Protokół nr XVII/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Protokół nr XVII/16

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29 grudnia 2016 r. w godz. od 15.30 do 16.35                             w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XVII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny: Pan Lech Różyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy  na 2017 rok:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017,
  c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022,
  b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
  c) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
  d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Osie.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.11.2016 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
W związku z tym, że nikt z obecnych radnych nie zgłosił interpelacji Przewodniczący Rady zamknął punkt stwierdzając ich brak.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radnego Pana Mariusza Deinowskiego, który prosił o doświetlenie  przejścia dla pieszych w Osiu na ul. Księdza Semraua na wysokości numeru domu 3. Wójt Gminy poinformował, że w tej chwili nie ma możliwości zamontowania nowych opraw oświetlenia ulicznego. Podczas planowanej wymiany opraw na ledowe będzie możliwość modyfikacji – przeniesienia z jednego miejsca na drugie.

- Przewodniczącego Rady Gminy Pana Romana Waśkowskiego, który wnioskował o zlikwidowanie dwóch znaków ograniczających wysokość i szerokość pojazdów usytuowanych w Tleniu na moście przy skręcie na drogę powiatową Tleń-Śliwice. Pan Wójt oznajmił, że sprawa została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, na początku 2017 roku zostanie sporządzony nowy projekt ruchu w sprawie zmiany oznakowania.

Ad. 6. 

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2017 rok.
a) Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski poinformował, że projekt budżetu był szczegółowo omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji; po czym zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. 
Następnie  odczytał pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w których pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu na 2017 r., projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022 oraz planowany deficyt w projekcie uchwały budżetowej.
Wójt Gminy Pan Michał Grabski w skrócie omówił zaplanowany na 2017 rok budżet Gminy Osie, przedstawiając przede wszystkim najważniejsze inwestycje planowane na przyszły rok.
b) Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy zostali poproszeni o przedstawienie opinii o budżecie.
Pani Irena Kozłowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja po przeanalizowaniu projektu budżetu i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wniosła zastrzeżeń do budżetu, uznała go za zrównoważony i spełniający wymogi ustawy o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna projekt budżetu na 2017 rok przyjęła  jednogłośnie.
Pan Jacek Bocian Przewodniczący Komisji Społecznej poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu komisje obradowały nad projektem budżetu. Komisja Społeczna podczas posiedzenia zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt budżetu na 2017 rok.
Pan Wojciech Kater Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2017 r. Poinformował, że nie zaproponowano zmian w strukturze budżetu. Komisje uznały, że realizacja planu zadań inwestycyjnych przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy i przyjęły budżet jednogłośnie.

c) Po przedstawieniu opinii komisji stałych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XVII/126/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok.
Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 7.

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr XVII/127/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XVII/128/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XVII/129/16 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XVII/130/16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Osie

Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 8.

W tej części posiedzenia  Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski podziękował radnym za współpracę. W imieniu Rady Gminy złożył także podziękowania za współpracę w mijającym 2016 roku Panu Wójtowi, sołtysom, kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom szkół oraz radnym powiatowym. Przypomniał również o spotkaniu samorządowym świąteczno-noworocznym, które odbędzie się w dniu 6.01.2017 r. i życzył wszystkiego najlepszego na Nowy Rok 2017.
 Pan Andrzej Kowalski poinformował o zmianie operatora numeru alarmowego „112” – telefon będzie odbierany w Bydgoszczy. W związku z tym sugeruje, aby w razie potrzeby dokładnie podawać nazwę miejscowości i numer kodu.

Ad. 9.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył               XVII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.


  Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała     
 (-) Michalina Wiśniewska   

Do pobrania:
Protokół nr XVII/16 (1242kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (12 stycznia 2017)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (12 stycznia 2017, 08:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364