Protokół nr XXX/14 z dnia 9 września 2014 r.

Protokół nr XXX/14


z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 9 września 2014 r. w godz. od 15.15 do 16.50   w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXX  Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019,
     b)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2014 rok.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Wystąpienie Starosty Świeckiego dotyczące współpracy  pomiędzy Starostwem Powiatu a Gminą Osie.
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 24.06.2014 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie.
Do protokołu z ostatniej sesji radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.


Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
W związku z tym, że nikt z obecnych radnych nie zgłosił interpelacji Przewodniczący Rady zamknął punkt stwierdzając ich brak. 

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez :
- Radnego Henryka Jędryczka, który wnioskował sprawę oczyszczenia głównego kolektora ściekowego, biegnącego pomiędzy ul. Dolną a Kopernika. W związku z jego zabrudzeniem podczas intensywnych opadów deszczu woda wypływa  na zewnątrz, co grozi podtopieniem niektórych posesji. Stwierdził, że ta sprawa została już wyjaśniona Radnemu przez kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego. Wyraził też nadzieję, że po planowanej przebudowie kolektora takie sytuacje nie będą miały miejsca. 
- Radnego  Janusza Porożyńskego, który zgłosił  dwie interpelacje :
1) ponowił interpelację z dnia 4 lutego 2014 r. dotyczącą zamontowania lamp przydrożnych podczas przebudowy drogi w miejscowości Wałkowiska. Powyższa interpelacja w dniu 7 lutego 2014 r. została przesłana przez Wójta Gminy Osie do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. W odpowiedzi – pismo z dnia 26 maja 2014 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu poinformował, że oświetlenie uliczne leży w gestii Gminy Osie. Wobec powyższego, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na wymienionej drodze Radny uważa za zasadne i konieczne ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy. Wójt wyjaśnił, że oświetlenie uliczne budowane jest kiedy powstaje nowa ulica. Droga w miejscowości Wałkowiska była modernizacją starej drogi, więc Powiat w ogóle nie planował budowy oświetlenia w tym miejscu. Wójt Gminy dodał też, że w przyszłości chciałby wymienić całe oświetlenie w Gminie na oświetlenie ledowe oraz montaż nowych solarnych lamp ulicznych. 
2) prosił o wyrównanie drogi gruntowej prowadzącej z miejscowości Brzeziny- centrum na tzw. Brzeziny – Piaski (aż do drogi powiatowej przy stawach z hodowlą pstrąga). Na drodze występują miejscami tak duże koleiny, że samochody haczą podwoziem, co grozi uszkodzeniem pojazdu. Wójt Gminy wyjaśnił, że ta droga nie jest w najgorszym stanie. Same wyrównanie tej drogi nic nie da. Jak znajdą się wolne środki w budżecie na pewno zostanie ona utwardzona.

Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że powyższa informacja była przedstawiana przez Wójta i Skarbnika Gminy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowana. Komisje zapoznały się także z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej powyższej informacji.  Następnie Pan Roman Waśkowski poprosił Skarbnika Gminy Osie o krótką charakterystykę  wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
Skarbnik Gminy Osie  Andrzej Sitkiewicz przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie, stwierdzając, że budżet  jest realizowany zgodnie z założeniami.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.

Ad. 7.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XXX/223/14 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019 
Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

b) Uchwałę nr XXX/224/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2014 r.
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.   
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

Ad. 8.
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o planowanej wspólnej komisji wyjazdowej, której celem będzie zapoznanie się ze zrealizowanymi w roku bieżącym inwestycjami na terenie gminy Osie.
- Pani Szostak z miejscowości Wierzchy prosiła o pomoc w sprawie przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej. Propozycje przyłączenia otrzymane przez Urząd Gminy są dla niej niemożliwe do wykonania ze względu na wysokie koszty przyłącza. Pan Przewodniczy wyjaśnił, że sprawa ta leży w kompetencji Gminnego Zakładu Komunalnego, dlatego też poprosił obecnego na sesji Kierownika GZK Pana Krzysztofa Kuzimskiego o ponowne przeanalizowanie zgłoszonej prośby. 

Ad. 9.
 W tym punkcie głos zabrała Pani Marzena Kempińska – Starosta Powiatu Świeckiego, która omówiła i przedstawiła m.in.:
- zmiany liczby ludności na lata 2010-2030,
- stopę bezrobocia powiatu w skali województwa,
- nakłady inwestycyjne na jednego mieszkańca, 
- udział ludności korzystającej z pomocy społecznej,
- udział ludności wiejskiej obsługiwaną przez sieć wodociągową, 
- udział ludności wiejskiej w sieci drogowej, 
- wydatki inwestycyjne w Gminach powiatu Świeckiego, 
- problemy i bariery rozwoju istotne w polityce regionalnej.

Na zakończenie Pani Kempińska podziękowała Wójtowi Gminy Osie za owocna współpracę z powiatem świeckim w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć, jak również złożyła podziękowanie obecnym na sesji Radnym rady Powiatu Świeckiego, którzy są również członkami zarządu powiatu. Ich ofiarna praca w Radzie Powiatu przyczynia się do rozwoju  Powiatu Świeckiego i realizacji nakreślanych corocznie zadań. 

Radny Łukasz Sowiński zapytał o kierunki działań promocji Kociewia przez Starostwo Powiatowe. 
Pani Kempińska wyjaśniła, że tematem tym zajmują się głównie lokalne grupy działania, z którymi Starostwo ściśle współpracuje.

Radny Dawid Warzyński zadał trzy pytania:
- Czy wiadomo kiedy powstanie trasa S-5? 
- Czy zmieniło się coś odnośnie wiaduktu w Polednie?
-  Czy prawdą jest, że linia kolejowa 215 między Laskowicami Pomorskimi a Czerskiem ma ulec zamknięciu?
Na zadane pytania  przez Radnego Warzyńskiego Pani Starosta udzieliła następujących odpowiedzi:
W sprawie budowy S-5 wiadomo, że będzie biegła przez Nowe Marzy. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2017, począwszy od powiatu Świeckiego. Odnosząc się do wiaduktu w Polednie Pani Starosta wyjaśniła, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie Dyrektora Generalnego Zarządu Dróg w Świeciu z władzami PKP. Natomiast pan Wójt udzielił informacji na trzecie pytanie, stwierdzając, że w tej sprawie Gmina Osie wystosowała pismo do Marszałka Województwa podając w nim priorytety, które wskazywałyby na dalsze, celowe funkcjonowanie tej linii. 

Przed zamknięciem obrad sesji Pan Roman Waśkowski zwrócił się do Państwa radnych, aby jego osoby pełniącej funkcję publiczną Przewodniczącego Rady Gminy nie utożsamiać z żadna partią polityczną w rozpoczynającej się kampanii wyborczej do samorządów. Wypowiedź podyktowana jest tym, że osoba o tym samym nazwisku i pracującą w tym samym zakładzie pracy co Przewodniczący Rady Gminy jest często kojarzona z osobą przewodniczącego rady.

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski zakończył XXX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


               Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady Gminy

            (-) Magdalena Orłowska                                                             (-)Roman Waśkowski

Protokół nr XXX/14 (235kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Orłowska (9 września 2014)
Opublikował: Magdalena Orłowska (24 września 2014, 09:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676