Protokół nr VIII/15 z dnia 23 września 2015 r.

Protokół nr VIII/15

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  23 września 2015 r. w godz. od 15.30 do 16.30   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

VIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni – Pan Dawid Warzyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2015 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis,
  b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu,
  c) zaliczenia drogi Osie – Oski Piec do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
  d) zaliczenia drogi Osie - Zaborki do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
8. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27.08.2015 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Jacek Bocian wniósł interpelację o następującej treści „prośba o niewyłączanie oświetlenia na tzw. „Osiedlu Leśnym” w Osiu. Temat wielokrotnie podejmowany na komisji, w związku z włamaniami do budynków uzasadniony”.

Radny Pan Wojciech Kater wniósł interpelację o następującej treści „Mieszkańcy Łążka proszą o usunięcie  krzewów przy ul. Dolnej przy skrzyżowaniu z ul. Czerską i oczyszczenie skarpy od strony południowej w/w ulicy.”

Radny Pan Robert Bocian  wniósł interpelację o następującej treści „Zwracam się z  prośbą do Wójta Gminy Osie o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o zmianę umiejscowienia znaków: D-43 (Obszar zabudowany) oraz E-17a i e-17b (miejscowość oraz koniec miejscowości) w Brzezinach, na drodze powiatowej nr 1215C (droga Wałkowiska – Jeżewo). Obecnie jadąc od strony Jaszcza oba znaki stoją zbyt blisko miejscowości. Prosił o przesunięcie znaku bliżej miejscowości Jaszcz – przed posesję Brzeziny 41, czyli pensjonat „Borowa Dolina”. Umiejscowienie znaków przed pensjonatem znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób wypoczywających w pensjonacie.”

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez :
- Radnego Wojciecha Katera, który prosił o ustawienie znaku drogowego – ograniczenie prędkości do 70 km/h na odcinku drogi powiatowej Tleń-Łążek. Dokładna lokalizacja to – ul. Tleńska w Łążku, okolica przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy posesji „ul. Tleńska 1” i skrzyżowania z ul. Topolową. Pan Wójt poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg uznał interpelację za zasadną zapewniając, że znak ten zostanie postawiony po opracowaniu projektu zmiany organizacji ruchu.
- Przewodniczącego Rady Gminy Romana Waśkowskiego , który zwrócił się z prośbą o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o ustawienie znaku  C16/C13 (droga dla pieszych i rowerów) na ścieżce pieszo-rowerowej Tleń – Osie. Według Pana Waśkowskiego znak powinien być ustawiony na początku w/w ścieżki od strony Tlenia przy restauracji „Przystanek Tleń”. Przewodniczący Rady stwierdził, że aktualnie część rowerzystów korzysta z jezdni utrudniając przejazd  pojazdów samochodowych. Pan Wójt poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg nie widzi przeszkód, żeby znak powtórzyć  dodając, że zostanie on postawiony w najbliższym czasie. 
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że powyższa informacja była przedstawiana przez Wójta i Skarbnika Gminy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowana. Następnie Pan Roman Waśkowski poprosił Wójta Gminy Osie o krótką charakterystykę  wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Wójt Gminy Osie  Michał Grabski przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie, stwierdzając, że budżet  jest realizowany zgodnie z założeniami.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.

Ad. 7. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr VIII/47/15 w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt powyższej uchwały dotyczącej udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości. Następnie zapytał Przewodniczących Komisji stałych, czy Komisje do omówionego szczegółowo na posiedzeniach komisji projektu wnoszą poprawki.
Głos zabrał Radny Jacek Bocian Przewodniczący Komisji Społecznej – członkowie Komisji Społecznej zadecydowali, aby w §3 ust. 3 pkt. 1 zmienić proponowaną przez Wójta liczbę nowozatrudnionych z „10 do 30 osób” na „5 do 30 osób”.
Radny Wojciech Kater Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisja Gospodarcza przyjęła na swoim posiedzeniu propozycję Wójta w wersji niezmienionej. 
Na zapytanie Przewodniczącego obrad Romana Waśkowskiego o inne propozycje dot. projektu uchwały o  zabranie głosu poprosił Radny Robert Bocian, który zaproponował, aby w § 5 ust. 3 dotyczącym wysokości ulgi w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy zmienić wartości następująco:
Przy wzroście stanowisk pracy o 10 % zaproponował zmianę wysokości ulgi z 15,0 % na 50,0%, 
Przy wzroście stanowisk pracy o 20 % zaproponował zmianę wysokości ulgi z 25,0 % na 60,0%, 
Przy wzroście stanowisk pracy o 30 % zaproponował zmianę wysokości ulgi z 37,5 % na 70,0%, 
Przy wzroście stanowisk pracy o 40 % zaproponował zmianę wysokości ulgi z 50,0 % na 80,0%, 
Przy wzroście stanowisk pracy o 50 % zaproponował zmianę wysokości ulgi z 62,5 % na 90,0%, 
Przy wzroście stanowisk pracy o 60 % i powyżej zaproponował zmianę wysokości ulgi z 75,0 % na 95,0%. Powyższą propozycję Radny uzasadnił tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa dzięki oszczędnościom uzyskanym poprzez zwiększone ulgi podatku będą miały większe możliwości rozwoju.

