Protokół nr XII z sesji 29.04.2004

 

PROTOKÓŁ Nr XII/04
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29  kwietnia 2004  w godz.
 od 15:15 do  18:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XII Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Gella Mirosława, Nikel Wiesław. Otlewski Krzysztof.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek  obrad sesji:

Otwarcie obrad sesji
Stwierdzenie quorum
Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
Informacja Wójta Gminy
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
Zgłaszanie interpelacji
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok a)       dyskusja
b)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu

Podjęcie uchwał w sprawach: a)      zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2004 rok,
b)      przeznaczenia do sprzedaży działki nr 113 o pow. 0,81 ha KW Nr 29115 położonej w miejscowości Miedzno stanowiącej własność Gminy Osie,
d)  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie w zakresie określenia kierunków zmian sposobu zagospodarowania z możliwością zwartej zabudowy wsi, ze wskazaniem wiodącej funkcji przeznaczenia – usługi z produkcją nieuciążliwą dla środowiska na obszarze obejmującym działki nr 356/55 i części działki nr 356/56 w obrębie Osie,
e)przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania   przestrzennego terenów w obrębie:
-         Jaszcz (części działek nr 15/1 i nr 156 – do zalesienia),
-         0sie (działka nr 265/4,
-         0sie (działki nr 356/55 i części działki nr 356/56),
f) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminy Osie
9.        Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
10.    Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
11.    Wolne wnioski i dyskusja
12.    Zakończenie obrad sesji
 
Do zaproponowanego porządku obrad (zawartego w zawiadomieniach o terminie sesji) Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wykreślenie w  punkcie 8 lit. b -  podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości . Powyższą zmianę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.01.2004 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Poinformował, że brał udział:
-         reprezentował Radę Gminy w odznaczeniach za wieloletnie pożycie małżeńskie w USC Osie ,
-         w spotkani z posłem Teresą Piotrowską
-         w mityngu grupy AA Feniks
-         w spotkaniach Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kolei. W TYM MIEJSCU ZŁOZYŁ PODZIĘKOWANIE Panu Włodzimierzowi Kiełczyńskiemu za zaangażowanie w działaniach , aby utrzymać linię kolejową Laskowice – Bąk.
-         Podsumowaniu konkursu „Bory Tucholskie w oczach dziecka”,
-         Ostatnim posiedzeniu Spółki Wodno – Ściekowej w Osiu
Otrzymał następujące pisma:
-         podziękowanie Grupy Energetycznej ENEA w Bydgoszczy za chęć współpracy samorządu w sprawie uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego,
-         zawiadomienie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie niezgodności uchwały dotycz. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS Osie,
-         oferta współpracy – przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich RP,
Przypomniał, że w dniu 30.04.2004 r. upływa termin składania oświadczeń majątkowych.
Udzielił odpowiedzi radnemu Rady Powiatu J. Belt w sprawie wysyłania materiałów na sesje. Wyjaśniając, że występują trudności techniczne, aby przesyłać tak obszerne materiały, jeżeli ktoś będzie chętny to można zapoznać się z nimi u insp. ds. obsługi rady gminy (istniej możliwość ich kserowania).
Na prośbę radnego Michała Dombrowskie zaprosił wszystkich mieszkańców Osia do wspólnego zdjęcia w dniu 1 maja 2004 r.
 
Ad. 6  
Radni  zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Henryk Jędryczka – prosił o zainstalowanie na ul. Dolnej w Osiu progów zwalniających.
Radna Kozłowska Irena – prosiła o ponowne przymocowanie tablicy informacyjnej z napisem „Nowy Jaszcz”, ponieważ poprzednia została skradziona.
 
Ad. 7  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .
a)     Przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2003 rok wszyscy radni otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed obecną sesją wszystkie Komisje Rady Gminy odbyły posiedzenia, na których rozpatrzyły powyższe sprawozdanie  i wydały pozytywne opinie w przedmiotowej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska – dodała , że budżet był realizowany z dużym rozsądkiem. Wójt Gminy przyczynił się do odzyskania środków z udziału w podatku dochodowym i dzięki temu można było wykonać więcej zadań.
     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisja   Rewizyjna  w dniu       31 marca 2003 r. przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium , który   następnie przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do  zaopiniowania . W związku z powyższym zapoznał obecnych z uchwałami   Składu Orzekającego  Nr 2:
-         Uchwałą Nr 6/S/2004 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2003 rok ,
-         Uchwałą Nr 6/Kr/2004 dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w   sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2003.
     Następnie Wójt Gminy Michał Grabski w skrócie przypomniał dane zawarte
     w sprawozdaniu . Ustosunkował się także do uwag RIO zawartych w opinii do    sprawozdania, wyjaśnił przyczyny naruszenia dyscypliny budżetowej.
     Przedstawił największe problemy w realizacji  dochodów i wydatków.     
b)    W związku z tym, że nie było więcej  uwag przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XII/67/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy Wójtowi Gminy za dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
Wójt Gminy dodał, że te podziękowania należą się także Radzie Gminy, która w trakcie roku budżetowego decyduje o kształcie budżetu - dokonuje zmian w dochodach i wydatkach budżetu.
 
