Protokół nr XXV z sesji 9.12.2005

Protokół  Nr XXV/05
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 9 grudnia  2005 r.  w godz. od   15:15 do 16:30  w sali posiedzeń  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XXV Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
 
Porządek  obrad sesji:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b)    przeznaczenia do sprzedaży działki nr 48/13 o pow. 0,92.74 ha KW Nr 33913 położonej w miejscowości Pruskie stanowiącej własność Gminy Osie,
c)     określenia stawek podatku od nieruchomości, wzorów formularzy oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku,
d)    określenia wzorów formularzy na podatek leśny,
e)     określenia wzorów formularzy na podatek rolny ,
f)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
g)     dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2005 r.
7. Informacja Dyrektora Gminnej Przychodni w Osiu w sprawie funkcjonowania podległej mu jednostki.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9 .Zakończenie obrad sesji
 
 
 
 
Ad. 3  

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 10.11.2005 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  

W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  

Radny Michał Dombrowski – prosił, aby wysłać kurendy dotyczące obowiązku odśnieżania chodników. Poruszył także sprawę odśnieżania dróg, aby w przyszłości szybciej reagować.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że decyzje dotyczące odśnieżania dróg powiatowych podejmuje Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. Drogi te są oznakowane palikami, które informują o standardzie i kolejności odśnieżania. Nasza gmina podpisała umowę z Powiatowym Zarządem Dróg na zimowe utrzymanie dróg Osie – Stara Rzeka i Osiwe – Łuby. Jak występuje taka potrzeba to również odśnieżamy inne odcinki dróg powiatowych. Mamy 64 km dróg powiatowych.
 
Ad. 6  

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
a)    Uchwała Nr XXV/138/05 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 
Wyjaśnień do przedstawionej uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  jawnym przyjęli go  jednogłośnie.
b)    Uchwała Nr XXIV/139/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 48/13 o pow. 0,92.74 ha KW Nr 33913 położonej w miejscowości Pruskie stanowiącej własność Gminy Osie,
Do przedstawionego projektu  radni nie wnieśli uwag i przyjęli go jedogłośnie.
c)     Uchwała Nr XXIV/140/05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wzorów formularzy oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku,
 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych zmian i przejęli go jednogłośnie.
d)    Uchwała Nr XXV/141/05 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny,
Radni do w/w projektu nie wnieśli uwag . Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych czyli uchwała została przyjęta jednogłośnie.
e)     Uchwala Nr XXV/142/05 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny ,
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały. Radni  uchwałę przejęli  jednogłośnie. 
f)      Uchwała Nr XXV/143/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych zmian i przejęli go jednogłośnie.
g)    Uchwala Nr XXV/144/05 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2005 r.
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 7
 
W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Dyrektor Gminnej Przychodni w Osiu Piotr Schulc , który przedstawił informację z działalności podległej mu jednostki. Na wstępie zapoznał obecnych z sytuacją finansową  oraz z wykonanymi remontami w budynku Przychodni. Następnie z ilością udzielonych porad, wizyt domowych, porad specjalistycznych , ilością pacjentów. Przedstawił problemu na jakie napotyka Przychodnia np. brak lekarzy chętnych do pracy, uwagami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Świeciu.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag. 
 
Ad 8
 
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Przewodniczący Koła Caritas w Osiu Henryk Porożyński – złożył podziękowanie za złożone datki na zakup upominków dla dzieci niepełnosprawnych i z Domu Dziecka w Bąkowie. Przy okazji złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – podziękował za złożone życzenia i również życzył Kołu Caritas powodzenia w Nowym 2006 Roku. Następnie poinformował, że w dniu 20.12.2005 r. o godz. 1500 organizuje spotkanie z sołtysami.
Na zakończenie złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Wójt Gminy Michał Grabski – zaproponował, aby w bieżącym roku na rynku obok pomnika z herbem gminy postawić choinkę. Obecnie jest możliwość podłączenia lampek, ponieważ w tym miejscu jest doprowadzony prąd.
 
Ad. 9  

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                 Przewodniczący Rady Gminy
 
Beata Jagła                                                      Roman Waśkowski                                                

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (29 grudnia 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (29 grudnia 2005, 08:58:38)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:25:11)
Zmieniono: poprawka nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2328