OBWIESZCZENIE z dnia 01.03.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

Osie, dnia 01 marca 2018 r.
ROŚBiGK.611.1.2018.ML
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
uproszczonych planów urządzenia lasów


Na podstawie art. 21 pkt. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) Wójt Gminy Osie zawiadamia, że w siedzibie gminy wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych znajdujących się na terenie gminy Osie.
Opracowaniem objęte zostały grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, ujęte w powszechnej ewidencji gruntów jako lasy (użytki Ls) oraz inne, które były opracowane w poprzednim Planie.
Zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zastrzeżenia i wnioski należy składać na piśmie. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
Z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych znajdujących się na terenie gminy Osie można się zapoznać w Urzędzie Gminy Osie przy ul. Dworcowej 6, 86-150 Osie pok. nr 13, w godzinach od 7.15-15.15.
Ponadto informuje się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
W razie wyrażenia przez właścicieli lasów chęci kontaktu telefonicznego osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Tomasz Lisowski - nr tel. 602 116 948.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 60 dni od dnia wyłożenia.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Do wiadomości:
1.    Właściciele lasów
2.    Starostwo Powiatowe w Świeciu
3.    Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (1 marca 2018)
Opublikował: Marek Lejk (1 marca 2018, 14:17:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367