Protokół nr I/18 z dnia 21 listopada 2018 r.

Protokół Nr I/18

z sesji Rady Gminy  Osie odbytej w dniu  21 listopada 2018 r. w godz. 15:30 do  16:20  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

Porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
3.  Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie
4.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Osie
5.  Zamknięcie obrad sesji


Ad. 1.
Pierwszą inauguracyjną Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom najstarszy wiekiem Radny pan Roman Waśkowski.
Powitał przybyłych gości oraz zgromadzonych radnych.
W tym punkcie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie pan Roman Waśkowski poprosił Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osiu -  Ewelinę Śpica o wręczenie nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Panu Michałowi Grabskiemu zaświadczeń o wyborze. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osiu przed wręczeniem zaświadczeń złożyła gratulacje państwu radnym oraz Wójtowi Gminy Osie. W dalszej kolejności w porządku alfabetycznym dokonała wręczenia zaświadczeń o wyborze.


Ad. 2.
W dalszej części posiedzenia zgodnie z art. 23a. 1. Ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli  ślubowanie następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", które odczytał przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, natomiast najmłodsza wiekiem radna Hanna Rink kolejno wywoływała radnych:

1)    Antoszewską Mariolę, która wypowiedziała słowo „ślubuję”
2)    Bociana Jacka, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
3)    Czerwińską Ewę, która wypowiedziała słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
4)    Deinowskiego Mariusza, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
5)    Górecką Katarzynę, która wypowiedziała słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
6)    Kater Wojciecha, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
7)    Kozłowską Irenę, która wypowiedziała słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
8)    Nastróznego Kazimierza, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
9)    Powierża Włodzimierza, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
10)    Reckiego Michała, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
11)    Rink Hannę, która wypowiedziała słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
12)    Krzysztofa Różyńskiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
13)    Daniela Siewert, który wypowiedział słowo „ślubuję”
14)    Dawida Warzyńskiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
15)    Romana Waśkowskiego, który wypowiedział słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”


Ad. 3.
W tym punkcie obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy Osie.
Radna Irena Kozłowska zgłosiła kandydaturę radnego Romana Waśkowskiego, uzasadniając to jego długoletnim stażem i doświadczeniem w roli przewodniczącego. Dodała, ze w tej roli od wielu kadencji się sprawdził. Roman Waśkowski wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie.
W świetle powyższego prowadzący obrady zarządził wybory, jednocześnie przedstawił propozycję sposobu głosowania, co przez Radę w głosowaniu jawnym zostało zatwierdzone jednogłośnie.
W celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
  1.  Dawid Warzyński    - przewodniczący
  2.  Katarzyna Górecka  - członek
  3.  Wojciech Kater        - członek
W/w kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.
Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 15 radnych.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił techniczny sposób głosowania.
Następnie rozdano opieczętowane karty i przystąpiono do głosowania tajnego. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół, podając wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Osie został radny Roman Waśkowski.
Nowo wybrany przewodniczący podziękował za wybór i  zaufanie, którego postara się nie zawieść. Dodał, że wzorem lat ubiegłych liczy na dalszą konstruktywną współpracę z radnymi, sołtysami oraz Wójtem Gminy Osie.

Ponieważ uchwała dotycząca wyboru przewodniczącego rady gminy ma charakter stwierdzający wybór (na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej) prowadzący obrady Roman Waśkowski odczytał Uchwałę Nr I/1/18  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osie.


W kolejnej części Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna (w składzie jak wyżej)  przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Radni w glosowaniu jawnym powyższą propozycję przyjęli jednogłośnie.

Radny Mariusz Deinowski zaproponował kandydaturę na Wiceprzewodniczącą rady gminy radnej Ireny Kozłowskiej uzasadniając to tym, że pani Kozłowska już w poprzedniej kadencji była wiceprzewodniczącą i współpraca rady z nią układała się bardzo dobrze. Radna Irena Kozłowska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Radni w głosowaniu jawnym zamknięcie listy kandydatów przyjęli jednogłośnie.

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.
Podczas przeprowadzenia głosowania zastosowano taką samą procedurę, jak przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Osie. Procedurę tą Rada Gminy Osie przyjęła w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Osie została radna Irena Kozłowska.  
Protokół i kartki do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Nowo wybrana Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska podziękowała za wybór i za zaufanie, ma nadzieje, iż będzie godnie pełnić powierzoną jej funkcję.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Nr I/2/18  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie.Ad.4
W tym punkcie posiedzenia zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Michał Grabski przed objęciem obowiązków złożył  ślubowanie wobec Rady Gminy Osie o następującej treści:
"Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy ." Z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."


Ad. 5.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, iż na następnej sesji powoływane będą 4 komisje stałe rady więc prosi, aby radni zastanowili się, w pracach której komisji chcą brać udział.
Przypomniał również, iż od dnia dzisiejszego czyli od złożenia ślubowania radni mają termin 30 dni na złożenie oświadczenia majątkowego.

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zakończył jej obrady wypowiadając formułę „Zamykam I Sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.


     Protokołowała:                                                                  Przewodniczący Rady Gminy:

 (-)  Agnieszka Nowak                                                     (-) Roman Waśkowski


Protokół Nr I/18 (1449kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (26 listopada 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (28 listopada 2018, 07:34:12)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (28 listopada 2018, 11:58:28)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 381