Protokół nr I z sesji 19.11.2002

 

PROTOKÓŁ Nr I/02
 
z Sesji Rady Gminy w Osiu odbytej w dniu 19 listopada 2002  w godz.
 od 8:00 do  10:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
Porządek  obrad sesji:
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Ślubowanie radnych
4.     Ślubowanie wójta
5.     Zgłaszanie interpelacji
6.     Wybór przewodniczącego rady gminy
7.     Wybór  wiceprzewodniczącego rady gminy
8.     Powołanie stałych komisji rady gminy
Przerwa  w obradach
9.     Powołanie składów osobowych komisji
10. Dyskusja i wolne wnioski
11. Zakończenie obrad sesji
 
Ad.1  
Pierwszą inauguracyjną Sesję Rady Gminy  Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom najstarszy wiekiem Radny Czesław Różyński.
 
Ad.2
 
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Ad. 3
 
W dalszej części posiedzenia zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie. Treść ślubowania odczytał przewodniczący obrad Czesław Różyński,  natomiast najmłodszy wiekiem radny Jacek Bocian kolejno wywoływał radnych (na podstawie listy obecności), którzy  wypowiadali słowo „Ślubuję”,
 
Ad. 4
 
W następnej kolejności ślubowanie złożył Wójt Gminy Michał Grabski. Wypowiedział treść ślubowania zawartego w art. 29a ustawy o samorządzie gminnym.
 
Ad. 5
 
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.
 
Ad. 6
 
W tym punkcie obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy . Radny Czesław Różyński zgłosił kandydaturę radnego Romana Waśkowskiego. Uzasadniając powyższą kandydaturę stwierdził, że Pan Roman Waśkowski był Przewodniczącym Rady Gminy ostatniej kadencje i w tej roli się sprawdził. Radny Roman Waśkowski wyraził zgodę na kadydowanie. Radny Wojciech Kater – zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Otlewskiego uzasadniając , że Pan K. Otlewski jako radny otrzymał największą liczbę głosów co świadczy o poparciu społecznym.
Rady Krzysztof Otlewski nie wyraził zgody na kandydowanie. Radny Michał Dombrowski zgłosił kandydaturę radnej Mirosławy Gzella, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z powyższym w celu przeprowadzenia wyborów  Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną  w składzie:
1. Przemysław Siekierkowski     -   przewodniczący
2. Wiesław Nikel
3. Krzysztof Otlewski
Za przyjęciem w/w składu głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie był, 3 radnych się wstrzymało. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił sposób głosowania i wyczytał kolejno radnych z listy obecności. Następnie po przeliczeniu głosów odczytał protokół podając wyniki głosowania. (Protokół Komisji Skrutacyjnej i Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokółu). Na podstawie wyników głosowania Przewodniczącym Rady Gminy został radny Roman Waśkowski.  W związku z powyższym prowadzący obrady radny Czesław Różyńki odczytał Uchwałę Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy . Od tego momentu przewodnictwo obrad sesji przejął Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski, który podziękował za wybór go na funkcję i ma nadzieję, że jego współpraca będzie się układa pomyślnie z wszystkimi radnymi.
 
Ad. 7
 
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zaproponował kandydaturę radnego Krzysztofa Otlewskiego i radnej Mirosławy Gzella. Uzasadniając powyższe kandydatury tym, że rolą wiceprzewodniczącego jest zastępowanie przewodniczącego rady gminy, gdy ten nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków. W/w kandydaci są osobami niezależnymi . Radny Otlewski Krzysztof nie wyraził zgody na kandydowanie, dziękując za zaufanie i prosił, aby pani Mirosława Gzella wyraziła zgodę, ponieważ uważa jest ona osobą odpowiednią na tę funkcję.
Radna Mirosława Gzella wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie radny Michał Dombrowski zaproponował kandydaturę radnego Wojciecha Kater, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z tym, że więcej kandydatur nie zgłoszono Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie. Podczas przeprowadzenia głosowania zastosowano taką samą procedurę jak przy wyborze przewodniczącego rady gminy (zgodną z Regulaminem Rady Gminy) . W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Osie została radna Mirosława Gzella. Protokół  i kartki z głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokółu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mirosława Gzella podziękowała za wybór i obdarzone ją zaufanie. W osobie Przewodniczącego Rady Gminy będzie miała godnego nauczyciela.
 
