Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi


Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

1.  Cel i przedmiot konsultacji:
   • wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na  2019 rok.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
   • rozpoczęcie konsultacji 28 września 2018 r.
   • zakończenie 8 października 2018 r.
   • termin składania uwag i opinii – do 8 października 2018 r.

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
   • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   • konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretarz@osie.pl

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
Projekt programu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:
http://www.bip.osie.pl w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia” oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl.


Osie, dnia  21 września 2018 r.        

                                                                 Wójt Gminy Osie
                                               (-) Michał Grabski
                                 

Do pobrania:
Projekt programu pobierz >>> (409kB) pdf
Formularz zgłoszenia opinii pobierz >>> (183kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (21 września 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (21 września 2018, 12:38:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284