Uchwała nr XXV/161/09Rady Gminy Osiez dnia 7 grudnia 2009W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2009 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )

Uchwała nr XXV/161/09
Rady Gminy Osie
z dnia 7 grudnia 2009


W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )


uchwala się co następuje:


§  1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:       15.100.968,78 zł.                                                                                                                                                 
                 w tym :  dotacje:                                                                               3.116.998,78 zł
               Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę:                                                 798.948,00 zł.            
                w tym:  dotacje:                                                                                    257.876,00 zł.
                             dochody własne o kwotę:                                                        541.072,00 zł.
             
             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                                 298.954,19 zł.            
                w tym:  dotacje:                                                                                    257.776,00 zł.
                             dochody własne o kwotę:                                                          41.178.19 zł.
               Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                     14.600.974,89 zł.
      w tym dochody:  dotacje:                                                                  3.116.898,78 zł.
             
  Zmiany określa załącznik Nr 1
           
2.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                        16.600.968,78 zł.
 w tym:  wydatki bieżące:                                                                     12.655.328,78 zł.
                       wydatki majątkowe:                                                                    3.945.640,00 zł.

             Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                                               687.183,00 zł.
                   w tym: wydatki majątkowe o kwotę:                                                 651.900,00 zł.
                                wydatki bieżące o kwotę:                                                       35.283.,00 zł.
                            Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                       187,189,19  zł.          
                             w tym wydatki:  majątkowe o kwotę:                                         30.000,00 zł.
                                       wydatki bieżące:                                                              157.189,19 zł.    
                 Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                     16.100.974,97 zł.
        W tym:   wydatki bieżące:                                                              12.777.234,97 zł.
                                  wydatki majątkowe:                                                          3.323.740,00  zł.
                 Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                   
          
            3.  Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                                           1.500.000,00 zł.

§  2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 
            1.000.000 zł, oraz kredyt w kwocie 500.000 zł.  
§  3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- plan
            finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2009 r. – określając plan wydatków 
            inwestycyjnych na kwotę 3.323.740 zł.,
§ 4.     Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- Wykaz  
           dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych ustalając ich
           wysokość na kwotę 1.353.760 zł.
§ 5.     Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do budżetu Gminy Osie na 2009 r. – Prognoza
           kwot długu na koniec 2009 r. i lata następne dla gminy Osie oraz w załączniku nr 10  -    
           Planowane spłaty zobowiązań na 2009 r. i lata następne.
§  6.    Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 11 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- plan
            Przychodów i rozchodów  w Gminie Osie na 2009 r. – określając plan
                             przychody – 1.692.829,29 zł.
                             rozchody  -     192.829,29 zł.
§  7.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób   
            zwyczajowo przyjęty.
                                                     

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski


Uzasadnienie

Dochody

Dział 630 – Turystyka

Rozdział – 63095 pozostała działalność
 
W § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł. z tytułu wpływów z dzierżawy kąpieliska gminnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 
Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, działek budowlanych i rekreacyjnych zmniejsza się planowane wpływy o kwotę 112.000 zł. Kwotę 2.018 zł planowanych wpływów przenosi się z § 0470 na § 0750.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział – 75023 Urzędy gmin
 
W § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.200 zł. uzyskanych ponad planowych wpływów z odsetek oraz w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł. uzyskanych wpływów z tytułu usług oraz dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z różnych opłat o kwotę 300 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W § 0830 zmniejsza się plan dochodów z usług o kwotę 200 zł. 
 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od jednostek…

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego… od osób prawnych…

Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów  z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 120.000 zł, z planowanych wpływów z odsetek o kwotę 500 zł. dokonując jednocześnie zwiększenia planowanych dochodów z podatku od środków transportowych o kwotę 12.500 zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 860 zł.
Planowane dochody wykazywane w § 2440 w kwocie 257.876 zł. przenosi się do § 2680 zmniejszając jednocześnie planowane wpływy o kwotę 100 zł. z tytułu otrzymanej dotacji celowej z PFRON, refundującej utracone dochody za udzielone  zwolnienia w podatku od nieruchomości stosowane wobec zakładów pracy chronionej.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego… od osób fizycznych…

Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów  z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 59.000 zł, wpływów z opłaty targowej o kwotę 3.000 zł, z opłaty miejscowej o kwotę 1.354 zł, dokonując jednocześnie zwiększenia planowanych dochodów z podatku od środków transportowych o kwotę 5.600 zł, oraz wpływów z odsetek kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t….
Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów w tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów  z tytułu wpływów za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75621 – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na podstawie dotychczasowego poziomu wykonanie dochodów w tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów  z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 234.000 zł.
Wykonanie dochodów za 10 miesięcy osiągnęło poziom 1.459.619 zł. Przewidywane wpływy do końca roku szacuje się n ok. 340.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się  zmniejszenia planowanych dochodów z najmu pomieszczeń w § 0750 o kwotę 2.900 zł., oraz z usług w § 0830 o kwotę 2.800 zł. Zmniejszenie planu to wynik niższych wpływów za wynajem pomieszczeń i usługi związane z organizacją kolonii letnich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze….

