Protokół nr XXXIII z sesji 31.08.2006


 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 31 sierpnia  2006 r.  w godz. od  15:15 do 16:30  w sali  posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XXXIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Mirosława Gzella, Wiesław Nikel, Czesław Różyński.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
 
1.      Otwarcie obrad sesji
2.      Stwierdzenie quorum
3.      Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.      Informacja Wójta Gminy
5.      Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za I półrocze 2006 r.
7.      Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
    b. przyjęcia na własność Gminy Osie porzuconego pojazdu
    c. zmian w podziale Gminy Osie na stałe obwody głosowania 
8.  Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3  
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27.07.2006 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Otlewski Krzysztof – zwrócił uwagę na sprawność kamery monitorującej rynek w Osiu, aby działała. Kiedy występuje taka potrzeba to nic z niej nie można odczytać. Wyjazdy z Osia w stronę Brzezin i Tlenia obecnie będą monitorowane . Natomiast przydałoby się, aby zamontować kamerę na ul. Sienkiewicza w stronę Starogardu i Warlubia.
Radny Kater Wojciech – poruszył sprawę weryfikacji granic posesji przy ul. Czerskiej w Łążku jest ona bardzo wąska.
Radny Michał Dombrowski – w imieniu rolników i sołtysa wsi Miedzno prosi o udzielenie pomocy przy oczyszczeniu jeziora, ponieważ rolnicy chcą je oczyścić.
 
Ad. 6
W kolejnej części posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował, że powyższe sprawozdanie bardzo szczegółowo było przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowane. Komisje w powyższej sprawie wydały opinie pozytywne.
Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił obecnym ważniejsze pozycje  wykonanych dochodów i wydatków za I półrocze 2006 r. Przedstawił także niektóre inwestycje np. na budowę chodnika na ul. Ks. Semraua w Osiu, budowę garażu przy remizie OSP w Osiu, modernizacja trybun na stadionie w Osiu. Stwierdził, że jeśli chodzi o budżet gminy to nie ma zagrożenia z jego realizacją.
W związku z tym, że nie było więcej uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej Informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.
 
Ad. 7
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła następujące projekty uchwał :
 
a) Uchwała nr XXXIII/176/06 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
 
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski. Radni do przedstawionego projektu nie wnieśli uwag i w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
b) Uchwała nr XXXIII/177/06 w sprawie  przyjęcia na własność Gminy Osie porzuconego pojazdu
 
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Radni wymienioną uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
c) Uchwała nr XXXIII/178/06 w sprawie zmian w podziale Gminy Osie na stałe obwody głosowania
 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że .
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przejęli  jednogłośnie.
 
Ad. 8
W kolejnym punkcie obrad sesji  Rady Gminy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu  przedstawił informację  o stanie bezrobocia w powiecie świeckim, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Osie.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Kater Wojciech – zwrócił się z pytaniem czy przedsiębiorcy zatrudniający do 20 pracowników mogą liczyć na jakąś pomoc w zatrudnianiu pracowników.
Dyrektor PUP Adam Ruciński – wyjaśnił, że nie ma znaczenia liczba zatrudnianych osób, najważniejsze jest przystąpienie do konkursu danego pracodawcy i spełnienie przez niego określonych wymogów. Istniej możliwość udziału bezrobotnych w szkoleniach np. kierowców, stolarzy organizowanych przez PUP. Organizowane są prace interwencyjne, staże, przygotowania zawodowe.
Radny  Michał Dombrowski – zwrócił się z pytaniem czy w PUP są wydzielone komórki lub pracownicy, którzy przekazują bieżące informacje dla bezrobotnych.
Dyrektor PUP Adam Ruciński – stwierdził, że jest to bardzo trudna sprawa, aby chociaż raz w miesiącu w każdej gminie zjawiali się pracownicy PUP (w naszym powiecie jest 11 gmin ), ale w miarę potrzeb może dotrzeć pracownik. Do urzędów gmin są  przesyłane bieżące informacje , a także  umieszczane w Internecie. Obecnie Urząd Pracy w Świeciu jest na etapie reorganizacji i może po niej pracownicy będą docierać do pracodawców.   
 
Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –poinformował, że  ostatnia sesja na zakończenie kadencji Rady Gminy odbędzie się w dniu                        24 października 2006 r.
 
Ad. 10
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXXIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                           Przewodniczący            
                                                                                  Rady Gminy  
Beata Jagła                                                          ( Roman Waskowski)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (5 października 2006)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (5 października 2006, 07:54:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2005