Protokół Nr XXXIV/06 z 20.10.2006 r.


z Sesji Rady Gminy Osie
odbytej w dniu 20 października 2006 r. w godz. od 15.15 do 16.30
w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XXXIV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Mirosława Gzella, Wiesław Nikel, Przemysław Siekierkowski
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy
5. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek nr nr 273/1, 274/5, 274/8 o łączne powierzchni 0,19.90 ha KW Nr 29 138 położonych w miejscowości Osie stanowiących własność Gminy Osie
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część działki nr 11 w obrębie Wierzchy, w gminie Osie
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165,166,167, 168, 169,177/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/1,212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz części działek nr 216, 224, 225, 227/3, 227/4 i 227/5 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, w gminie Osie,
d) regulaminu wynagradzania nauczycieli ,
e) wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
f) dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
7. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
8. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w sprawie funkcjonowania podległej mu jednostki.
9.Wolne wnioski i dyskusja
10.Zakończenie obrad sesji

Ad. 3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 31.08.2006 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad 4

W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że obecnie nastąpi część uroczysta obrad.
Obecny podczas obrad ppłk dypl. Ryszard Mruklik - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Świeciu, przekazał nominację Prezydenta RP na pierwszy stopień oficerski dla sierż. Jana Narlocha - mieszkańca wsi Kwiatki k/Jaszcza.
... za poświęcenie i wytrwałość w kultywowaniu tradycji niepodległościowych, kształtowanie patriotyzmu oraz działalność na rzecz obronności kraju... - te słowa wraz z gratulacjami od władz gminy i radnych usłyszał nominowany ppor. Jan Narloch.
Gratulacje i kwiaty w imieniu samorządu gminy Osie także złożyli Wójt Gminy Michał Grabski i Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. Wójt Gminy dodał, że dzięki takim ludziom jak Pan Narloch mamy dzisiaj wolność.

Ad. 5

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

a. Uchwała nr XXXIV/179/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek nr nr 273/1, 274/5, 274/8 o łączne powierzchni 0,19.90 ha KW Nr 29 138 położonych w miejscowości Osie stanowiących własność Gminy Osie

Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski. Radni do przedstawionego projektu nie wnieśli uwag i w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b. Uchwała nr XXXIV/180/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część działki nr 11 w obrębie Wierzchy, w gminie Osie

Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Radni wymienioną uchwałę przyjęli jednogłośnie.

c. Uchwała nr XXXIV/181/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165,166,167, 168, 169,177/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/1,212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz części działek nr 216, 224, 225, 227/3, 227/4 i 227/5 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, w gminie Osie,

Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.

d. Uchwała nr XXXIV/182/06 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli ,
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e. Uchwała nr XXXIV/183/06 w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ,
Także w/w uchwałę radni w głosowaniu jawnym przejęli jednogłośnie.

f. Uchwała nr XXXIV/184/06 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski. Radni do przedstawionego projektu nie wnieśli uwag i w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 7

W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – przedstawił, informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych (złożonych do dnia 30.04.br i do 27.08.br) radnych, stwierdzając, że w złożonych oświadczeniach nie dopatrzył się istotnych uchybień. Te, które był, zostały poprawione przez zainteresowanych.
Radni, którzy złożyli oświadczenia, dokonali tego obowiązku w ustawowym terminie.
Oświadczeń nie złożyli następujący radni: Mirosława Gzella, Wiesław Nikel i Krzysztof Otlewski.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych (złożonych do dnia 30.04.06 r.) radnych, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przez Urząd Skarbowy w Świeciu n/W.
Pismo Urzędu Skarbowego w załączeniu do protokołu.
Wójt Gminy Michał Grabski – przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego przez sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Wszyscy zainteresowani oświadczenia złożyli w terminie, natomiast drobne uchybienia zostały usunięte przez zainteresowanych.
Nie została przedstawiona informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą analizy oświadczeń złożonych do niego przez Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Osie Romana Waśkowskiego, ponieważ do dnia dzisiejszego jeszcze nie została przekazana do Rady Gminy.

Ad. 8

W kolejnym punkcie obrad sesji Rady Gminy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w o dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
Osiu Andrzej Kowalski przedstawił informację z działalności podległej mu jednostki.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9
Radny Rady Powiatu Józef Belt – zaproponował, aby w budżecie gminy na przyszły rok zaplanować środki na budowę nowego krzyża oraz modernizację chodnika w Osiu , Wyb. Pod Miedzno .

Ad. 10
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXXIV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waskowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (27 listopada 2006)
Opublikował: Marek Lejk (10 stycznia 2007, 14:36:26)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (12 stycznia 2007, 14:45:01)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2130