Uchwała nr XXV/162/09Rady Gminy Osiez dnia 7 grudnia 2009w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczeniu jego spłaty.Na podstawie art. 18 pkt. 9 lit C i art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 2 i 3 Uchwały Nr XIX/109/08 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała nr XXV/162/09
Rady Gminy Osie
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczeniu jego spłaty.

Na podstawie art. 18 pkt. 9 lit C i art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 2 i 3 Uchwały Nr XIX/109/08 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.


uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zaciągnąć  kredyt  długoterminowy w kwocie 500.000 zł.  (pięćset tysięcy złotych 00/100).
        2. Realizacja kredytu nastąpi w 2009 roku.
§ 2.  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel bankowy in blanko wraz z deklaracją
wekslową wystawiony przez Gminę Osie.       
§ 3.  Kredyt  o którym mowa w § 1 będzie przeznaczony na finansowanie planowanego   deficytu budżetu Gminy Osie na 2009 r.
         
§ 4. Źródłem spłaty kredytu określonego w § 1 będą dochody Gminy uzyskane z  podatku od nieruchomości oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. 

§  5. Spłata w/w kredytu nastąpi  w  ratach kwartalnych w 2010 roku.

§  6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski


Uzasadnienie

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osie w 2009 r. konieczne jest zaciągnięcie kredytu w wys. 500.000 zł. Środki uzyskane z kredytu będą przeznaczone na finansowanie wydatków  bieżących związanych z działalnością Gminy.

Do pobrania:

Uchwała nr XXV/162/09  pobierz>>> (63kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (18 grudnia 2009, 13:52:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2279