Protokół nr III/15 z dnia 25 lutego 2015 r.

Protokół nr III/15


z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 25 lutego 2015 r. w godz. od 15.15 do 16.10 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


III Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek, aby w pkt.7 lit. h  w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody wyodrębnić 2 uchwały: jedną dot. dębu i drugą dot. lipy.
W związku z tym, że nie było uwag  Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w/w zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Informacja z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.,
c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2015 roku,
d) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym  Łążek na rzecz Gminy Osie,
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Osie na rzecz Gminy Osie,
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  Radańska na rzecz Gminy Osie, 
h) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
i) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Osie wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”,
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie,
k) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
8.  Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2015 r.
9.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.2014 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Kazimierz Nastróżny- prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ilości wód opadowych przedostających się na teren nieruchomości przy ul. Dworcowej 12a w Osiu z drogi powiatowej Osie-Żur. W uzasadnieniu Radny stwierdził, że podczas opadów deszczu znaczna część wód opadowych przedostaje się z ulicy Dworcowej na dz. nr 356/13 powodując zawilgocenie budynku mieszkalnego.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt Michał Grabski nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji. Poinformował, że wszystkie interpelacje zostały przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. W sprawie interpelacji radnego Jacka Bociana dot. remontu ul. Szkolnej w Osiu pan Wójt otrzymał odpowiedź, że remont cząstkowy wykonano w styczniu. Wójt Gminy wyjaśnił, że nie o taki remont chodziło w interpelacji p. Jacka Bociana.
Jeżeli chodzi o interpelacje radnego Roberta Bociana- w sprawie montażu lustra drogowego przy wyjeździe ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach Pan Wójt stwierdził, że jest on zasadny i powinien być zrealizowany do końca lutego br. W sprawie interpelacji radnego Wojciecha Kater dot. ograniczenia prędkości Pan Wójt nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 
Pan Wójt  przedstawił  informację sporządzoną według stanu na dzień 31.12.2014 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie    z dnia 29 marca 2011 roku.
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Informacja (203kB) pdf

Ad. 7.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr III/12/15 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały. Poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji. 
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

b) Uchwały nr III/13/15 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.


c) Uchwały nr III/14/15 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2015 roku
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

d) Uchwały nr III/15/15 w sprawie  ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

e) Uchwały nr III/16/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym  Łążek na rzecz Gminy Osie 
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

f) Uchwały nr III/17/15 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Osie na rzecz Gminy Osie
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

g) Uchwała nr III/18/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  Radańska na rzecz Gminy Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie.       Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

h) Uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały dotyczący pozbawienia statusu pomnika przyrody – lipy drobnolistnej. 
Za przyjęciem uchwały nr III/19/15  radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pan Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały dotyczący pozbawienia statusu pomnika przyrody – dębu szypułkowego.  
Za przyjęciem uchwały nr III/20/15 głosowało 10 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

i) Uchwała nr III/21/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Osie wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

j) Uchwała nr III/22/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

k) Uchwała nr III/23/15 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
Projekt w/w uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie.


Ad. 8.
W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2015 r., które kolejno przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Plan Pracy Komisji Społecznej na 2015 r. (301kB) pdf
Plan Pracy Komisji Gospodarczej na 2015 r. (834kB) pdf
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. (253kB) pdf

Ad. 9.
W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie (328kB) pdf

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że na prośbę radnego Pana Roberta Bocian zmienia godzinę odbywania sesji. Od następnej sesji ustala się godzinę jej rozpoczęcia na 1530. Zdaniem Pana Radnego późniejsza pora odbywania posiedzeń przez Radę Gminy umożliwi  mieszkańcom większy udział w obradach. Przewodniczący Rady Gminy uznał powyższą prośbę za zasadną, dlatego też postanowił zmienić godzinę rozpoczęcia sesji.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył III Sesję Rady Gminy Osie.

Na tym protokół zakończono.Protokołowała:                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
  (-) Michalina Wiśniewska                                                                    (-) Roman Waśkowski


Do pobrania:

Protokół nr III/15 (1671kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (11 marca 2015)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (11 marca 2015, 10:09:40)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (31 marca 2015, 08:51:26)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 689