Protokół nr IV/15 z dnia 30 marca 2015 r.

Protokół nr IV/15


z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w godz. od 15.30 do 16.20   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

IV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych           w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.       W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
  b) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.,
  c) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie,
  d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016,
  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie.
7. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2014 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2014 roku.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu           z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 25.02.2015 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy       i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Mariusz Deinowski zgłosił następujące interpelacje:
1) prosił, aby protokoły z sesji Rady Gminy umieszczane na stronie internetowej BIP zawierały załączniki w nich wymienione, które są możliwe do publikacji.
2) w imieniu mieszkańców ul. ks. Semraua zwrócił się z prośbą o  złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dotyczącego wycięcia lip położonych przy budynku na ul. ks. Semraua 13.   W uzasadnieniu stwierdził, że drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi powiatowej.
3) prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dot. wyraźnego oznakowania rynien odpływowych na odcinku drogi powiatowej Osie-Tleń (na tzw. zakrętach przed Tleniem) bezpośrednio przyległych do ścieżki rowerowej.

Radny Pan Robert Bocian- prosił o naprawienie dziur przy wjeździe na drogę gminną Brzeziny – Żur w Brzezinach. Dziury te powstały wskutek napływu wody z drogi powiatowej i stwarzają niebezpieczeństwo dla przejeżdżających pojazdów.

Radny Pan Michał Recki – w imieniu mieszkańców wsi Stara Rzeka i Radańska zwraca się z prośbą o:
- usunięcie zakrzaczenia przy drodze powiatowej
- usunięcie skarpy z boku drogi na trasie Stara Rzeka – Osie.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr IV/24/15 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały. Poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji. 
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

b) Uchwały nr IV/25/15 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

c) Uchwały nr IV/26/15 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag     i przyjęli ją  jednogłośnie.

d) Uchwały nr IV/27/15 w sprawie  funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Pan Roman Waśkowski dodał, że ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Osie zorganizował spotkanie             z sołtysami, na którym wszyscy sołtysi zaproponowali, aby Rada Gminy nie wyodrębniała funduszu sołeckiego na rok 2016. Według opinii sołtysów dotychczasowa forma finansowania imprez oraz inwestycji w poszczególnych sołectwach jest dobra i nie wymaga zmiany.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

e) Uchwały nr IV/28/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie.
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się  od głosu. Radny Pan Wojciech Kater nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ w/w uchwała dotyczy jego interesu prawnego (miejscowy plan obejmuje działki radnego).
 
Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy przystąpił do omówienia sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2014 r.
W związku z tym, że radni powyższe sprawozdanie otrzymali w materiałach na obecną sesję -           w skrócie omówił i przedstawił obecnym wykonane zadania przez organizacje, które złożyły oferty w roku 2014.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .
W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
pobierz>>> (138kB) pdf

Ad. 8.
Następnie zostało przedstawione przez Wójta Gminy Michała Grabskiego sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2014 roku.
Do  przedstawionego sprawozdania również nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
pobierz>>> (115kB) pdf

Ad. 9.
W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:

Sołtys wsi Stara Rzeka Pan Zbigniew Kwaśnik – nawiązał do procedury przeprowadzania wyborów na sołtysów. Według Pana Zbigniewa Kwaśnik najpierw powinny być wyznaczone osoby, które będą kandydować na sołtysa a następnie powinny być wybrane osoby do komisji skrutacyjnej. Nie spotkał się jeszcze nigdy, aby najpierw była wybierana komisja skrutacyjna, jak to miało miejsce na ostatnich wyborach    w marcu br. Na koniec dodał, że do kolejnych wyborów sołeckich jest  jeszcze czas, więc można pomyśleć nad zmianą procedury.
Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Pan Michał Grabski – zgadza się z Sołtysem Starej Rzeki, jednak według ustawodawcy do zadań komisji skrutacyjnej należy wybór kandydata na sołtysa. Taki też zapis widnieje w statutach sołectw. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski  zapoznał obecnych z procentowym udziałem mieszkańców poszczególnych sołectw w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, podał liczbę osób uprawnionych i obecnych na zebraniach. Dodał, że składy rad sołeckich uległy zmianie, ich wykaz znajduje się na stronie BIP. Na koniec Przewodniczący obrad przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.
Radny Pan Mariusz Deinowski  - zabrał głos w sprawie wycinanych drzew. Stwierdził, że w lasach w zamian za wycięte drzewo sadzi się nowe, jednak w gminie nie do końca tak to działa. Według radnego w miejscach gdzie drzewa zagrażają bezpieczeństwu dzieci czy kierowców jest zasadne wycinanie tych drzew. Prosił, aby spotkać się i podjąć dyskusję w tej kwestii.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy stwierdził, że Pan radny ma w tej kwestii duże doświadczenie, dlatego też zaproponował mu dalsze pilotowanie tego zagadnienia.
Pani Maria Harmacińska – członek Rady Sołeckiej Tlenia – zapytała, kiedy będzie oświetlenie na       ul. Modrzewiowej w Tleniu?
Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski – wyjaśnił, że oświetlenie będzie najprawdopodobniej wykonane w bieżącej kadencji. Natomiast nie jest w stanie określić roku w którym to nastąpi. Dodał, że w tych miejscach gdzie nie będzie możliwości wykonania oświetlenia ulicznego  na słupach elektrycznych – będzie rozważana instalacja lamp solarnych.
Radny Pan Dawid Warzyński -  skierował zapytanie do radnych powiatowych, czy nowy Starosta  Świecki poczynił jakieś działania w sprawie wiaduktu w Polednie?
Radny Powiatowy Pan Andrzej Kowalski – przyznał, że jest to trudny temat, ponieważ z PKP długo trwają rozmowy. Jednak jest zgoda Kolei na ten wiadukt, realizacja nastąpi w przyszłym roku.

Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IV Sesję Rady Gminy Osie.

Na tym protokół zakończono.

       Protokołowała:                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
   (-) Michalina Wiśniewska                                                                  (-) Roman Waśkowski

Do pobrania:
Protokół nr IV/15 (1492kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (14 kwietnia 2015)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (14 kwietnia 2015, 14:14:13)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (14 maja 2015, 10:28:45)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 678