Protokół nr XII/16 z dnia 17 maja 2016 r.

Protokół nr XII/16

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  17 maja 2016 r. w godz. od 15.30 do 17.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Pan Roman Waśkowski. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział  13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Pan Lech Różyński i Pan Dawid Warzyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020,
  c) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy      Osie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Osie,
  d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie,
  e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie,
  f) opłaty miejscowej,
  g) opłaty targowej,
  h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
  i) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Osie i Powiatem Świeckim dotyczącego przekazania zarządzania drogą powiatową.
7. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2015 r.
8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie
9. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 9.03.2016 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Wojciech Kater:
1) prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie:
- remontu poboczy drogi powiatowej Osie –Tleń poprzez uzupełnienie tłuczniem,
- remontu poboczy drogi powiatowej Łążek-Tleń poprzez uzupełnienie tłuczniem,
- remontu drogi powiatowej Łążek-Tleń na wysokości osady Szarłata poprzez usunięcie szczeliny między wodościekiem a nawierzchnią jezdni. W uzasadnieniu Pan Wojciech Kater argumentował, że naprawienie powyższych usterek znacznie zwiększy bezpieczeństwo ruchu na w/w drogach powiatowych.
2) w imieniu mieszkańca Łążka wnioskuje o uprzątnięcie śmieci z boiska sportowego i jego okolic w Łążku.

 Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt zabrał głos na temat Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego przedstawiając w skrócie na czym ona polega.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 6.
W kolejnej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XII/86/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok 
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji. Następnie odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwałę nr XII/87/16 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy, po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

c) Uchwałę nr XII/88/16 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Osie
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwałę nr XII/89/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie
Z treścią w/w uchwały zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych. Radny Pan Wojciech Kater nie brał udziału     w głosowaniu zgodnie z art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ w/w uchwała dotyczy jego interesu prawnego (miejscowy plan obejmuje działki radnego).

e) Uchwałę nr XII/90/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

f) Uchwałę nr XII/91/16 w sprawie opłaty miejscowej
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy, po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

g) Uchwałę nr XII/92/16 w sprawie opłaty targowej
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

h) Uchwałę nr XII/93/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie 
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

i) Uchwałę nr XII/94/16 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Osie i Powiatem Świeckim dotyczącego przekazania zarządzania drogą powiatową.
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy przystąpił do omówienia sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2015 r. Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .
W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu   >>> do pobrania <<< (209kB) pdf

Ad. 8.
W tym punkcie posiedzenia głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu Pani Mirosława Felczykowska, która zaprezentowała zasoby pomocy społecznej gminy Osie, określone w załączniku do niniejszego protokołu. Obejmują one w szczególności dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej, informacje dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,  rodzaje udzielonej  pomocy i przyznawanych świadczeń, kadrę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.  Przedstawiona ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na następny rok. Na zakończenie Pani Mirosława Felczykowska  przedstawiła jak przebiega realizacja programu „Rodzina 500 plus” w naszej gminie.
Radni po zapoznaniu się z powyższą oceną, nie wnieśli żadnych uwag  do przedstawionego materiału.
Ocena zasobów >>> do pobrania (612kB) pdf

Ad. 9. 
W kolejnym punkcie sesji Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu Pan Krzysztof Kuzimski przedstawił informacje z działalności podległej mu jednostki. Złożył  także podziękowania Radzie Gminy oraz Panu Wójtowi za dotychczasową współpracę.
Radni nie wnieśli uwag do powyższej informacji, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Informacja GZK>>> do pobrania (2867kB) pdf

Ad. 10.
Dyskusji i wolnych wniosków brak.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała  
(-) Michalina Wiśniewska             

Do pobrania:
Protokół nr XII/16 (1383kB) pdf                                                           

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (14 czerwca 2016)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (14 czerwca 2016, 08:56:57)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (7 lipca 2016, 14:52:15)
Zmieniono: dodanie wersji pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 409