Informacja o uchwale antysmogowej województwa kujawsko-pomorskiego

Informujemy o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XIII/l36/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”).

Toruń, 15 lipca2019 r.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ŚG-I-P.721.15.2018

INFORMACJA
Na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”), oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana 3 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 3743, a także zamieszczona wraz z ww. uzasadnieniem pod adresem: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl -> Środowisko -> Uchwała antysmogowa >>>.

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Aneta Jędrzejewska


metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (22 lipca 2019)
Opublikował: Marek Lejk (22 lipca 2019, 14:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251