Protokół nr XIX z sesji 09.03.2005

PROTOKÓŁ  Nr XIX/05
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 9 marca  2005 r.  w godz. od   1700 do 1930  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu
 
XIX Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Mirosława Gzella
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek  obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)   zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2005 r.,
b)   uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie
c)   wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu ,
d)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Osie,
e)   zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Osie,
f)    zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Jezewo
 
8.Wolne wnioski i dyskusja
9.Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 10.02.2005 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad 4
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – Poinformował, że brał udział:
- w spotkani z Posłanką G. Ciemniak dotyczącą uzależnienia od narkotyków,
- w uroczystości wręczenia parom małżeńskim medali za długoletnie pożycie (medale otrzymały 4 pary),
- w spotkani z okazji Dnia Kobiet z samotnymi paniami, zorganizowanym prze LKP w Osiu,
- w posiedzeniu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Osiu

Ad. 6
Na ostatniej sesji radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Michał Dombrowski  – zwrócił uwagę na odśnieżanie chodników przez właścicieli posesji przyległych do nich. Przekazał także wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej wsi Miedzno : dokonać remonty drogi na wysokości posesji p. Domisch , należy dowieść piasku do podsypywania drogi oraz tłucznia na remonty dróg oraz dokonać bramy wjazdowej na boisko.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że ma protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej.  Zadania są do realizacji stopniowo w ciągu roku, ponieważ należy brać pod uwagę środki finansowe.

Ad. 7
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a) Uchwała Nr XIX/111/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2005 r.
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Szczegółowych wyjaśnień czego dotyczą poszczególne zmiany w dochodach i wydatkach Wójt Gminy Michał Grabski. Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu i w głosowaniu jawnym  omówioną uchwałę  przyjęli jednogłośnie.  
b) Uchwała Nr XIX/112/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, a ponieważ był on analizowany na posiedzeniu stosownej Komisji w związku z tym prosił o przedstawienie opinii przez przewodniczącego Komisji Edukacji Publicznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych Jacka Bocian. Który poinformował, że Komisja omówiony projekt regulaminu zaopiniowała pozytywnie, dodając że  Urząd Gminy czekają trudne chwile, ponieważ ustawodawca przekazał zadania do wykonania, jednak bez środków na organizację stanowiska pracy oraz przepisy dotyczące stypendiów nie są spójne.
Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
c) Uchwała Nr XIX/113/05 w sprawie wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy
Do powyższego projektu uchwały Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych Jacka Bocian przedstawił pozytywną opinię swojej Komisji, który stwierdził, że należy obecnie postąpić jak wcześniej przy ograniczeniu działalności szpitala.
Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał ją pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny się wstrzymał.
 
d) Uchwała Nr XIX/114/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Osie
Wójt Gminy wyjaśnił, że z wnioskiem o wydzierżawienie gruntu zawartego w projekcie uchwały zwrócił się obecny dzierżawca p. M. Wiśniewska.
W tym miejscu zapoznał obecnych z projektem umowy dzierżawy , która by była zawarta jeżeli Rada podejmie powyższą uchwałę.
Rady Michał Dombrowski – zwrócił się z pytanie , czy pozostałe budynki mieszczące się na targowisku także będą objęte projektem uchwały.
Wójt Gminy wyjaśnił, że pozostali właściciele budynków na targowisku mają umowy na okres 3 lat
Radni nie mieli więcej pytań i w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e) Uchwała Nr XIX/115/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Osie
Wyjaśnień do powyższego projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały i przyjęli ją jednogłośnie.

f) 
Uchwała Nr XIX/115/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Jeżewo
Podobnie jak przy wcześniejszej uchwale wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.
Radni powyższą uchwalę przyjęli jednogłośnie bez uwag.
 
Ad. 8
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Wałkowski przedstawił pismo Pana Bogdana Tarach zam. Kozłowo w sprawie usunięcia wad w procesie prywatyzacji Szpitala Powiatowego w Świeciu. Poinformował, że  Komisja Edukacji Publicznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych analizowała powyższą sprawę . Również kontaktował się z radcą prawnym, który stwierdził, że nie mamy obowiązku zajmować się tą sprawą, jednak radzi aby grzecznościowo udzielić odpowiedzi na powyższe pismo.
Przewodniczący  Komisji Zdrowia Bocian Jacek dodał, że Komisja nie zajęła stanowiska i nie wydała opinii.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że otrzymał Uchwały Rady i Zarządu, w których nie uwzględniono zarzutów zawartych w piśmie . W związku z tym proponuje, aby wystosować pismo do Pana B. Tarach, że Rada Gminy Osie nie wyraża stanowiska, ponieważ nie jesteśmy stroną .
Powyższą propozycję Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
Radny Henryk Jedryczka – zwrócił się z pytaniem, dlaczego ostatnie okno w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu nie zostało wymienione wraz z pozostałymi.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że z powodu braku środków finansowych.
Radny Michał Dombrowski – w nawiązaniu do pytania radnego Henryka Jędryczki prosił o określenie terminu wymiany tego okna , ponieważ zainteresowani go pytają.
Wójt Gminy Michał – stwierdził, że nie ma możliwości w ciągu 2 lat wymienić wszystkich okien , już wymieniliśmy bardzo dużo (np.  w Szkole Brzeziny, Zespole Szkół w Osiu, Urzędzie Gminy itd.). Jest to kwestia wyboru zadań do realizacji, jeżeli  obecnie chcemy wymienić to okno, to trzeba wskazać z jakiej inwestycji należy zrezygnować.
Sołtys wsi Brzeziny Dariusz Bocian – poruszył sprawę wyrównywania dróg, aby firma która wykonuje te prace nie pogłębiała już istniejących dziur i nie zwężała drogi. Gdzie jest problem na drodze, to wyrówniarka go omija.
Także zwrócił się z pytaniem, czy przy przydzielaniu stypendium socjalnego brany jest tylko dochód na osobę, czy także wyniki w nauce. Rolnikom naliczany jest wysoki dochód z gospodarstwa.
Wójt Gminy Michał Grabski –co się tyczy wyrównywania dróg to się zgadza,  nie daje to oczekiwanych  efektów. Dlatego prosił, aby przy wyrównywaniu dróg w poszczególnych sołectwach dozorowali sołtysi.
W tym miejscu wyjaśnił zasady przyznawania stypendium socjalnego. Dodał, że wszystko będzie zleżeć od środków jakimi będzie dysponowała gmina.
Radna Malinowska Halina – poruszyła problem wynoszenia śmieci do koszy usytuowanych na chodnikach.
Radny Wałkowski Roman – przedstawił sprawę dotacji dla ginekologa, jest duże zapotrzebowania na badania ginekologiczne.
Radny Michał Dombrowski – dodał, że z badań ginekologa w naszej Przychodni korzystają kobiety z innych gmin.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –wyjaśnił, że jest to 2 % przypadków, na badania ginekologa nie ma limitu.
 
Ad. 9  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                            Przewodniczący
                                                                                 Rady    Gminy
Beata Jagła                                                             Roman Waskowski  
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Dominik Ziółkowski (19 kwietnia 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (19 kwietnia 2005, 10:31:05)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:29:01)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2212