Protokół nr XV z sesji 27.09.2004

 

PROTOKÓŁ Nr XV/04
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 27 września  2004  w godz. od   16:00 do 17:45  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XV Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Nikel Wiesław, Otlewski Krzysztof.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
W zwiazku z tym, że w obradach brała udział Wicestarosta Powiatu Świeckiego Pani Barbara Studzińska , która miała wyjaśnić sprawy związane z ograniczeniem działalności SPZOZ w Świeciu  Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o zmianę w porządku obrad polegającą na zamianie podpunktów c) na a) w punkcie 7, natomiast pozostałe podpunkty pozostają bez zmiany.
Zaproponowaną zmianę radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.
Porządek  obrad sesji:
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6.   Zgłaszanie interpelacji
7.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a.      Wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności
b.     Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
c.     Szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
d.     Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Wierzchy, Łążek, Tleń na terenie Gminy Osie”,
e.      W sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2004 rok
f.       Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na terenie gminy Osie
9.       Wolne wnioski i dyskusja
10.    Zakończenie obrad sesji
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 17.08.2004 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Poinformował, że brał udział:
-         reprezentował Radę Gminy podczas obchodzenia jubileuszu 25-lecia przez Ks. J. Wałdoch,
-         brał udział w festynie „Żyj bezpiecznie” ,
-         w otwarciu nowowybudowanego Zakładu M. Gzella w Osiu,
-         w poświęceniu Kapliczki w Starej Rzece,
-         w „Oskich Biegach”
Przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Gminy:
Starostwa Powiatowego w Świeciu o wydanie opinii dotycz. Szpitala,
Dyrekcji PKP w sprawie linii kolejowej Bąk- Laskowice .
 
Ad. 6  
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.
 
Ad. 7  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
 
a)    Uchwała Nr XV/89/04 w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu  polegającego na ograniczeniu jego działalności
Z treścią projektu powyższej uchwały  obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
Przewodniczący Komisji Zdrowia Jacek Bocian – wyjaśnił, że Komisja Zdrowia nie wydała opinii w powyższej sprawie, ponieważ czekal do wyjaśnień Pani Wicestarosty.
Wicestarosta Barbara Studzińska – poinformowała, że 30.06. 200r . Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie restrukturyzacji szpitala. Jedyną możliwą formą przekształcenia jest spółka prawa handlowego. Spółka Know How ze Szczecina wygrała przetarg. Mieszkańcy nie powinni odczuć zmiany, ponieważ opieka medyczna będzie  się odbywać na obecnej bazie. Natomiast lekarze wcześniej wiedzieli o planowanych zmianach, proce przeksztacenia trwa dosyć długo.
Radny Wojciech Kater – zwrócił się z pytaniem, czy było więcej oferentów.
Wicestarosta Barbara Studzińska – wyjaśnił, że niestety nie było. Nie zgłosiła się żadna firma z województwa kujawsko – pomorskiego.
Następnie przedstawiła opinie nt. przekształcenia szpitala.
Radna Mirosława Gzella – zwróciła się z pytaniem, czy coś wiadomo na temat spółki, jej osiągnięć.
Wicestarosta Barbara Studzińska – wyjaśniła, że spółka ta działa w branży medycznej, zarządza już jednym szpitalem.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – zrócił si e z pytanie jakie jest zadłużenie szpitala.
Wicestarosta Barbara Studzińska – wyjaśniła, że obecnie jest 20 mln. zł długu narastającego. Największy przyrost zadłużenia był w 2003 roku. Kontrola NIK odnośnie nadzoru nad  Z.O.Z. wyszła bardzo dobrze.
Radna Halina Malinowska – zróciła się z pytaniem jaka będzie działalność szpitala w trakcie wygaszania komórek organizacyjnych.
Wicestarosta wyjaśniła, że nic się nie zmieni.
Radny Powiatowy Paweł Zimniak dodał,  że jako radni mieli obawy w przekazanie szpitala , jednak na sesji byli mile zaskoczeni fachowością spółki.  Zarządzanie szpitalem było kiepskie .
Wicestarosta także dodała, że obecny dryektor wymaga odpowiedniej pracy lekarzy. Niektórzy lekarze  chcą zmian, natomiast inni nie. Chcemy przerwać robienie własnych interesów w szpitalu.
Wójt Gminy Michał Grabski – dodał, że był radnym powiatowym i z tym tematem walczymy od 5 lat. Dług szpitala narasta, pewności nigdy nie będziemy mieli, że spółka ta się sprawdzi, zawsze jest pewne ryzyko, ale należy spróbować.
Wicestarosta Barbara Studzińska – dobrym przykładem obecnej działalności jest Stary Szpital.
Radny Tkaczyk Jerzy – zwrócił się z pytaniem jaką mamy gwarancję, że oddziały wymienione w załączniku do projektu uchwały będą istniały dalej w spółce.
Wicestarosta wyjaśnił, że spólka chce jeszcze w przyszłości rozszerzyć swą działalność w szpitalu, a obecnie  jest to prawnie uzgodnione – zapisane aby spółka utrzymała obecną ilość oddziałów.
W zawiązku, że nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy podał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XV/89/04 w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu  polegającego na ograniczeniu jego działalności.
Do przedstawionego projektu radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie
b)    Uchwała Nr XV/90/04 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
Przewodniczący Komisji Zdrowia Jacek Bocian poinformował, że projekt w/w Statutu był tematem posiedzenia jego Komisji, która zaopiniowała go pozytywnie.
Do przedstawionego projektu uchwały radni również nie wnieśli uwag i  przyjęli ją jednogłośnie.
c)     Uchwała Nr XV/91/04 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Ponieważ radni nie mieli uwag Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwał. Radni w głosowaniu jawnym przejęli ją  jednogłośnie.
d)    Uchwała Nr XV/92/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Wierzchy, Łążek, Tleń na terenie Gminy
Projekt powyższej uchwały przedstawił przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni nie wnieśli do niego uwag i przyjęli w/w uchwałę jednogłośnie.
e)     Uchwała Nr XV/93/04 w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie na 2004 r.
Do przedstawionego projektu uchwał radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.
f)      Uchwała Nr XV/94/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na terenie gminy Osie
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
Ad. 10
W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Pan Belt Józef, który prosił o usytuowanie garbów na ul. Kościuszki w Osiu.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że jest to droga powiatowa, a my nie możemy na drogach powiatowych montować garbów.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – przedstawił pismo opiekuna Koła „CARITAS” Pana Henryka Porożyńskiego o dofinansowanie leczenia chorej na nowotwór oka Dominiki Pawskiej wraz z prośbą matki Dominiki.
Kierownik GOPS Mirosława Felczykowska – przedstawiła sytuację rodziny Dominiki . Dodała, że Pan Henryk Porożyński powinien w takich sprawach działać przy współudziale GOPS, który najlepiej się orientuje jakie pomocy wymaga dana rodzina
 
Ad. 11  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (15 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 09:00:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2303