Protokół Nr XII/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.

P r o t o k ó ł Nr XII/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.


z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29 kwietnia 2008r. w godz. od 1515 do 1700 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Nikel Wiesław.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do zaproponowanego porządku obrad w punkcie 7 lit.g Wójt Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie go o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz przebiegu ich granic, która była omawiana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed obecną sesją.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok
b. zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w
tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osie
c. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów w miejscowościach Osie, Pruskie, Stara Rzeka, Tleń i Wałkowska w gminie
Osie,
d. przeznaczenia do sprzedaży działki nr 62/2 o pow. 0,06 ha i działki nr 61/2 o pow.0,09ha
KW 29140 położonych w miejscowości Wierzchy gmina Osie
e. nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Osie
gm. Osie
f. nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wierzchy
gm. Osie
g. wyrażenia opinii dotyczącej proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 oraz przebiegu ich granic.
8. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu z działalności
ośrodka.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji

Ad.3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy, tj. z dnia 11.03.2008r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Henryk Jędryczka – zgłosił się z zapytaniem, czy byłaby możliwość pomalowania pasów na drodze Osie-Żur.
Radny Wojciech Kater- 1) prosił, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z wnioskiem o umocnienie drogi Tleń-Łążek
2) prosił o zwrócenie się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Bydgoszczy z wnioskiem o postawienie znaków kierunkowych-Tleń na drodze Nr 239 Lniano-Pruszcz.
Radny Michał Dombrowski- 1) skierował zapytanie, czy byłaby możliwość zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ul.Młyńskiej z ul.Targową.
2) zaproponował zamontowanie atrapy fotoradaru na ul. Ks.Semraua.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami oraz przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 6

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
a) Przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski zwrócił się do przewodniczących komisji o zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.
Przewodniczący poszczególnych komisji zaopiniowali pozytywnie w/w sprawozdanie.
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Spychalska dodała, iż radni śledzili wykonanie i zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego.
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski, w skrócie przypomniał dane zawarte w sprawozdaniu. Odniósł się głównie do realizacji niektórych dochodów, wydatków oraz inwestycji gminnych wykonanych w roku ubiegłym.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że Komisja Rewizyjna w dniu 27 marca 2008r. wystosowała wniosek o udzielenie absolutorium. Dodał, że dany wniosek przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do zaopiniowania.
W związku z powyższym zapoznał obecnych z uchwałami Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy:
- Uchwałą Nr 13/Kr/2008 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2007rok
- Uchwałą Nr 13/S/2008 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007rok.
b) W związku z tym, że nie było żadnych uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XII/74/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady złożył podziękowanie Wójtowi Gminy w imieniu swoim i całej Rady Gminy za dotychczasową pracę i osobiste zaangażowanie w rozwój gminy.

Ad.7

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XII/75/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008r.
Radni powyższy projekt uchwały przeanalizowali podczas posiedzeń komisji i nie wnieśli żadnych uwag.
Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XII/76/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie


c. Uchwała Nr XII/77/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Osie, Pruskie, Stara Rzeka, Tleń i Wałkowska w gminie Osie,

Głos zabrał Radny Michał Dombrowski, który zgłosił wniosek aby w § 1 ust 1 pkt 1uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Osie, Pruskie, Stara Rzeka, Tleń i Wałkowska w gminie Osie, wykreślić lit. d. (tj. działka nr 190). Uzasadniając go tym, że są to grunty rolne, które użytkują nauczyciele.
Wójt Gminy Michał Grabski wyjaśnił, że działka ta była kiedyś użytkowana przez nauczycieli, lecz jest to działka gminna. Dodał także, iż uchwała ta „nie odbiera nikomu gruntów”, nie nastąpią żadne zmiany - jedynie poprzez podjęcie uchwały przystąpi się do sporządzenia planów.
Za usunięciem tego podpunktu głosowało 3 radnych, 9 radnych było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie całości uchwały.
Za przyjęciem omówionej uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

d. Uchwała Nr XII/78/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 62/2 o pow. 0,06 ha i działki nr 61/2 o pow.0,09ha KW 29140 położonych w miejscowości Wierzchy gmina Osie
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e. Uchwała Nr XII/79/08 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Osie gm. Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

f. Uchwała Nr XII/80/08 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wierzchy gm. Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie.

g. Uchwała Nr XII/81/08 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz przebiegu ich granic
Projekt przedstawionej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Za przyjęciem omówionej uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.

Ad. 8

W kolejnym punkcie sesji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu złożył sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawiła problemy na jakie napotyka w pracy socjalnej.
Radni nie wnieśli uwag do powyższego sprawozdania
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 9

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zwrócił się z prośbą aby jeszcze 5 radnych złożyło oświadczenie majątkowe, ponieważ jutro tj. 30.04.08r. upływa termin. Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę zmian w finansowaniu oświaty w Polsce przez rząd. „Rząd proponuje zmiany w celu wprowadzenia bonu, co spowoduje przerzucenie kosztów na samorządy”. Poinformował także, że 27 maja zostanie przeprowadzony 1-dniowy strajk, który będzie miał na celu pokazanie rządowi, że państwo powinno finansować oświatę a nie samorządy. Prosił o duchowe wsparcie nauczycieli w tych działaniach protestacyjnych przez samorząd.

Ad. 10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski

Protokółowała:
Michalina Krasucka

Do pobrania:
Protokół Nr XII/08 pobierz >>> (115kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (8 maja 2008)
Opublikował: Marek Lejk (8 maja 2008, 13:37:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1664