Uchwała nr XXV/153/09Rady Gminy Osiez dnia 7 grudnia 2009w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . Na podstawie art. 41 ust. 1 , ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238 z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18 i Nr 144, poz. 1175 /

Uchwała nr XXV/153/09
Rady Gminy Osie
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Na podstawie art. 41 ust. 1 , ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238 z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18 i Nr 144, poz. 1175 /


uchwala się,  co następuje:

§ 1. 1.  Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
  alkoholowych.
2.  Program, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany w  2010 r.
§ 2.1. Gmina Osie liczy 5390 (stan na  2009-11-03) mieszkańców, skupionych w 1500  rodzinach, w tym:
1/   4162    to osoby powyżej 18-tego roku życia;
2/   1228    to osoby do 18-tego roku życia;
3/   405 rodzin -  zajmuje się prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego;
4/   180 rodzin – prowadzi własną działalność gospodarczą;
5/ pozostali zatrudnieni są w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz prywatnych zakładach pracy na terenie gminy i gminach ościennych;
6/    290   - to bezrobotni ( stan na 2009-09-30 ) w tym 158 kobiet ;
    a/   z prawem do zasiłku –  44
          - mężczyźni: 23 
          - kobiety: 21
    b/   bez prawa do zasiłku -  246 .   
     2. Według przeprowadzonego rozeznania 138 rodzin na terenie gminy można uznać jako zagrożone alkoholizmem.
    3. Niepokojącym zjawiskiem jest obniżenie wieku pijących / młodzież szkolna/. Sytuacja ta jest spowodowana :
a) niewystarczającym sprawowaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców ,
b) niską kulturą spożycia alkoholu przez dorosłych ,
c) powszechnym przyzwoleniem społeczeństwa.

   4. Wzrasta spożycie niższej zawartości alkoholu typu drinki , alkoholu nisko procentowego i piwa. Związane jest to z brakiem zainteresowań i motywacji do podjęcia różnorodnych działań związanych z aktywizacją zawodową. Zagrożenie to zaczyna obejmować młodzież , która wykazuje niedostateczne zainteresowanie zdrowym i aktywnym stylem życia.

§ 3. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Osie obejmuje:
1) kontynuacja dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy społecznej , psychologicznej i prawnej ,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
4) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi;
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych   w art. 131 i 15 ustawy , o której mowa na wstępie oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
§ 4. 1. Na terenie Gminy będą:                                                                                                                                                               
1) przeprowadzane przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych rozmowy z osobami dotkniętymi problemami alkoholowymi;
2) prowadzone w szkołach zajęcia profilaktyczne, przez odpowiednio przeszkolonych pedagogów oraz psychologów;
3)    podejmowane działania mające na celu wspieranie zatrudnienia socjalnego, poprzez organizowanie prac interwencyjnych , publicznych  oraz prac społecznie użytecznych.
     2. Swą dotychczasową działalność kontynuować będzie punkt konsultacyjny przy Urzędzie Gminy oraz świetlice  wiejskie  w Osiu, Łążku, Wierzchach , Brzezinach , Pruskich, oraz Miedznie ( pomieszczenia świetlicowe udostępniane są przez sołtysa wsi Miedzno ), w których zajęcia ukierunkowane będą na pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych patologią.
§ 5.  Rodziny zagrożone alkoholizmem uzyskają wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Parafii Rzymsko-Katolickiej.
§ 6. Kontynuować się będzie współpracę z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio problematyką alkoholową, tj. Poradnią Przeciwalkoholową w Świeciu, Sądem Rejonowym, Prokuraturą w Świeciu, Policją, Oddziałem Lecznictwa Odwykowego w Świeciu, który zapewnia leczenie osób uzależnionych z terenu Gminy Osie, Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu .
§  7. Współfinansowane będą:
1)  działania prozdrowotne dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem;
2) wypoczynek i imprezy kulturalne, organizowane dla dzieci o których mowa w  pkt 1;
3) telefon zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” , „Pomarańczowa Linia”;
                  4) akcja informacyjna dla społeczeństwa.

 § 8.  Przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie przestrzegania zapisów ustaw o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  dla  osób      prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 9. Osoby, które zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy przy podnoszeniu swych kwalifikacji w tym zakresie otrzymają stosowną pomoc finansową.
§ 10. Pomieszczenia  w Gminnym Ośrodku Kultury zostaną udostępnione  dla Grup Anonimowych Alkoholików oraz Al-Anon.
§ 11. Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się jedynie zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wydanych w jej wykonaniu, na podstawie zezwolenia wydanego w ramach limitu ustalonego przez Radę Gminy Osie.
§ 12. 1.  Za pracę w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jej członkowie otrzymują wynagrodzenie netto równe czterem dietom, których wysokość jest określona w przepisach dot. zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, obowiązujących w dniu wypłaty.
2. Wynagrodzenie przysługuje za udział w:
1)   posiedzeniu komisji;
2)  innych działaniach związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 § 13.1. Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii będą realizowane ze środków finansowych  pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych , których wpływy w 2010 r. planuje się w wysokości    90.000.00  zł.
Na 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi      85. 000. 00 zł.
Na 85153 -  Zwalczanie narkomanii                      5. 000. 00 zł.
                                                 Razem    =             90. 000. 00 zł.

         2.  Sposób realizacji zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia poniższa tabela:

Dział

Rozdz.

§

                        TREŚĆ

 KWOTA W ZŁ.

    1

    2

   3

                             4

              5

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

        5 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

        3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

        2 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

      85 000,00

 

 

 

 

2820

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

      12 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

        4 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

      15 504,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

        1 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

        2 800,00

 

 

4120

Składki na  F - sz  Pracy

           470,00

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- Posiedzenia Komisji ds. rozwiązywania problemów  alkoholowych: 4423.50  zł.

- Punkt Konsultacyjny : 178.5 h x 38.00 = 6783.00 zł.

- Świetlice wiejskie: 815 h x 25.00 = 20393.50

 

 

 

     31 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

       5 400,00

 

 

4260

Zakup energii

       3 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

       7 201,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

          400,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

          525,00§  14.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§  15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w sposób
           zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała nr XXV/153/09 pobierz>>> (96kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (18 grudnia 2009, 12:43:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1459