Protokół nr XIII/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Protokół nr XIII/12

z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 28 czerwca 2012 r. w godz. 15.15 do 16.20                   w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w  sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
    a) Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu,
    b) Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2011 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
1) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2011 r.
2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie
3) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie         zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
4) Dyskusja
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze         sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
6) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a)  zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016,
    b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok,
    c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie,
    d) nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie części  działek gruntu położonych                   w miejscowości  Tleń i Łążek, gmina Osie,
    e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych położonych                   w Osiu, Brzezinach i Miedznie. 
9. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o prowadzonych inwestycjach            i współpracy z Gminą Osie
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu   z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 25.04.2012 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny Henryk Jędryczka –przedstawił wniosek osób mieszkających przy zwężonym odcinku ulicy Mickiewicza w Osiu, którzy wnoszą o ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 30km/h.
 
Radny Lech Różyński – wnioskuje o ustawienie znaku ograniczenia prędkości na wybudowaniu pod Starogard od skraju lasu do znaku miejscowości Osie. W uzasadnieniu radny stwierdził,     że na odcinku tym brakuje chodników po obu stronach. Pojazdy przejeżdżają po drodze           z szybką prędkością i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców poruszających się pieszo na tej trasie.

Ad. 5. Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał               i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
a) Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu
Przewodniczący posiedzenia odczytał oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XIII/84/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2011 r.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski przedstawił projekt w/w uchwały oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XIII/85/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2011 r.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 7.
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych z niżej wymienionymi dokumentami:

1) Uchwałą Nr 14/S/2012 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej              w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją     o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie z uwagami sprawozdanie         z wykonania budżetu Gminy Osie za 2011 rok a także ocenił sprawozdanie za zgodne             z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 23 maja 2012 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
W tym miejscu głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kozłowska, która poinformowała obecnych, że przed wystosowaniem wniosku Komisja szczegółowo przeanalizowała poszczególne pozycje budżetu gminy. Stwierdzono, że jest on zrównoważony   i nie wniesiono do niego żadnych zastrzeżeń. Dodatkowo radni śledzili także wykonanie           i zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego.
3) Uchwałą Nr 12/Kr/2012 Składu Orzekającego Nr 2  Regionalnej Izby Obrachunkowej            w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2011 rok. W uchwale tej Skład Orzekający uznał, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest spełnieniem podstawowego wymogu dotyczącego wniosku       w sprawie absolutorium, wynikającego z art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 
Następnie Wójt Gminy Osie Michał Grabski w skrócie przedstawił dane zawarte w sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Osie za 2011 r. 
4) Głosów w dyskusji nie było.
5) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr XIII/86/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2011 rok.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
6) Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały absolutoryjnej oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr XIII/87/12 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu oraz za współpracę.

Ad. 8. 

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a)  Uchwała Nr XIII/88/12 zmieniającej  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały. Poinformował, że projekt tej uchwały, jak i pozostałe projekty uchwał, był omawiany i rozpatrywany na posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy Osie.
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b)  Uchwała Nr XIII/89/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.

c) Uchwała Nr XIII/90/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie 
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radny głosował przeciw.

d)  Uchwała Nr XIII/91/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie części  działek gruntu położonych w miejscowości  Tleń i Łążek, gmina Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e)  Uchwała Nr XIII/92/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych położonych w Osiu, Brzezinach i Miedznie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały. Poinformował, że propozycja Wójta dot. 30% bonifikaty była omawiana i zaakceptowana przez Komisje Gospodarczą            i Społeczną.
Za poddaną pod głosowanie uchwałą opowiedziało się 12 radnych, 1 radny przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Ad. 9.
Przewodniczący posiedzenia poprosił o głos Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu – Pana Adama Mellera, który wypowiedział się na temat planowanych do realizacji inwestycji na terenie gminy Osie.
W  2012 roku - przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tleń-Osie, ETAP III droga nr 1015C Trzebciny -Tleń na długości 2 km
W 2013 roku:
- przebudowa drogi Tleń – Łążek, odcinek 2,5 km
- kończenie przebudowy drogi Tleń-Trzebciny
Dyrektor dodał, że rok 2013 jest ostatnim rokiem realizacji długofalowego planu, kolejny plan będzie na lata 2014-2020.
Następnie obiektywnie stwierdził, że sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Osie jest jedną     z najlepszych. Poinformował także, że w przyszłym roku Powiatowy Zarząd Dróg planuje zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg.

Radny Henryk Jędryczka – zapytał o drogę Osie-Stara Rzeka, czy byłaby możliwość finansowania kosztów jej modernizacji przez Gminę, powiat i Nadleśnictwo? 
Pan Adam Meller – odpowiedział - być może zostanie ujęta do planu na lata 2014-2020.
Radny Łukasz Sowiński – czy w planie długofalowym jest ujęta przebudowa drogi Osie – Drzycim?
Dyrektor Meller stwierdził, że droga ta stanowi ważne połączenie między gminami. Dodał, że nie rozpoczęto jeszcze planu, podczas jego tworzenia pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg będą jeździć po gminach.
Wójt Gminy Michał Grabski zapytał o zimowe utrzymanie dróg.
Pan Adam Meller w odpowiedzi stwierdził, że w tym roku będzie zmieniony system zimowego utrzymania dróg, zostanie podwyższony standard, aby mieszkańcy gmin mieli lepszy dojazd do siedziby powiatu. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał z czego to wynika?
W odpowiedzi usłyszał od Dyrektora, że przenoszą na ten cel więcej środków finansowych.
Sołtys Tlenia Teresa Szamocka – zabrała głos w sprawie drogi powiatowej Tleń-Tuchola.               Po przebudowie drogi przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Tleniu zalega woda, prawa strona drogi się obsypuje. Pani sołtys wnioskuje, aby złożyć reklamację na wykonanie tej drogi. Prosiła także, aby zabezpieczyć zbiornik do odprowadzenia wody deszczowej przy skrzyżowaniu tych ulic. 
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Sołtys dodał, że były w tej sprawie prowadzone rozmowy z poprzednim Dyrektorem Panem Soska, miejsce to miało być wyłożone kostką, lecz zabrakło na ten cel środków.
Pan Adam Meller – zna temat, prowadzone były rozmowy z właścicielem działki przy której jest zbiornik, temat ten jest aktualny.
Radny Dawid Warzyński – w sprawie zimowego utrzymania dróg – przypomniał, że Wójt Gminy kiedyś mówił o możliwości przejęcia przez gminy od Powiatowego Zarządu Dróg zadania polegającego na odśnieżaniu dróg we większych miejscowościach.
Pan Adam Meller – stwierdził, że cały czas postępowanie to jest praktykowane. Dodał, że łatwiej jest kiedy to wójt „wynajmuje” lokalnych przedsiębiorców i kontroluje ich działalność                w odśnieżanie.

Ad. 10.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowania dla radnych Katarzyny Góreckiej i Lecha Różyńskiego za zaangażowanie i pracę w komisji konkursowej dot. konkursu „Mój piękny ogród”. Następnie podał laureatów tego konkursu i poinformował o nagrodzie, którą był wyjazd do ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy k. Koszalina.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


 Przewodniczący Rady Gminy 
  (-)  Roman Waśkowski

Protokołowała
(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:
pobierz>>> (131kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (20 lipca 2012)
Opublikował: Michalina Krasucka (20 lipca 2012, 13:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138