przyczyniły się do pomocy przygotowując ciepłe posiłki.
Pani Sekretarz poinformowała, że na obszarach dotkniętych trąbą powietrzną obecni byli Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz sekretarz stanu Ministerstwa Administracji     i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński. 
Następnie głos zabrała Kierownik GOPS Mirosława Felczykowska. Poinformowała, że pracownicy GOPS-u pracują intensywnie od niedzieli (15.07.2012r.). Na początku wyruszyli      w teren spisywać wywiady, dotarli do większości osób poszkodowanych – tam gdzie możliwy był dojazd. Pracownicy socjalni zawnioskowali przyznanie zasiłków celowych 11 rodzinom poszkodowanym. 16 lipca br. gmina otrzymała środki z województwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków do kwoty 6 tys. zł. Tego samego dnia zasiłki wypłacono, dostarczone były przez pracowników GOPS do każdej poszkodowanej rodziny. GOPS zaproponował zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin poszkodowanych kataklizmem, wstępnie 4 dzieci są chętne do udziału w koloniach.
Sekretarz Gminy Beata Jagła: 
- dodała, że w dniu 15 lipca br. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu Michalina Figurska oraz psycholog Anna Starzyńska po dokonaniu rozeznania w terenie objętym zdarzeniem trąby powietrznej stwierdziły, że osoby poszkodowane nie potrzebują porady psychologicznej, 
- zwróciła także uwagę na problem z drożnością koryta rzeki Wdy. W udrażnianie koryta rzeki zaangażowane jest Wdeckie WOPR z Tlenia oraz pilarze z Zarządu Wód Gdańsk-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Toruń,
- poinformowała o możliwości wpłacania pieniędzy na specjalnie utworzony rachunek bankowy, aby wspomóc mieszkańców gminy Osie – sołectw Stara Rzeka  i Łążek w usuwaniu szkód nawałnicy z 14 lipca br.
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski podał do wiadomości komunikat dotyczący całkowitego zakazu organizowania spływów rzeką Wdą na odcinku Stara Rzeka-Tleń do odwołania.
Sekretarz Gminy dodała, że Policja z Osia otrzymała dyspozycję, aby „przeganiać gapiów”, którzy utrudniali prace w usuwaniu skutków kataklizmu-trąby powietrznej. W tym celu zostały postawione znaki zakazu zatrzymywania się na poszczególnych odcinkach drogi powiatowej Tleń-Tuchola oraz drogi powiatowej Tleń-Łążek.
Kierownik referatu Marek Lejk stwierdził, że takiej mobilizacji strażaków, ich rodzin, mieszkańców gminy dotychczas nie widział. Jeżeli przejeżdża się przez teren dotknięty trąbą powietrzną- widać jak przybywa osób do pomocy w usuwaniu skutków tego kataklizmu. Oznajmił, że napływają zgłoszenia osób z zewnątrz, którzy chcą przyjechać i bezpłatnie pomagać.
Pani Beata Jagła przekazała informację, że w dniu 15 lipca br. pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oszacowali ilość uszkodzonych budynków tj. zniszczeniu uległo ogółem 58 budynków w tym 15 mieszkalnych, 1 budynek nie nadaje się do zamieszkania.
Kierownik GZK Krzysztof Kuzimski przedstawił działania podjęte przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu tj. wykonanie przeprowadzki 5-cio osobowej rodziny Państwa Bilickich ze Starej Rzeki do miejscowości Miedzno. Pomoc miała na celu przewiezienie członków rodziny oraz mienia do zastępczego mieszkania. Ponadto dostarczono wodę pitną dla mieszkańców Starej Rzeki. Samochód należący do GZK był używany podczas rozwożenia przez pracowników socjalnych zasiłków celowych przeznaczonych dla osób poszkodowanych.
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obronności Iwona Ostrowska podała informację na temat ilości zużytych plandek,  ilości kilometrów nieprzejezdnych dróg oraz zniszczonych hektarów upraw.

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następującej uchwały:
a) Uchwała nr XIV/93/12  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok
Skarbnik Gminy Andrzej Sitkiewicz przedstawił informację dotyczącą poniesionych kosztów podczas akcji w wyniku zdarzenia jakie miało miejsce na terenie miejscowości Łążek, Szarłata, Stara Rzeka. Szacunkowo na dzień 17.07.2012 r. koszty akcji ratowniczej wyniosły 31.000,00 zł.
Podał kolejno działania i związane z nimi poniesione koszty finansowe.
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 7.
Radna Irena Kozłowska –  w porozumieniu z sołtysami z terenu gminy Osie, ustaliła, że podejmą się zbiórki pieniędzy na pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy.
Radny Wojciech Kater przybliżył obecnym sobotnie zdarzenie dot. przejścia trąby powietrznej.   Podczas przygotowywania się festynu w Łążku  przeszła silna nawałnica. Strażacy OSP Łążek natychmiast przystąpili do pomocy, udrażniali drogi i uszkodzone posesje, zabezpieczali plandekami zniszczone dachy. Złożył podziękowania dla sztabu kryzysowego za błyskawiczny odzew oraz Grupy Enea Operator za niezwłoczne przystąpienie do działań zmierzających do jak najszybszego przywrócenia zasilania odbiorcom dotkniętym działaniem żywiołu.
Sekretarz Gminy Beata Jagła oznajmiła, że w skutek trąby powietrznej wystąpiły szkody           w uprawach, łąki są pozalewane. Poinformowała, że w kwestii tej będzie działała komisja rolna.
Radny Łukasz Sowiński – w Starej Rzece w dwóch punktach była wypompowywana woda. Jak wygląda sprawa odnośnie wody w studniach?
Kierownik GZK Krzysztof Kuzimski poinformował, że studnie te zostały oczyszczone, spompowane. Badanie takiej wody trwa 72 godziny, dopiero po upływie tego czasu można określić czy woda jest zdatna do spożycia. Budowa filtra uzdatniającego wodę to koszt 7 tys. zł.

Ad. 8.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


 Przewodniczący Rady Gminy 

   (-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:
pobierz>>> (124kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (22 sierpnia 2012)
Opublikował: Michalina Krasucka (22 sierpnia 2012, 09:45:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1360