Protokół nr XV/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Protokół nr XV/20

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  27 sierpnia 2020 r. w godz. od 15.30 do 17.00                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Hanna Rink i Daniel Siewert.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy Osie złożył wniosek, aby  wycofać uchwałę w pkt. 8 lit. f w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Prusiny” w granicach administracyjnych gminy Osie.
Radni w głosowaniu jawnym  przyjęli jednogłośnie zmianę porządku obrad. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie.                
6. Raport o stanie Gminy Osie w roku 2019
   1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Osie w roku 2019”
   2) debata
   3)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania    
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2019 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
   1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2019 rok
   2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
   4) dyskusja
   5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 rok
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2020 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
  c) zmieniająca  uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie,
  d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osie na rok szkolny 2020/2021,
  e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1,  193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.
9.  Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad.       Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.06.2020 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
W związku z nieobecnością radnego Pana Daniela Siewert, Przewodniczący posiedzenia odczytał, przygotowane przez Radnego interpelacje:
  1) aby ustawić tablice kierunkowe z numerami posesji we wsi Wierzchy,
  2) aby umieścić progi zwalniające na drodze we wsi Pruskie od centralnej części wsi do tzw. Placu Kołodzieja,
  3) wnioskował o remont, modernizację i rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wierzchach.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska- wnioskowała o zamontowanie lustra przy drodze powiatowej w miejscu wyjazdu z drogi na Nowy Jaszcz.

Radna Pani Mariola Antoszewska;
1) wnioskowała o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic na Brzeziny-Miedzno-Osie,
2) wnioskowała o załatanie dziur na skrzyżowaniu ulic w kierunku Brzezin-Miedzna.

Radny Pan Jacek Bocian – zwrócił się z prośbą o naprawę oświetlenia przy ulicy Szkolnej w Osiu oraz o wymianę żarówek.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater:
1) ponowił wniosek o wycinkę drzew przy drodze powiatowej Osie-Stara Rzeka na odcinku Osie-Radańska i utworzenie pobocza w celu umożliwienia bezpiecznego mijania się pojazdów i ruchu pieszych.
2) prosił o wycięcie krzewów z pasa drogowego, które rozrosły się dosyć mocno i ograniczają szerokość ulicy Osiedle Leśne w Łążku.

Radny Pan Krzysztof Różyński – wnioskował o ustawienie znaku z nazwą ulicy i z numerami posesji na końcu ulicy Dolnej w stronę miejscowości Starnie.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag,  stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radną Hannę Rink, w sprawie utworzenia programu dotyczącego sterylizacji i kastracji psów i kotów. Pan Wójt  stwierdził, że byłby to bardzo kosztowny program, różne rozwiązania mają inne gminy, w przyszłym roku zaproponuje Radzie Gminy działanie w tej kwestii do rozpatrzenia. W sprawie naprawy chodników przy  ulicy Starogardzkiej w Osiu, Wójt Gminy oznajmił, że przy okazji wymiany sieci wodociągowej będzie można wykonać to zadanie.
- Radną Ewę Czerwińską, która zwróciła się z prośbą o postawienie znaku drogowego A-18a „zwierzęta gospodarskie” przy drodze w kierunku miejscowości Kwiatki. Pan Wójt poinformował, że znak został zamówiony.


Ad. 6. 
W tym punkcie posiedzenia został przedstawiony „Raport o stanie Gminy Osie w roku 2019”
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Raport został opublikowany na stronie internetowej BIP Gminy Osie wraz z informacją o możliwości zgłoszenia przez  mieszkańców udziału w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie mógł do 26.08.2020 r. do godz. 15.15 złożyć zgłoszenie, nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału w debacie.
Następnie Pan Roman Waśkowski poinformował, że raport o stanie gminy jak i sprawozdanie z wykonania budżetu oraz projekty uchwał były analizowane i omawiane na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Osie.
1) Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski, który poinformował, że od zeszłego roku istnieje obowiązek przedstawienia w/w raportu. Został przedłożony radzie gminy oraz opublikowany na stronie BIP. W tym roku w związku z pandemią COVID-19 termin przedstawienia raportu o stanie gminy został przedłużony o 60 dni.
 Następnie  Pan Wójt omówił z czego składa się raport i zapoznał obecnych z najważniejszymi zagadnieniami.
2) Debata
W debacie nikt z radnych nie zabrał głosu.
3) Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Osie wotum zaufania.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr XV/104/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (140kB) pdf

Ad. 7.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych z niżej wymienionymi dokumentami:

1) Uchwałą Nr 23/S/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy        z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 rok, a także uznał sprawozdanie za zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie za 2019 rok. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2019 rok i wystąpiła do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Osie Panu Michałowi Grabskiemu absolutorium za  2019 rok.
3) Uchwałą Nr 10/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2019 rok. W uchwale tej Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) Po przedstawieniu powyższych dokumentów Przewodniczący posiedzenia poprosił Wójta Gminy          o krótką charakterystykę wykonania budżetu za 2019 rok. Głos zabrał Wójt Gminy Pan Michał Grabski, który w skrócie przedstawił realizację budżetu w 2019r.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych czy mają uwagi, zastrzeżenia bądź zapytania i otworzył dyskusję. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
5) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr XV/105/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 rok.  Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (141kB) pdf
6) Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt uchwały absolutoryjnej.  Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr XV/106/20 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (139kB) pdf


Ad. 8. 
W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała Nr XV/107/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

b) Uchwała Nr XV/108/20 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 – 2025
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (139kB) pdf

c) Uchwała nr XV/109/20 zmieniająca  uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie
Projekt powyższej uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

d) Uchwała Nr XV/110/20  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osie na rok szkolny 2020/2021
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

e) Uchwała Nr XV/111/20  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

f) Uchwała Nr XV/112/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1,  193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.
Projekt powyższej uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (141kB) pdf

Ad. 9.
Brak wolnych wniosków, dyskusji.

Ad. 10.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył                          XV Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XV  sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski 

 Protokołowała             
(-) Michalina Wiśniewska                                                                       

Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (15 września 2020)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (15 września 2020, 09:00:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175