Protokół nr XXIX/18 z dnia 28 maja 2018 r.


Protokół nr XXIX/18

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  28 maja 2018 r. w godz. od 15 30 do 17 00   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXIX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecny radny –  Bocian Jacek.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2017 r.                                                   
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2017 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy z tego tytułu:
   1)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2017 rok
   2)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium
   4)  dyskusja
   5)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 rok
   6)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
   b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,
   c)  przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Lepszy start” – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci o numerze RPKP.10.03.02-04—0024/17,
   d)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
   e)  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2018-2023
   f) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty.
9.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla  Gminy Osie.
10.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.
11.  Wolne wnioski i dyskusja.
12.  Zakończenie obrad .


Ad.3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 05.04.2018 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radna Pani Irena Kozłowska- wnioskowała o wycięcie drzewa „osika” przy drodze powiatowej w Jaszczu, ponieważ suche konary przy każdym wietrze spadają na jezdnię stwarzając zagrożenie dla pieszych i pojazdów.

Radny Pan  Marcin Warzyński wnioskował o naprawienie chodnika przy ul. Starogardzkiej. Chodnik stwarza zagrożenie dla mieszkańców spacerujących oraz wygląda mało estetycznie.

Radny Pan  Krzysztof Różyński wnioskował o usunięcie brzozy stwarzającej zagrożenie na ul. Wyb. pod Starogard przy posesji państwa Różyńskich i Łobockich

Radny Pan Wojciech Kater wnioskował o:
1)    Zwrócenie się z prośba do Nadleśnictwa Trzebciny o wycięcie drzew i konarów zwisających nad drogą powiatową Tleń – Szarłata, gdyż sprawiają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym.
2)    Zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o usunięcie konara na drzewie przydrożnym pomiędzy skrzyżowaniem Osie – Wałkowiska, a Żurem. Wysokie samochody uderzają lusterkami lub kabiną w ten konar.

 Radny Pan Robert Bocian wnioskowała o:
1)    Wycięcie przydrożnej roślinności, krzewów oraz gałęzi drzew przy drodze gminnej Osie- Brzeziny szczególnie na odcinku od wysypiska śmieci do skrzyżowania Osie -  Miedzno – Jaszcz – Brzeziny. Gałęzie drzew, krzewy oraz pozostała roślinność znacząco utrudniają widoczność stwarzając duże zagrożenie dla uczestników ruchu.
2)    Zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z pilna prośbą o naprawienie dziur na drodze powiatowej nr 1215C na odcinku Wałkowiska – Brzeziny.
3)    Zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z pilna prośbą o budowę chodników od przystanków autobusowych do zabudowań w miejscowości Grabowa Buchta. Obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla mieszkańców jak i pozostałych uczestników ruchu. Mieszkańcy, aby dojść do domu zmuszeni są do przejścia sporej odległości po jezdni, co w połączeniu z niezwykle niebezpieczną aleją dębową stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo.

Ad. 5.

Wójt Gminy Pan Michał Grabski złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami oraz przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji.

W odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Jacka Bocian, który wnioskował o naprawienie drogi asfaltowej przy ul. Targowej w Osiu, Wójt Gminy odpowiedział, że miarę możliwości naprawiono drogę.
W odpowiedzi na interpelacje Radnego Pana Mariusza Deinowskiego dotyczącej wyrównania wjazdu na posesję przy ul. Gwarnej w Osiu Wójt odpowiedział, iż droga została tymczasowo wyrównana piaskiem. W dniu dzisiejszym podejmowana będzie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych przy ul. Gwarnej, w związku z tym dalsze naprawianie wjazdu należeć będzie do nowych właścicieli.
Na interpelację pani Kozłowskiej pan Wójt odpowiedział, iż odbyło się już wstępne spotkanie z przedstawicielami sąsiednich gmin w celu wystosowania wspólnego pisma do Urzędu Marszałkowskiego o zaktualizowanie Rozporządzenia w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
W odpowiedzi na interpelację radnego Pana Roberta Bocian, który prosił o pilne utwardzenie drogi gminnej w kierunku Brzeziny „Rajbruchy”, Wójt Gminy wyjaśnił, że droga została naprawiona w taki sposób na jaki było stać gminę.