W dalszej części Przewodniczący obrad Roman Waśkowski poddał pod głosowanie poprawkę do projektu  uchwały wniesioną przez Komisję Społeczną.
Za przyjęciem propozycji Komisji Społecznej głosowało 6 radnych, 7 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie poprawkę do projektu wniesioną przez Radnego  Roberta Bociana.
Za przyjęciem w/w poprawki do projektu uchwały głosował 1 radny, 12 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany przez Wójta Gminy Osie.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
W związku z powyższym w głosowaniu jawnym przyjęty został projekt uchwały zaproponowany przez Wójta Gminy Osie w wersji niezmienionej. 

b) Uchwałę nr VIII/48/15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu
 Przewodniczący obrad Roman Waśkowski przedstawił projekt w/w uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła 

c) Uchwałę nr VIII/49/15 w sprawie zaliczenia drogi Osie – Oski Piec do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

d) Uchwałę nr VIII/50/15 w sprawie zaliczenia drogi Osie - Zaborki do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Ad. 8.
W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Pan Sebastian Borys – Kierownik Posterunku Policji w Osiu, który przedstawił informację z działalności podległej mu  jednostki.
Wypowiedź Pana Borysa dotyczyła głównie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Osie. Kierownik Posterunku Policji zapoznał obecnych z bieżącymi danymi w porównaniu z 2014 rokiem odnośnie: liczby zdarzeń kryminalnych, wykrywalności, interwencji funkcjonariuszy Policji, ilości nałożonych mandatów, otrzymanych z samorządu środków finansowych, ilości wypadków drogowych, oraz ilości i rodzaju zaistniałych wykroczeń. Kierownik Posterunku nawiązał również do funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w Tleniu podczas okresu wakacyjnego. Zaproponował, aby w przyszłym roku zamiast angażowania funkcjonariuszy z Bydgoszczy zwiększyć służbę policjantom z Posterunku Policji w Osiu oraz Komendy Policji w Świeciu. Dodał również, że warto byłoby zastanowić się nad zainstalowaniem monitoringu przy drogach wjazdowych do miejscowości Osie, uzasadniając tym, że zwiększyłoby to bezpieczeństwo mieszkańców i wykrywalność przestępstw.

Ad. 9. 
W tym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Bogusław Wiśniewski, który nawiązał do swojej prośby z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej zamkniętej drogi powiatowej Plewno – Różanna. Poprosił radnych o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg z wnioskiem o naprawę wiaduktu, który uniemożliwia przejazd. Pan Wiśniewski zapytał również czy istnieje możliwość obciążenia osób, które potłukły lustro i zniszczyły przystanek przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, tak aby szkody wyrządzone zostały jak najszybciej naprawione.
Wójt Gminy wyjaśnił, że problem zamkniętego wiaduktu jest wszystkim bardzo dobrze znany, dodał również, że jego remont zaplanowany jest na przyszły rok. W sprawie potłuczonego lustra i przystanku Wójt Gminy wyjaśnił, że nie jest to tak prosta sprawa do zrealizowania w związku z obowiązującymi przepisami prawa. 
Następnie głos zabrał Pan Andrzej Kowalski- Radny Powiatowy, który wyjaśnił, że sprawa zamkniętego wiaduktu poruszana jest na co drugim Zarządzie. Dodał, że wszystkie formalności zostały już załatwione, jednak ze względu na brak pieniędzy w tegorocznym budżecie powiatu realizacja tego zadania zostanie zaplanowana na przyszły rok.

Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył                 VIII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

   Przewodniczący Rady Gminy   
    (-) Roman Waśkowski

   Protokołowała
   (-)  Magdalena Orłowska     

Do pobrania:     
Protokół nr VIII/15 (2092kB) pdf                                                              

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (29 września 2015)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (29 września 2015, 09:17:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 523