Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Osie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Urząd Gminy Osie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-05-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Porożyński, informatyk@osie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 33 29 540. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 

Wstęp na teren Urzędu Gminy Osie możliwy jest przez dwa punkty:

1)  schodami z poziomu chodnika od strony Przedszkola Publicznego w Osiu;

2) wjazdem od strony Banku Spółdzielczego w Osiu (umożliwiającym wjazd na teren Urzędu, na wózkach inwalidzkich wejściem do budynku od strony Przedszkola).

Istnieje możliwość podjazdu przed  budynek Urzędu  samochodem, gdzie znajduje się parking z wydzielonym miejscem do parkowania przez osoby niepełnosprawne

Osoby na wózkach mogą się dostać do budynku wyjściem od strony Przedszkola Publicznego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Sekretariat Urzędu Gminy znajduje się po prawej stronie korytarza po wejściu do budynku od strony Przedszkola Publicznego w głębi budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek Urzędu Gminy Osie – nie zapewnia dostępu dla osób niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń. Wejście do biur na piętrze po schodach, brak windy.

Budynek nie jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Osie wyznaczono:

pracownika Sekretariatu Urzędu Gminy Osie
parter pokój nr 10, tel. 52 33 29 540, 52 33 29 591

Pracownik Sekretariatu pomoże osobom ze szczególnymi potrzebami w uzyskaniu niezbędnych informacji z zakresu działalności Urzędu i przywołaniu pracownika merytorycznie odpowiedzialnego do załatwienia sprawy.

 

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Wytworzył: Wójt Gminy Osie

Opublikował: Łukasz Porożyński

Data wytworzenia: 2020-09-23

Data publikacji: 2021-03-05