Ad. 8  
W  dalszej części obrad radni podjęli następujące uchwały:
 
a)     Uchwałę Nr XII/ 68/04 w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2004 r. określonych w uchwale Nr XI/62/04 z dnia 29.01.2004 r.
Szczegółowych wyjaśnień czego dotyczą poszczególne zmiany dochodów i wydatków udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Radni do przedstawionego projektu nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.
b)     Uchwała Nr XII/69/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 113 o pow. 0,81 ha KW 29115 położonej w miejscowości Miedzno stanowiącej własność Gminy Osie
Przedstawiony projekt uchwał radni przyjęli bez uwag – jednogłośnie.
c)      Uchwała Nr XII/70/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie w zakresie określenia kierunków zmian sposobu zagospodarowania z możliwością zwartej zabudowy wsi, ze wskazaniem wiodącej funkcji przeznaczenia - usługi z produkcją nieuciążliwą dla środowiska na obszarze obejmującym działki nr 356/55 i część działki nr 356/56 w obrębie Osie
Radni w głosowaniu jawnym przedstawioną uchwałę przyjęli jednogłośnie.         
d)     Uchwala Nr XII/71/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Jaszcz (części działek nr 15/1 i nr 153 – do zalesienia)
Do odczytanego projektu uchwały radni nie wnieśli zmian i przyjęli ją jednogłośnie. W głosowaniu nie brała udziału radna Irena Kozłowska, ponieważ powyższa uchwała dotyczyła jej interesu prawnego.
e)      Uchwala Nr XII/72/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 265/4 w obrębie Osie
W/w projekt uchwały radni przyjęli bez zmian – jednogłośnie.
f)       Uchwala Nr XII/73/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego  działki nr 356/55 i części działki nr 356/56 w obrębie Osie
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.
g)     Uchwała Nr XII/74/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych  gminy Osie
 
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 9  
W dalszej części obrad Zastępca Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu  Adam Ruciński przedstawił informację o stanie bezrobocia w powiecie świeckim z wyszczególnieniem gminy Osie. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Michał Dobrowski – dodał informację dotyczącą absolwentów  wg wykształcenia oraz problem bezrobocia absolwentów gimnazjów. Stwierdził, że współpraca PUP ze szkołami jest dobra. Poruszył sprawę Inkubatora przedsiębiorczości, który udziela pomocy osobom bezrobotnym. Dodał, że tworzą się ośrodki doradztwa zawodowego.
Z-ca Kierownika PUP Andrzej Ruciński – potwierdził uwagi dotyczace problemu bezrobotnych absolwentów gimnazjów.
 
Ad. 10  
Następnie Pani Felczykowska Mirosława Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu złożyła informację z pracy podległego jej ośrodka.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionej informacji.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11  
Sołtys wsi Dariusz Iwaszko – prosił o tablicę ogłoszeń dla sołectwa oraz poruszył sprawę ostatnich przerw w dostawie w energii elektrycznej.
Sołtys wsi Jaszcz Irena Kozłowska – zaproponowała, aby wykonać tablice ogłoszeń dla wszystkich sołectw w gminie.
Sołtys wsi Wierzchy Marek Kierzkowski -  prosił o wybetonowanie placu pod pojemniki na śmieci, Poruszył również sprawę przewozu śmieci „Starem” przez Gminny Zakład Komunalny na wysypisko, aby śmieci przykryć planem, ponieważ wypadają na drogę. 
Radny Henryk Jędryczka – prosił o uporządkowanie dalszej części  kąpieliska w Grzybku.
Powyższą propozycję poparła radna Malinowska Halina. – prosiła, aby dowieść jeszcze więcej piasku. 
 
Ad. 12  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski

 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (15 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:48:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2969