Protokół nr XXII/17 z dnia 13 września 2017 r.

Protokół nr XXII/17

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  13 września 2017 r. w godz. od 15 30 do 1650   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecny radny –  Siewert Daniel.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy Osie
6.    Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2017 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola,
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie,
f) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dury”,
g) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
8.   Informacja Komendanta  Gminnego  Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Osie
9.   Informacja z działalności Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
10.  Wolne wnioski i dyskusja
11.   Zakończenie obrad sesji


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.06.2017 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.


Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Wojciech Kater - wnioskował o:
1)    Zamontowanie tabliczki „nie dotyczy autobusów” pod ograniczeniem tonażu 8t przy drodze powiatowej Tleń-Wierzchy-Pruskie
2)    Wycięcie krzewów na drodze powiatowej po prawej stronie na skrzyżowaniu Tleń – Lniano – Wierzchy – Pruskie

Radny Dawid Warzyński – wnioskowa o:
1)    Zgłoszenie do Zarządu Energetycznego w Świeciu regulacji czujnika załączającego oświetlenie uliczne przy ul. Polnej i Mickiewicza. Lampy załączają się zbyt wcześnie np. około 18 i wyłączają się przed świtem, często przed 5
2)    Rozważenie możliwości wyłożenia drogi gruntowej ul. Wyb. pod Starogard oraz wykonanie odpływów wody. Droga jest miejscami mocno wyboista po pracach rolnych, a ostatnie orki zablokowały odpływ wód deszczowych.

Radny Jacek Bocian – wnioskował o wykoszenie chwastów, trawy znajdującej się przy chodnikach na tzw. „osiedlu leśnym”.

Radna Irena Kozłowska – wnioskowała o naprawę drogi na odcinku Jaszcz - Brzeziny. Jest na niej dość dużo dziur, które są bardzo niebezpieczne dla kierowców szczególnie wieczorem.

Ad. 5.
Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał
i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radną Panią Irenę Kozłowską, która wnioskowała o:
1) ustawienie znaku informującego o znajdującym się przystanku kolejowym „Kwiatki” Wójt Gminy poinformował, że znak został ustawiony.
2) przycięcie żywopłotu w miejscowości Jaszcz w pasie drogi powiatowej nr 1215C. Wójt Gminy wyjaśnił, iż w tej sprawie zostały napisane stosowne pisma do Powiatowego Zarządu Dróg i z tego co mu wiadomo krzewy zostały już usunięte.
- Radnego Pana  Roberta Bocian, który wnioskował o:
1) wystąpienie do operatorów telefonii komórkowych z prośbą o wzmocnienie sygnału w rejonie Brzezin. Wójt Gminy poinformował, iż zostały wystosowane pisma do czterech operatorów sieci komórkowych. Odpowiedzi udzieliło tylko dwóch z nich Orange i Plus. Niestety w najbliższym czasie nic w tej sprawie nie zostanie wykonane. Nie posiadali oni w swojej bazie zgłoszeń awarii z tego terenu. Jednocześnie poinformowali, że w przypadku występowania jakichkolwiek awarii należy je bezpośrednio zgłaszać do nich przez osoby fizyczne korzystające z ich usług.
2) wystąpienie do kierownictwa Enea Operator z pilną prośbą o wymianę żarówek oraz konserwację latarni drogowych od skrzyżowania na elektrownię Żur w stronę zapory. Wójt Gminy oznajmij, iż zostało to zgłoszone do właściciela gruntu czyli Elektrowni w Żurze.

- Radnego Pana Wojciecha Kater, który wnioskował o wystąpienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o ustalenie spadkobierców budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łążku i wszczęcie procedury związanej z rozbiórką w/w budynku mieszkalnego. Wójt Gminy poinformował, iż w tej sprawie zostało wysłane pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i sprawa jest w toku.

- Radną Panią Katarzynę Górecką, która wnioskowała o utwardzenie przejścia pomiędzy ulicami Młyńską a Sienkiewicza w Osiu oraz o doświetlenie tego miejsca. Wójt Gminy odpowiedział, że utwardzenie tego przejścia zostało ujęte w budżecie.

Ad. 6.
W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.
Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy po przedstawieniu przez Wójta i Skarbnika powyższa informacja była analizowana i pozytywnie zaopiniowana.
Następnie Wójt Gminy Osie  Michał Grabski przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie, stwierdzając, że budżet  jest realizowany zgodnie z założeniami.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.

Ad. 7.
W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXII/161/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok
Przewodniczący posiedzenia odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXII/162/17 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXII/163/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XXII/164/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

e) Uchwała nr XXII/165/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

f) Uchwała nr XXII/166/17 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dury”
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

g) Uchwała nr XXII/166/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

Ad. 8.
W tej części posiedzenia Pan Mirosław Nagórski – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Osie przedstawił informację dotyczącą m.in. zebrań sprawozdawczo-wyborczych, zakupionego sprzętu dla OSP oraz wyjazdów alarmowych naszych jednostek straży pożarnej.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Witold Guber – Prezes Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przedstawił informację z działalności organizacji w 2017 roku.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 10.
W tym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Andrzej Kowalski. Wyjaśnił on, iż sprawa dotyczy ogłoszonego przez PKP przetargu na opracowanie dokumentacji na elektryfikacji linii kolejowej Bydgoszcz – Gdynia 131 przez trasę 208 – Kościerzyna. Z linią powyższą mają być połączone Śliwice, które położone są na linii kolejowej Laskowice Pomorskie – Czersk. W dokumentacji nie jest zaplanowana natomiast elektryfikacja pozostałego odcinka linii Śliwice – Laskowice Pomorskie, na której to linii leży między innymi nasza miejscowość. Takie działania kolei są dla nas niezrozumiałe i budzą niepokój, że jako gmina o dużym potencjale gospodarczym i turystycznym może docelowo zostać pozbawiona połączeń kolejowych. Stąd też prośba do władz gminy o ewentualne zainteresowanie się powyższą sprawą.
Drugą sprawę jaką poruszył Pan Andrzej Kowalski była informacja, iż droga wojewódzka nr 239 Błądzim – Laskowice i nr 238 Osie – Warlubie zostaną przejęte jako drogi powiatowe, dzięki czemu po dokonanych modernizacjach przez powiat poprawi się  jakość kolejnych dróg w powiecie.
W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Andrzeja Kowalskiego głos zabrał Pan Przewodniczący Rady Gminy , który wyjaśnił, iż gmina nasza przez szereg lat należała do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Ratowania Kolei Lokalnych w Bydgoszczy przez cały okres działalności Stowarzyszenia. To nam między innymi pomogło utrzymać linię kolejową Laskowice Pomorskie – Czersk. W działaniach tych byliśmy osamotnieni i jako jedyna gmina z powiatu świeckiego i tucholskiego byliśmy zainteresowani ratowaniem tej linii. W sprawie, którą poruszył Pan Kowalski będziemy interweniować u odpowiednich władz kolejowych. Przewodniczący Rady zapytał Radnych czy w ich imieniu może wystosować wraz z Wójtem pismo do władz zarządu kolei z prośbą o włączenie odcinka Laskowice Pomorskie – Śliwice do planowanej elektryfikacji. Na powyższe większość Radnych zagłosowała pozytywnie.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.
         Protokołowała                                                        Przewodniczący Rady Gminy


     (-) Agnieszka Nowak                                                        (-) Roman Waśkowski

Do pobrania:
Protyokół nr XXII/17 (2025kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (26 września 2017)
Opublikował: Agnieszka Nowak (26 września 2017, 13:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343