W § 0830 zwiększa się dochody o kwotę 6.000 zł. z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Dochody wykonane za 10 miesięcy przekroczyły 30.000 zł.

Wydatki                                                                                                                                                                         

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi..                                                                                 

§ 6210 –  zmniejsza się poziom dotacji inwestycyjnej dla GZK na rozbudowę wodociągu o kwotę 2.900 zł. planowana inwestycja został zakończona.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 – w związku z zmianami w terminach wykonania zadania  „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie” realizowanego przez powiat Świecki zmniejsza się wielkość planowanej dotacji dla powiatu na dofinansowanie tego zadania w bieżącym roku o kwotę 289.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

W celu zabezpieczenia środków na całość ponoszonych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków  dla Zespołu Szkół w Osiu o kwotę 49.000 zł., (12.000 stanowi rekompensata za ponoszenie dodatkowych kosztów rzeczowych związanych z udostępnianiem pomieszczeń dla  młodzieży, członków LZS oraz dla strażaków ochotników. 15.000 stanowi rekompensatą poniesionych wydatków na zorganizowanie oddziału zerowego przy Zespole Szkół w Osiu ). O 14.000 zł zwiększa się budżet SP Wierzchy, oraz 4.000 zł budżet SP Brzeziny. Zwiększenie wydatków następuje dla Zespołu Szkół w rozdziale 80101 o kwotę 27.320 zł., w rozdz. 80110 o kwotę 14.820,00 zł., w rozdz. 80148 o kwotę  6.860. Zwiększenie panu wydatków dla Szkół Podstawowych następuje w rozdz. 80101.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.
§ 4300 –  w celu zapewnienia środków na finansowanie dowozu dzieci do szkół do końca roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.                                                                                 

W celu zapewnienia środków ( udziału własnego gminy ) na realizację programu Kapitał Ludzki -  projektu edukacyjnego „My też potrafimy” realizowanego w placówkach oświatowych  a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się plan  wydatków w tym rozdziale o kwotę 5.415,19zł.
                                                                                                                           
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.                                                                                 

W celu zapewnienia środków na wypłaty całości należnych wynagrodzeń i dodatków  tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.320zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W następstwie zakończenia planowanego zakresu prac budowlanych związanych z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Brzeziny – Wałkowiska - Osie II etap  zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 360.000 zł..                                                                                                                         

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Zmniejsza się poziom dotacji przedmiotowej dla GZK na gospodarkę odpadami o kwotę 7.500 zł.                                                                                                                         

Rozdział 90003 – Utrzymanie czystości w miastach i gminach

§ 4300–  w celu zapewnienia środków na finansowanie zakupu usług związanych z wywozem odpadów zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę  5.000 zł., zmniejszając jednocześnie plan wydatków  w § 4210 o 2.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

§ 4260–  w celu zapewnienia środków na finansowanie zakupu energii zużywanej do oświetlenia ulic i dróg zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę  28.500 zł. ., zmniejszając jednocześnie plan wydatków  w § 4300 o 3.500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W związku z zakończeniem okresu prac interwencyjnych i otrzymaniem częściowej  refundacji Z  PUP ponoszonych wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych dokonuje się zmniejsza się plan wydatków  w paragrafach płacowych o kwotę 9.5000 zł. W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.171 zł na usługi związane gospodarką komunalną.

Dział  921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.                                                                                                                  

Na wniosek Dyrektora GOK w Osiu dokonuje się zmniejszenia planu dotacji dla biblioteki o kwotę 12.783 zł., Kwotę tę przenosi się na zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury zwiększając jednocześnie plan dotacji o kwotę 3.000 z przeznaczeniem na finansowanie chóru działającego przy GOK.

Dział  926 - Kultura fizyczna i sport.                                                                                                                  

W celu sfinansowania  całości prac  z realizacją zadania „ Budowa kompleksu boisk sportowych – Orlik 2012” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie o kwotę 30.000 zł.

Do pobrania:

Uchwała nr XXV/161/09   pobierz>>> (180kB) pdf

Załącznik nr 1 pobierz>>> (123kB) pdf     

Załącznik nr 2 pobierz>>> (124kB) pdf   

Załącznik nr 3 pobierz>>> (66kB) pdf   

Załącznik nr 6 pobierz>>> (67kB) pdf    

Załącznik nr 9 pobierz>>> (71kB) pdf   

Załącznik nr 10 pobierz>>> (56kB) pdf   

Załącznik nr 11  pobierz>>> (55kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (18 grudnia 2009, 13:47:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1366