Protokół Nr XXIV/09 z dnia 27.10.2009 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXIV/09
  z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  27 października 2009 r.  w godz. od 16.30  do 18.00  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XXIV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni  radni : Henryk Jędryczka, Wiesław Nikel.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja Wójta Gminy Osie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009  
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osie,
c. przystąpienia do  partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
d. przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży części działki nr 274/4 w miejscowości Osie, gmina Osie,
e. przeznaczenia do sprzedaży działki nr 74 o pow. 0,11 ha KW 29132 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie,
f. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
g. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.                                                                                                                                                  8.  Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy                   
9.  Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 31.08.2009 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Radny Wojciech Kater: 1) poinformował, że mieszkańcy gminy skarżą się na Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa w Świeciu, ponieważ są tam zbyt długie kolejki, pracownicy robią długie przerwy, petenci są źle traktowani. Prosił, aby apelować w tej sprawie.
2)  prosił, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie dziur po ostatnich przymrozkach na odcinkach dróg powiatowych Tleń-Łążek i Wierzchy-Pruskie.
3) zwrócił się z prośbą, aby ponownie skierować wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie wycięcia krzewów i drzew na drodze Tleń-Łążek, ponieważ utrudniają one widoczność i stwarzają niebezpieczeństwo.

Radny Michał Dombrowski zgłosił następujące  interpelacje:
1) Zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość, aby w najbliższym czasie wybudować chodnik po obu stronach przy ul. Nowy Świat.
2) poruszył temat mostu na rzece w Grzybku, stwierdził, że tworzą się potężne uskoki i zaapelował, aby w przyszłości zareagować w tej sprawie.
3) stwierdził, że  w związku z dobrze działającym w sezonie letnim kąpieliskiem w Tleniu, należałoby wyrównać drogę tę na plażę oraz utwardzić zjazd z drogi asfaltowej na drogę leśną.
4) nawiązał także do drogi w  miejscowości Radańska prowadzącej w kierunku Tlenia, powstały tam potężne dziury i należy je wyrównać przed zimą lub na wiosnę.
5) zaproponował, aby w Tleniu powstał mały plac zabaw dla dzieci
6) zgłosił propozycję aby w ramach późniejszych inwestycji wykonać nową elewację na starej szkole w Miedznie.
7) zwrócił uwagę na niebezpieczny zakręt na przejściu ulic Rynek-Szkolna, stwarza on zagrożenie najbardziej dla samochodów ciężarowych.  Zaproponował, aby wyrysować linię.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Złożył także informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionej informacji w sprawie zgłaszanych interpelacji na ostatniej sesji radny Dombrowski zabrał głos w sprawie przystani kajakowej przy restauracji „Samotnia nad Wdą” czy będzie tam ruch okrężny. Wójt Gminy wyjaśnił, że rozmawiał na ten temat  z właścicielem restauracji i w przyszłym roku podejmie się takie działania.


Ad. 6

W kolejnej części posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009. Wyjaśnił, że wynika ona z nowego zapisku ustawy o systemie oświaty. W związku z powyższym należy taką informację przedstawić Radzie Gminy do dnia 31 października br.
Przedstawiona informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją  jednogłośnie - bez uwag.


Ad. 7

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:.

a.  Uchwała  Nr XXIV/144/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski a następnie poddał pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XXIV/145/09 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją  jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXIV/146/09 w sprawie przystąpienia do  partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było  pytań poddał pod głosowanie.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

d. Uchwała Nr XXIV/147/09 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży części działki nr 274/4 w miejscowości Osie, gmina Osie
W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e. Uchwała Nr XXIV/148/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 74 o pow. 0,11 ha KW 29132 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie
Projekt powyższej uchwały  przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. 
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

f. Uchwała Nr XXIV/149/09 w sprawie opłat zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski  zapoznał obecnych z treścią w/w  uchwały a następnie poddał ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych , głosów przeciw nie było,1 radny  wstrzymał się od głosu.    
         
g. Uchwała Nr XXIV/150/09 w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Projekt powyższej uchwały , jak wszystkie poprzednie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które nie wniosły żadnych zmian.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 11 radnych , głosów przeciw nie było,2  radnych  wstrzymało się od głosu.  

Ad. 8

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że jak co roku obowiązkiem Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy jest przedstawienie informacji dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Następnie  zabrał głos w sprawie oświadczeń majątkowych radnych, stwierdzając,  że oświadczenia te zostały złożone w terminie. Jednak w trakcie analizy w trzech oświadczeniach dopatrzył się  nieprawidłowości tj. brak PIT-37,błąd w zapisywaniu dochodów dot. współwłasności małżeńskiej oraz brak wpisu ilości ha fizycznych posiadanych gruntów. Przewodniczący obrad dodał, że oświadczenia z usterkami zostały przez zainteresowanych radnych poprawione  a następnie wysłano wszystkie oświadczenia  do Urzędu Skarbowego w Świeciu, który do  dnia dzisiejszego nie przysłał oceny dot. tych oświadczeń.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Osie przedstawiając informacje dot. oświadczeń majątkowych  sekretarza gminy, skarbnika gminy   i kierowników jednostek organizacyjnych gminy . Poinformował, że oświadczenia te wpłynęły w terminie, następnie Wójt dokonał analizy i przesłał je do Urzędu Skarbowego. W odpowiedzi Urząd Skarbowy dopatrzył się czterech niezgodności w powyższych oświadczeniach m.in. nie wykazano dochodów małżonka czy wielkości gospodarstwa. Zostały wprowadzone poprawki i następnie wysłano oświadczenia do analizy.

Ad. 9

Wolnych wniosków i dyskusji nie zanotowano.

Ad. 10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXIV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 (-)  Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XXIV/09 pobierz>>> (121kB) pdf

 

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (12 listopada 2009)
Opublikował: Michalina Krasucka (12 listopada 2009, 09:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1511