Protokół nr XXX/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Protokół nr XXX/18

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  25 lipca 2018 r. w godz. od 15:30 do 16:20  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy Osie
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
  b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,
  c)  ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  d)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,
  e)  przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  f)  zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad .

                 
Ad. 3.


W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.05.2018 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.


Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Jacek Bocian – zwrócił się z prośbą o:
1)  wykoszenie chwastów przy chodnikach na tzw. osiedlu leśnym w Osiu
2)  naprawę progów zwalniających w Osiu na ulicy Mickiewicza od strony stadionu i na ulicy Sosnowej.
3)  naprawę części chodnika w Tleniu po ulewnych deszczach uszkodzona została skarpa po przeciwnej stronie Pensjonatu „Przystanek Tleń” od strony rzeki

Radna Irena Kozłowska prosi o:
1)  usunięcie ziemi z drogi powiatowej koło posesji pana Szczepińskiego w Jaszczu
2)  naprawę przepustu na drodze udostępnionej do ruchu od Jaszcza. W czasie ostatniej ulewy została uszkodzona rura przepustowa po lewej stronie Jaszcza
3)  położenie progu zwalniającego na wysokości byłego „PGR” w Jaszczu. Na drodze jest duży ruch pieszy, a droga jest bardzo kręta i przy dużym ruchu pojazdów jest niebezpieczna.

Radny Robert Bocian wnioskował o:
1)  wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej Osie-Jaszcz od skrzyżowania Osie-Brzeziny-Miedzno-Jaszcz w kierunku Jaszcza. Aktualny stan drogi pozostawia wiele do życzenia, a po intensywnych deszczach droga staje się praktycznie nieprzejezdna.
2)  Zakup i ustawienie koszy na śmieci przy osiedlu „Stary Tartak” w Osiu. Na całej trasie, aż do Osia nie ma ani jednego kosza na śmieci. Powyższa sytuacja skutkuje spora ilością śmieci na poboczu Dodatkowo wnioskuję również o ustawienie kosza na śmieci przy nowo postawionej ławce pomiędzy przejazdem kolejowym, a pocztą.
3)  Ponowne wystąpienie do operatorów telefonii komórkowych z prośbą o wzmocnienie sygnału w rejonie Brzeziny. Natomiast Urząd Gminy proszę o przeanalizowanie możliwości dzierżawy lub sprzedaży odpowiedniej działki gminnej w Brzezinach.
4)  Wycięcie przydrożnych gałęzi drzew przy drodze gminnej w Tleniu na ul. Sosnowej. Gałęzie drzew utrudniają widoczność, stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu.

Ad. 5.

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radną Panią Irenę Kozłowską, która wnioskowała o wycięcie drzewa „osika” przy drodze powiatowej w Jaszczu, ponieważ suche konary przy każdym wietrze spadają na jezdnię stwarzając zagrożenie dla pieszych i pojazdów. Wójt Gminy odpowiedział, iż interpelacja ta została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. Odpowiedź została udzielona, że usunięcie drzewa nastąpi w okresie jesiennym po uzyskaniu stosownej decyzji oraz opinii przyrodniczej.

- Radnego Pana  Marcina Warzyńskiego, który wnioskował o naprawienie chodnika przy ul. Starogardzkiej. Stan chodnika stwarza zagrożenie dla mieszkańców spacerujących oraz wygląda mało estetycznie. Pan Wójt odpowiedział, że na interpelację odpowiedzi udzielił Powiatowy Zarząd Dróg: chodnik został rozebrany przez właściciela posesji, który podłączył kanalizację deszczową do wpustu ulicznego. Mieszkaniec ten zostanie zobligowany do naprawy chodnika oraz zostanie poinformowany Gminny Zakład Komunalny w Osiu o nielegalnym podłączeniu.

- Radnego Pana  Krzysztofa Różyńskiego, który wnioskował o usunięcie brzozy stwarzającej zagrożenie na ul. Wyb. pod Starogard przy posesji państwa Różyńskich i Łobockich. Pan Wójt odpowiedział, iż odpowiedź na interpelację była taka sama jak na zgłoszenie Pani Kozłowskiej, iż sprawa zostanie załatwiona w okresie jesiennym po uzyskaniu stosownej decyzji  oraz opinii przyrodniczej.

- Radnego Pana Wojciecha Kater, który wnioskował o:
1) Zwrócenie się z prośba do Nadleśnictwa Trzebciny o wycięcie drzew i konarów zwisających nad drogą powiatową Tleń – Szarłata, gdyż sprawiają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym.
2) Zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o usunięcie konara na drzewie przydrożnym pomiędzy skrzyżowaniem Osie – Wałkowiska, a Żurem. Wysokie samochody uderzają lusterkami lub kabiną w ten konar.
Na obie interpelacje Pan Wójt odpowiedział, że zostały one odpowiednio przekazane według właściwości i z tego co mu wiadomo sprawy te zostały już załatwione.

- Radnego Pana Roberta Bocian, który wnioskował o:
1) Wycięcie przydrożnej roślinności, krzewów oraz gałęzi drzew przy drodze gminnej Osie- Brzeziny szczególnie na odcinku od wysypiska śmieci do skrzyżowania Osie -  Miedzno – Jaszcz – Brzeziny. Gałęzie drzew, krzewy oraz pozostała roślinność znacząco utrudniają widoczność stwarzając duże zagrożenie dla uczestników ruchu.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że zadanie to zostało już wykonane przez Gminę Osie.
2) Zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z pilna prośbą o naprawienie dziur na drodze powiatowej nr 1215C na odcinku Wałkowiska – Brzeziny.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, że przyszła odpowiedź z Powiatowego Zarządu Dróg, iż ubytki w jezdni drogi powiatowej nr 1215C zostaną uzupełnione do dnia 15 lipca 2018 roku.
3) Zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z pilną prośbą o budowę chodników od przystanków autobusowych do zabudowań w miejscowości Grabowa Buchta. Obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla mieszkańców jak i pozostałych uczestników ruchu. Mieszkańcy, aby dojść do domu zmuszeni są do przejścia sporej odległości po jezdni, co w połączeniu z niezwykle niebezpieczną aleją dębową stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo.
Odpowiedzi w imieniu Powiatowego zarządu Dróg udzielił Pan Wójt, iż w budżecie na rok 2018 brak jest środków finansowych na wykonanie wnioskowanych chodników

Ad. 6.

W tym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXX/224/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji. Następnie odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXX/225/18 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.   
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXX/226/18 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały i poddał ją pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XXX/227/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osie
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Pan Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Uchwałę podjęto przy 4 głosach przeciwnych.

e) Uchwała nr XXX/228/18 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.   
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

f) Uchwała nr XXX/229/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.


Ad. 7.

Wolnych wniosków i dyskusji nie stwierdzono.

Ad. 8

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  XXX Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XXX sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy
(-)  Roman Waśkowski

Protokołowała   
                                                                      
(-) Agnieszka Nowak                                                                         

Do pobrania:
Protokół Nr XXX/18 pobierz >>> (1692kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (30 lipca 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (1 sierpnia 2018, 08:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305