Protokół Nr XXI/09 z dnia 28.04.2009r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXI/09
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  28 kwietnia  2009 r.  w godz. od 15.15  do  17.00 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XXI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
a) Dyskusja
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Ustalenia miejscowości Tleń jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach i unormowania spraw dotyczących opłaty miejscowej.
b. Dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok.

8. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu z działalności ośrodka.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji.


Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.03.2009 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. 4
Radny Michał Dombrowski zgłosił następujące  interpelacje:
1) Zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość wywieszenia banera na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu informującego, że jest to centrum Nordic Walking.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor GOK-u – iż owa tablica powstanie przy Gminnym Ośrodku Kultury.
2) Zaproponował, aby przystawić tablicę przy znaku „Osie” objaśniającej, że istnieje w miejscowości Centrum Informacji Turystycznej.


Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał     i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Wójt Gminy zabrał także głos odnośnie kina letniego w Tleniu, że są podejmowane działania i niedługo kino wznowi wyświetlanie filmów. Następnie wypowiedział się na temat Nordic Walking omawiając działania promujące ten sport.  W tym czasie Dyrektor GOK-Andrzej Kowalski rozdał obecnym gadżety związane z promocją Nordic Walking. Wójt Gminy zaprosił zgromadzonych na piknik majowy w Tleniu oraz nawiązał do interpelacji Radnego Dombrowskiego i omówił temat powstałego Centrum Informacji Turystycznej.


Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .
a)     Przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok wszyscy radni otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed obecną sesją wszystkie Komisje Rady Gminy odbyły posiedzenia, na których rozpatrzyły powyższe sprawozdanie  i wydały pozytywne opinie w przedmiotowej sprawie.
      Dodał, że Komisja   Rewizyjna  w dniu 27 marca 2009 r. przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium , który   następnie przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do  zaopiniowania . W związku z powyższym zapoznał obecnych z uchwałami   Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
-  Uchwałą Nr 8/Kr/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2008 r.
- Uchwałą Nr 8/S/2009 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008 r.
 Następnie Wójt Gminy Michał Grabski skrócie przypomniał dane zawarte w sprawozdaniu .
 Dodał także, iż Gminna Przychodnia w Osiu „wyszła na plus” i nie ma żadnych zadłużeń.
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Spychalska zabrała głos w sprawie budżetu za 2008 r. „udało się  wykonać go w prawie 100 % -  jest to wynikiem systematycznego uporządkowywania”,  dodała „ na plus jest to, że potrafimy reagować na zmiany”.    
b)    W związku z tym, że nie było więcej  uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XXI/128/09  Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu. Następnie  Wójt Gminy wyjaśnił, iż budżet to praca zbiorowa oraz podziękował Radzie Gminy za współpracę w realizacji zadań budżetowych.

Ad. 7

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a. Uchwała Nr XXI/129/09 w sprawie ustalenia miejscowości Tleń jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach i unormowania spraw dotyczących opłaty miejscowej.
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XXI/130/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 r.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
                                                              
Ad. 8

W kolejnym punkcie obrad Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu- Mirosława Felczykowska przedstawiła informację z działalności podległej jej jednostki.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Nawiązała także do zeszłorocznego spotkania wigilijnego, że jest mile zaskoczona ilością przybyłych osób.
Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, aby w przyszłości szybciej podawali liczbę osób chętnych do przybycia na spotkanie opłatkowe. Podziękował  także za osobiste zaangażowanie się niektórych radnych i sołtysów w przygotowaniu w/w uroczystości.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski podziękował w imieniu obecnych na sesji Dyrektorowi GOK-u  za rozdane podczas sesji gadżety promujące Nordic Walking oraz zaprosił obecnych na najbliższy weekend majowy do Tlenia, podczas którego nastąpi uroczyste otwarcie tras Nordic Walking.


Ad. 10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XXI/09 pobierz>>> (110kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (13 maja 2009)
Opublikował: Michalina Krasucka (13 maja 2009, 08:32:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1451