Protokół nr XXXIII/10 z dnia 14 września 2010 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXXIII/10
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 14 września 2010 r.  w godz.
od 15.15  do  16.05 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

 

XXXIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .                                        
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Gminy ze względu na błąd techniczny w porządku obrad sesji, zgłosił wniosek o rozszerzenie go o dodatkowy punkt pn. wolne wnioski i dyskusja.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.


Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok;
     b. upoważnienia do udzielania poręczeń.
7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 31.08.2010 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny Wojciech Kater – zwrócił się z wnioskiem w sprawie ścieżki rowerowej na  ul. Ks. Semraua w Osiu, ponieważ zauważył problem dotyczący rowerzystów, którzy poruszają się po jezdni zamiast po ścieżce rowerowej. Pan Kater podał propozycje wymalowania poziomych znaków " rower ” na ścieżce, aby wiadomo było, że jest to ścieżka rowerowa.

Ad. 5
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Pana Wójta o przedstawienie informacji z działań podejmowanych za okres między sesjami od dnia               6 sierpnia br.
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał   i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Osie zabrał także głos w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu, stwierdzając, że „jeżeli my potrzebujemy funduszy na kupno samochodu dla straży, to nikt nam nie pomaga.” Dodał, że ostatnie środki  z rezerwy gminy zostały przeznaczone na remont dachu w szkole podstawowej „Jutrzenka”. Wyraził swoją wole, aby odmówić Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu w dofinansowaniu samochodu.
Następnie Pan Wójt udzielił wyjaśnień do zgłoszonych na ostatniej sesji interpelacji:
- w  sprawie uchwały dot. nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej  w miejscowości Wałkowiska, Pan Wójt wyjaśnił, że prowadzone były negocjacje z właścicielem tego gruntu i zostanie on zakupiony w cenie 3 zł /metr.
-  odnośnie drogi i ścieżki rowerowej Osie – Tleń, stwierdził, że „idealnie byłoby wynieść ścieżkę na wysokość drogi, jednak nie było na to środków finansowych”. Dodał także, że nie wszystkie działania w sprawie tej drogi zostały prawidłowo przemyślane, nie zostało to dostatecznie przypilnowane, jednak jest 3letnia gwarancja i przez ten okres droga będzie na bieżąco naprawiana.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .

Ad. 6
Rada Gminy Osie podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XXXIII/207/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni  w głosowaniu  jawnym przyjęli ją jednogłośnie.


b. Uchwała Nr XXXIII/208/10 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wałkowiska, gmina Osie

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt w/w uchwały  i poddał go pod głosowanie.
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
                                                           
Ad. 7
W tym punkcie posiedzenia przewodniczący obrad Roman Waśkowski zabrał głos w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu, dodał, że poprzedni samochód dla straży w Świeciu był zakupiony przy znacznym wsparciu finansowym zakładów produkcyjnych z Osia. Następnie  poprosił radnych o przegłosowanie, kto jest za udzieleniem dofinansowania zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej  w Świeciu –    3 radnych wstrzymało się od głosu, 11 radnych głosowało przeciw.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym pismo z Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące korekt oświadczeń majątkowych, dodając, że większość radnych wywiązała się  obowiązku poprawienia swoich oświadczeń majątkowych.
W kolejnej części obrad Pan Roman Waśkowski przedstawił sprawę dotyczącą uroczystości z okazji 20-lecia samorządu. Poinformował, że planowane jest spotkanie w dniu 6 listopada br., na którym  „ wspólnie przy kawie powspominamy, pobędziemy razem”.
Na zakończenie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski przedstawił ofertę wydawnictwa – ilustrowaną książkę pn. Dzieje Polski, stwierdzając, że warto ją nabyć.
Następnie radny Wojciech Kater zabrał głos odnośnie „akcji zima”. Dodał, że w roku ubiegłym opady śniegu były pokaźne. Zaproponował, aby w tym roku w mniejszych wioskach odśnieżać tylko jedną stronę chodnika, a na drugą przerzucać śnieg,  żeby  nie ponosić zbyt dużych kosztów odśnieżania.

Ad. 8
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXXIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół nr XXXIII/10 pobierz>>> (107kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (5 października 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (5 października 2010, 14:32:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1548