Protokół Nr V/07 z 26.04.2007 r.


Protokół Nr V/07 z 26.04.2007 r.
z Sesji Rady Gminy w Osiu odbytej w dniu 26 kwietnia 2007 w godz. od 15.15 do 16.30 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


V Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Nikel Wiesław
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do zaproponowanego porządku obrad w punkcie 7 lit. b .Wójt Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie go o podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Toruniu. Uzasadniając to tym, że jest to związane z projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2007 rok w którym jest ujęta budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pruskie. Sprawa zaciągnięcia pożyczki na ten cel była omawiana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed obecną sesją.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
a. dyskusja
b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
7. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2007 rok,
b. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Toruniu
8. Informacja Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu z działalności podległej placówki
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 12.04.2007 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater – prosił, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o maszynę do zaklejania dziur na zakręcie drogi w Szarłacie. Obecnie po zimie te miejsca są bardzo zniszczone.
Radny Jacek Bocian - prosił o zamontowani progu zwalniającego na ul. Młyńskiej w Osiu, ponieważ niektórzy kierowcy nie zwracają uwagi na znak ograniczenia prędkości , a na tej ulicy nie ma chodnika dla pieszych.
Radna Irena Kozłowska – zwróciła uwagę na dziury na drodze w Jaszczu pod górę tz. „Święty Jan”, prosiła aby dokonać ich naprawy.
Radna Malinowska Halina - prosiła o wydzielenie przejścia od ul. Dolnej do bloków Nadleśnictwa w Osiu , ponieważ jest tam bardzo niebezpiecznie.

Ad. 5

W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Ad. 6

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
a) Przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok wszyscy radni otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed obecną sesją wszystkie Komisji Rady Gminy odbyły posiedzenia, na których rozpatrzono powyższe sprawozdanie i wydały pozytywne opinie w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że Komisja Rewizyjna w dniu 30 marca 2007 r. wystosowała wniosek o udzielenie absolutorium. Dodał , że przed wystosowaniem tego wniosku szczegółowo przeanalizowano poszczególne pozycje sprawozdania z wykonania budżetu. Natomiast radni także śledzili wykonanie i zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego.
Wyjaśnił, że wniosek Komisji Rewizyjnej przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do zaopiniowania . W związku z powyższym zapoznał obecnych z uchwałami Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy:
- Uchwałą Nr 6/s/2007 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok
- Uchwałą dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 0sie za 2006 rok.
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski w skrócie przypomniał dane zawarte
w sprawozdaniu . Odniósł się głównie do realizacji niektórych dochodów i wydatków oraz inwestycji gminnych wykonanych w ubr.
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska – dodała, że niektóre uwagi RIO odnośnie nie uzasadnienia odchyleń od plany dotyczyły bardzo małych kwot i jak się czyta uwagi do sprawozdania to brzmi dziwnie.
b) W związku z tym, że nie było więcej uwag przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr V/27/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
Przewodniczący Rady złożył podziękowanie Wójtowi Gminy w imieniu swoim i całej Rady Gminy za dotychczasową pracę i osobiste zaangażowanie w rozwój gminy.

Ad. 7

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

a. Uchwała Nr V/28/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2007 r.,

Radni powyższy projekt uchwały przeanalizowali podczas posiedzeń komisji i nie wnieśli żadnych uwag.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.

b. Uchwała Nr V/29/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Toruniu

Projekt powyższej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 8

W kolejnym punkcie sesji Rady Gminy Dyrektor Przedszkola Publicznego w Osiu Pani Ewa Mechlińska przedstawiła informację z działalności podległej placówki.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Kater Wojciech – pogratulował, że Przedszkole na takiego Dyrektora jak Pani Ewa Mechlińska, który bardzo się stara.
Ad. 9
Radny Wojciech Kater - zaprosił wszystkich obecnych na festyn rodzinny , który odbędzie się w dniu 3.05.2007 r. w Wierzchach, natomiast w dniu 5.o5.2007 r. na boisku szkolonym w Łązku odbędą uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
Radny Henryk Jędryczka – zwrócił się z pytaniem, czy kamienie z rynku można wykorzystać na dalszy remont ul. Kamiennej w Osiu.
Wójt Gminy Michach Grabski – wyjaśnił, że kamienie te powinny być dalej wbudowane w ul. Rynek. Natomiast na ul. Kamienną materiał (kamień) obiecał, że dostarczy pan Mirosław Gzella.
Ad. 10
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył V Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski


metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (10 lipca 2007)
Opublikował: Marek Lejk (10 lipca 2007, 08:40:20)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (19 grudnia 2007, 08:14:39)
Zmieniono: korekta daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2058