Ad.6.

W tej części  obrad Rada Gminy podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr XXIX/215/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2017 r.

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że projekt uchwały jak wszystkie pozostałe projekty uchwał był przedstawiany przez Wójta Gminy na posiedzeniach komisji stałych.
Następnie odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę, 13 radnych głosowało za, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 7.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych z niżej wymienionymi dokumentami:

    1) Uchwałą Nr 10/S/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13  kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 rok, a także uznał sprawozdanie za zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych.
    2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie za 2017 rok.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2017 rok i wystąpiła do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Osie Panu Michałowi Grabskiemu absolutorium za  2017 rok.
    3) Uchwałą Nr 4/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2017 rok. W uchwale tej Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej.
    4) Po przedstawieniu powyższych dokumentów Przewodniczący posiedzenia zwrócił się do Radnych czy mają uwagi, zastrzeżenia bądź zapytania i otworzył dyskusję. Dodał, że sprawozdanie z wykonania budżetu było analizowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Osie. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Michał Grabski, który w skrócie przedstawił realizację budżetu w 2017 r.
    5) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr XXIX/216/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 rok.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
    6) Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały absolutoryjnej oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XXIX/217/18 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu oraz za współpracę, a także pracownikom Urzędu Gminy Osie z sekretarz gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych  w tym dyrektorom szkół, którzy przyczynili się do zrealizowania  zadań budżetowych. Przewodniczący Rady podziękował również Radnym za konstruktywną współpracę z Wójtem Gminy, dzięki której można było zrealizować nakreślone zadania w budżecie gminy w roku 2017.

Ad. 8.

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwała nr XXIX/218/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXIX/219/18 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXIX/220/18 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Lepszy start” – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci o numerze RPKP.10.03.02-04—0024/17
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

d) Uchwała nr XXIX/221/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.   
Radni nie wnieśli uwag podczas głosowania. Uchwałę przyjęto przy 1 głosie przeciwnym.
 
e) Uchwała nr XXIX/222/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Pan Roman Waśkowski.  
Radni nie wnieśli uwag podczas głosowania, 13 radnych było za przyjęciem, a 1 głos przeciw.

f) Uchwała nr XXIX/223/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Pan Roman Waśkowski.  
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski poinformował, że ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla  Gminy Osie była szczegółowo omawiana przez Panią Mirosławę Felczykowską – Kierownika GOPS-u na posiedzeniach komisji stałych. Do omówionej oceny zasobów pomocy społecznej Radni nie mieli uwag i zastrzeżeń.
Ocena zasobów pomocy społecznej do pobrania (9948kB) pdf


Ad.10.

W tym punkcie posiedzenia Pani Mirosława Felczykowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu za 2017 rok.
Rada Gminy w/w sprawozdanie przyjęła bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Sprawozdanie do pobrania (2227kB) pdf

Ad. 11.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo, które zostało skierowane do Rady Gminy przez mieszkańców osiedla leśnego w Osiu. Jest to wniosek o utwardzenie przejścia wraz z jego oświetleniem. Poinformował, iż na najbliższej komisji zostanie omówiony ten temat. Następnie zwrócił się do Sołtysów z prośba o niezwłoczne dostarczenie listy uczestników w konkursie nt. ogrodów.
Głos zabrał pan Robert Bocian, który poprosił pana Wójt o odpowiedź na swoją drugą interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji o obniżenie progu przy chodniku wzdłuż SP Brzezin. Pan Wójt przeprosił za pominięcie odpowiedzi na interpelację. Wyjaśnił, że sprawa jest już przekazana firmie, która jest odpowiedzialna za wykonanie ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny.


Ad. 12.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXIX Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała                                                      
(-) Agnieszka Nowak             

Do pobrania:
Protokół Nr XXIX/18 pobierz >>> (2357kB) pdf            metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (4 czerwca 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (5 czerwca 2018, 13:45:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (6 czerwca 2018, 12:06:40)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 391