Ad 8  
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do powołania komisji stałych Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały przygotował Zarząd Gminy , obligatoryjną jest Komisja Rewizyjna. Pozostałe komisje ilościowe i nazwy ich ustala Rada Gminy. Proponuje, aby wzorem poprzedniej kadencji Komisję Rewizyjną utrzymać w składzie 5 osobowym.
Radna w głosowaniu jawnym powyższą propozycję przyjęła jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że proponuje się krótkie nazwy , natomiast zadania poszczególnych komisji będzie zawierał nowy regulamin rady gminy. Radny Michał Dombrowski – prosił, aby do nazwy Komisji Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa dopisać Ekologii. Za przyjęciem powyższej propozycji głosowało 13 radnych, 2 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących nie było. Ponieważ nie było więcej propozycji zmian Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr I/3/02 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy. Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 9  
Następnie  zgodnie ze Statutem Gminy Osie Rada powołała przewodniczących poszczególnych Komisji . Na Przewodniczącą Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego radny Tkaczyk Jerzy zaproponował radną Halinę Malinowską. Innych kandydatur nie zgłoszono. Radni w głosowaniu jawnym zatwierdzili w/w jednogłośnie. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radna Kozłowska Irena zgłosiła kandydaturę radnego Henryka Jędryczka. Innych kandydatur nie zgłoszono. Powyższą kandydaturę radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie. Natomiast na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa zgłoszono następujące kandydatury: Radny Michał Dombrowski zgłosił radnego Wojciecha Kater, Radna Mirosława Gzella zgłosiła radnego Wiesława Nikel, Radny Krzysztof Otlewski zgłosił radnego Przemysława Siekierkowskiego Następnie przeprowadzono głosowanie jawne: Za kandydaturą radnego Wojciecha Kater było 2 radnych, przeciw było 11 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Za kandydaturą radnego  Wiesława Nikel było 2 radnych, przeciw 7 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych. Za kandydaturą radnego Przemysława Siekierkowskiego było 11 radnych , głosów przeciw nie było, 4 radnych się wstrzymało. W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa został radny Przemysław Siekierkowski. Radny Michał Dombrowski -  zwrócił uwagę, że wybory przewodniczących powinny odbyć się w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Rady Gminy Roman Waskowski – wyjaśnił, że ustawa o samorządzie gminnym określa w jakich sytuacjach przeprowadza się głosowania tajne. Radny Nikel Wiesław – stwierdził, że głosowanie odbyło się w sposób prawidłowy przeszedł kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W dalszej części obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Porządku Publicznego:
Radny Czesław Różyński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Otlewskigo
Radny Kater Wojciech zgłosił kandydaturę Michała Dombrowskiego.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
Za radnym Otlewskim Krzysztofem głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych się wstrzymało. Za radnym Michałem Dombrowskim głosowało 3 radnych, 8 radnych było przeciw, 4 radnych się wstrzymało.
W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Porządku Publicznego został radny Krzysztof Otlewski. Na Przewodniczącego Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych radna Halina Malinowska zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Bocian. Innych kandydatur nie zgłoszono. Za przyjęciem powyższej kandydatury głosowało 14 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał. Radny Kater Wojciech zwrócił się z pytaniem w ilu komisjach może pracować radny. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że chociaż w jednej, a wskazane aby maksymalnie w dwóch. Po wyborach  Przewodniczący obrad ogłosił 20 minutową przerwę , aby zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Przewodniczący poszczególnych komisji mieli czas na zaproponowanie kandydatów na członków swoich komisji.
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr I/4/02 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 10
Radna Kozłowska Irena – zwróciła się z pytaniem co się  z zamontowaniem aparatu wrzutowego w Jaszczu. Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że wysyłał pisma w tej sprawie do Telekomunikacji. Radny Wojciech Kater – zwrócił się pytaniem dlaczego nie ma aparatu w Pruskich. Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że Telekomunikacja stwierdziła, że na razie nie zamontuje, (za daleko linia) . Co roku ponawia prośby o zamontowanie aparatów, może kiedyś zrealizują naszą prośbę. Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że rozmawia z Telekomunikacją w sprawie zamontowania aparatu wrzutowego w Pruskich, ale oni stwierdzili, że centrala „Tleńska” nie ma wolnych numerów. Radny Michał Dombrowski – jako radny „Niezależny” zwrócił się z prośbą, aby współpraca w Radzie polegała na wzajemnym  szacunku i uchwalaniem uchwał dla dobra mieszkańców Gminy. Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że dobrze współpraca układała się już poprzednią kadencję, była kultura podczas obrad sesji, obecnie jako Rada Gminy stanowimy jedność i wszystkim zależy na dobru Gminy. Dodał, że w najbliższym czasie radni otrzymają aktualną wersję ustawy o samorządzie gminnym. Zwrócił się z pytaniem czy radnym odpowiada godz. 1515 obrad sesji (chyba, że zdarzy się sesja nadzwyczajna). Powyższą propozycję radni przyjęli jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy prosił o udział radnych w zebraniach wiejskich, które odbędą się w grudniu.
 
Ad. 11 Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył I Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący
Beata Jagła                                                       Rady Gminy Osie
                                                                  Mgr. Roman Waśkowski 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (14 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (14 lutego 2005, 07:43:15)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:03:05)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2584