Protokół nr XIV/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Protokół nr XIV/20

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29 czerwca 2020 r. w godz. od 15.30 do 17.25                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XIV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy Osie złożył wniosek, aby  w pkt. 6 lit. j dodać  uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Osie do projektu pn.„ Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie”.
Radni w głosowaniu jawnym  przyjęli jednogłośnie zmianę porządku obrad. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) odwołania Skarbnika Gminy,
  b) powołania Skarbnika Gminy,
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2019 r.,
  d) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
  e) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
  f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeżewo,
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
  h) uzgodnienia projektu realizacji inwestycji celu publicznego na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina rzeki Sobińska Struga”,
  i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie,
  j) przystąpienia Gminy Osie do projektu pn.„ Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie”.
7. Rozpatrzenie petycji:
  a) sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; przedstawienie stanowiska                                i propozycji rozstrzygnięć,
  b) podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.
8.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla  Gminy Osie
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.


Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 11.05.2020 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radna Pani Hanna Rink:
1) zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w budżecie gminy Osie środków pieniężnych na utworzenie programu dotyczącego sterylizacji i kastracji psów i kotów.
2) wnioskowała o uzupełnienie braków w asfalcie na ulicy Starogardzkiej w Osiu oraz o naprawę chodników przy tej ulicy.

Radny Pan Włodzimierz Powierża – wnioskował o wycięcie suchych drzew rosnących przy drodze gminnej dojazdowej do Elektrowni Wodnej w Żurze.

Radna Pani Ewa Czerwińska – zwróciła się z prośbą o postawienie znaku drogowego A-18a „zwierzęta gospodarskie” przy drodze w kierunku miejscowości Kwiatki.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag,  stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a)  Uchwała Nr XIV/92/20 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dnia 17 czerwca do Rady Gminy wpłynął wniosek Wójta    o odwołanie Skarbnika Gminy Osie. Pan Andrzej Sitkiewicz zgłosił Wójtowi Gminy Osie rezygnację ze stanowiska Skarbnika Gminy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Skarbnika i Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. pobierz>>> (137kB) pdf

W tym miejscu Pan Roman Waśkowski w imieniu radnych podziękował za współpracę z Radą Gminy.      Dodał, że  była ona bardzo dobra i życzył dużo zdrowia i wypoczynku na emeryturze.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska wręczyła wiązankę kwiatów, dziękując za dotychczasową współpracę.

b)  Uchwała Nr XIV/93/20 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Przewodniczący posiedzenia przedstawił wniosek Wójta, który wpłynął do Rady Gminy Osie dnia  17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Osie. W związku ze zgłoszeniem rezygnacji z dniem 28 lipca 2020 r. ze stanowiska Skarbnika przez Pana Andrzeja Sitkiewicza, Wójt Gminy wnioskuje o powołanie Pani Lidii Stosik-Adrych na to stanowisko.
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf
Pan Roman Waśkowski pogratulował Pani Lidii i stwierdził, że ma duże doświadczenie w przygotowywaniu materiałów finansowych na sesje Rady Gminy i na bieżąco przygotowywała projekty uchwał budżetowych. Ma nadzieje, że współpraca z Radą Gminy będzie dobra i życzył dużo satysfakcji na nowym stanowisku pracy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater wręczył wiązankę kwiatów.
Pani Lidia Stosik-Adrych złożyła podziękowania za powierzone zaufanie i ma nadzieje, że będzie się dobrze współpracować.

c)Uchwała Nr XIV/94/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (141kB) pdf


d) Uchwała nr XIV/95/20 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 – 2025
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

e)  Uchwała Nr XIV/96/20  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

f) Uchwała Nr XIV/97/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeżewo
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (139kB) pdf

g) Uchwała nr  XIV/98/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (139kB) pdf

h) Uchwała nr XIV/99/20 w sprawie uzgodnienia projektu realizacji inwestycji celu publicznego na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina rzeki Sobińska Struga”
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

i) Uchwała nr XIV/100/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie,
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (140kB) pdf

j) Uchwała nr XIV/101/20 w sprawie przystąpienia Gminy Osie do projektu pn.„ Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie”
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (140kB) pdf

Ad.7. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęły trzy petycje, które zostały przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  oraz radnym.
a) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Daniel Siewert przedstawił stanowisko i sprawozdanie z prac komisji. Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (886kB) pdf
b)  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, dotyczący petycji z dnia  2 kwietnia 2020 r.
Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały nr XIV/102/20 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, dotyczący petycji z dnia 31 maja 2020 r.
Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nr XIV/103/20 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 8. 
W tym punkcie posiedzenia głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu Pani Mirosława Felczykowska, która wykorzystując pokaz slajdów zaprezentowała oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla  Gminy Osie określone w załączniku do niniejszego protokołu. pobierz>>> (2338kB) pdf Obejmują one   w szczególności dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej, informacje dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,  rodzaje udzielonej  pomocy i przyznawanych świadczeń, kadrę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.  

Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.
Pani Mirosława Felczykowska stwierdziła, że dane w  przedstawionej ocenie zasobów pokrywają się ze sprawozdaniem z działalności G.O.P.S. Poinformowała, że przekaże przygotowaną papierową wersję sprawozdania, które będzie stanowić załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji. pobierz>>> (1223kB) pdf

Ad. 10.
Brak wolnych wniosków, dyskusji.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIV Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XIV  sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 

(-)  Roman Waśkowski  

 Protokołowała   
 
(-) Roman Waśkowski   

Do pobrania:
Protokół nr XIV/20 (94kB) word

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (22 lipca 2020)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (22 lipca 2020, 14:19:50)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (25 sierpnia 2020, 10:29:45)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 318