Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi


Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

1. Cel i przedmiot konsultacji:

    • wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy                            z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na  2020 rok.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
   • rozpoczęcie konsultacji 27 września 2019 r.
   • zakończenie 7 października 2019 r.
   • termin składania uwag i opinii – do 7 października 2019 r.

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
   • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie,
   • konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretarz@osie.pl

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
Projekt programu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:
http://www.bip.osie.pl w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia” oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl.


Osie, dnia  19 września 2019 r.         
                                                                                                               Wójt Gminy Osie
                                                                                   (-) Michał Grabski

Do pobrania:     
Projekt programu pobierz>>> (67kB) word
Formularz zgłoszenia opinii pobierz>>> (31kB) word                       


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (19 września 2019)
Opublikował: Joanna Troka (19 września 2019, 09:55:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299