Protokół nr XVIII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Protokół nr XVIII/17

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  31 stycznia 2017 r. w godz. od 15.30 do 16.00                             w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XVIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.  
Nieobecny radny: Pan Lech Różyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2016 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
   b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022,
   c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osie na rok 2017,
   d) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie,
   e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
   f) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Osie.
8. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2016 rok
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.2016 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Robert Bocian – w imieniu mieszkańców ulicy Kościuszki w Osiu, wnioskował o dodanie tabliczki „powyżej 15 min” do znaku drogowego B-35: zakaz postoju, umiejscowionego przy ul. Kościuszki. Ustawione obecnie znaki zakazu zatrzymywania się po jednej stronie oraz zakazu postoju po drugiej stronie ulicy uniemożliwiają jakikolwiek postój samochodów osobowych.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 

Pan Wójt  przedstawił  informację sporządzoną według stanu na dzień 31.12.2016 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku.
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu >>>pobierz<<< (205kB) pdf

Ad. 7.

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr XVIII/131/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały.                     Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XVIII/132/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XVIII/133/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osie na rok 2017

Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XVIII/134/17 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

e) Uchwała nr XVIII/135/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali  jednogłośnie.

f) Uchwała nr XVIII/136/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,  na obszarze Gminy Osie.

Przewodniczący obrad Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

Ad. 8.

W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2016 rok.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu >>>pobierz<<< (347kB) pdf

Ad. 9.

Dyskusji i wolnych wniosków brak.

Ad. 10.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVIII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy 

 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Wiśniewska      

Do pobrania:
Protokół nr XVIII/17 (1059kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (13 lutego 2017)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (13 lutego 2017, 13:28:59)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (13 lutego 2017, 13:53:33)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 387