Protokół Nr VII/07 z 31.08.2007 r.


Protokół Nr VII/07 z 31.08.2007 r.

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 31 sierpnia 2007 w godz. od 15 15 do 17 00 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

VII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny : Nikel Wiesław
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za I półrocze 2007 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu rejonowego,
b) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie,
c) przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy,
d) przystąpienia Gminy Osie do Związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”,
e) wyboru reprezentanta Gminy Osie w Związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”,
f) określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawienia pogrzebu,
g) zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006,
h) wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2007 -2010 ,
i) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2007 rok,
j) wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu ,

8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji
Ad. 3

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 15.06.2007 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Jerzy Spychalski – zwrócił uwagę na niebezpieczne pobocze na ul. Czerskiej w Tleniu, ktor wymaga uzupełnienia przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę pobocza w Szarłacie, które również należy uzupełnić. Zaproponował, aby wykorzystać gruz złożony przy cmentarzu w Łążku.
Radny Roman Waśkowski – zwrócić się z prośbą o ustawienie dwóch znaków postoju dla osób niepełnosprawnych , po jednym na każdym parkingu w Tleniu
Radny Michał Dombrowski - zgłosi następujące interpelacje:
- zaproponował założenie lampy na ul. Gwarnej w Osiu przy posesji Pana Tkaczyk oraz zamontowanie na tej samej ulicy studzienki kanalizacyjnej,
- wystosować kurendę w sprawie wałęsających się psów ,
- zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych , aby zwrócili uwagę na złe warunki pracy oraz na b. słabą sprawność obsługi interesantów przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świeciu. Zaproponował, aby radni Rady Powiatu poruszyli tą sprawę na sesji Rady Powiatu lub wystosowali pismo o zatrudnienie więcej pracowników w tym Wydziale.
- poruszył sprawę działalności Policji w Tleniu w czasie sezonu letniego.
Radna Halina Malinowska – prosiła o zamontowanie skrzynki pocztowej w centrum Osia, będzie to udogodnienie dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Radny Henryk Jędryczka – poruszył sprawę zamontowania tablicy ze znakiem miejscowości Wierzchy od strony Tlenia , aby białą tablicę już zamontować od zakrętu, tam gdzie obecnie znajduje się tablica zielona.
Radny Rady Powiatu Józef Belt – nawiązał do interpelacji Radnego Michała Dombrowskiego, informując, że z tą sprawą był u kier. Wydziału Komunikacji i otrzymał wyjaśnienie, że obecnie Wydział Komunikacji posiada za wolny system informatyczny i z tego powodu występują problemy.

Ad. 5

W tym punkcie W Wójt Gminy Michał Grabski i Przewodniczący Rady Roman Waśkowski złożyli podziękowanie za dotychczasową pracę, okazane serce w pracy z dziećmi i młodzieżą odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchach Barbarze Muszyńskiej wręczając jej grawerton z kwiatami.
Pani Barbara Muszyńska – dodała, że jej współpraca z samorządem układała się bardzo dobrze. Podziękowała za współpracę z Panem Wójtem, Radą Gminy, z kierownikiem GOPS Panią Mirosławą Felczykowska i Kier. Ref. Panem Julianem Krasuckim. Wg kronik budynek szkoły w Wierzchach ma 100 lat i w związku z tym daje pod rozwagę Radzie Gminy , aby w przyszłości zamontować w nim nowe okna. Myśli, że szkoła w środowisku ma opinię dobrą. Uważa, że nie ma ludzi nie zastąpionych, odchodzi z żalem, ale względnym , ponieważ obecnie zaczyna nowy etap swojego życia.
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
W tym miejscu nawiązał do interpelacji radnego Michała Dombrowskiego dotyczącej działalności policji w czasie sezonu letniego w Tleniu przedstawiając podsumowanie bytności policjantów od 3.07. do 31.08.2007 r. Dodał, że będzie wnioskował o środki na w/w cel w przyszłym roku.

Ad. 6

W kolejnej części posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował, że powyższe sprawozdanie bardzo szczegółowo było przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i przez nie analizowane. Komisje w powyższej sprawie wydały opinie pozytywne.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej Informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.
Ad. 7

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

a. Uchwała Nr VI/31/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu rejonowego
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych w sprawie kandydatów na ławników opinię powinien wydać zespół opiniujący i w związku z tym należy podjąć odpowiednią uchwałę.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

b. Uchwała Nr VI/32/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie

Projekt przedstawionej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Rada Gminy w/w uchwał przyjęła jednogłośnie.

c. Uchwała Nr VI/33/07 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy
Przewodniczący Rady wyjaśnił, ,ze rady gmin których gminy przystąpiły do Związku muszą podjąć uchwały w sprawie zmiany statutu .
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

d. Uchwała Nr VII/34/07 w sprawie przystąpienia Gminy Osie do Związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”,

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją jednogłośnie.

e. Uchwała Nr VII/35/07 w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Osie w Związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”,

W nawiązani do poprzedniej uchwały Przewodniczący Rady Roman Waśkowski wyjaśnił, że należy wybrać reprezentanta naszej gminy do Związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”,

Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie

f. Uchwała Nr VII/36/07 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawienia pogrzebu,
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.
Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie
g. Uchwała Nr VII/37/07 w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006,

Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

h. Uchwała Nr VII/38/07 w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2007 -2010 ,

Projekt powyższej uchwały , jak wszystkie poprzednie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które nie wniosły żadnych zmian.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.

a) Uchwała Nr VII/39/07 dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2007 rok,
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Za przyjęciem omówionej uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.

j. Uchwała Nr VII/40/07 wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu ,
Także projekt powyższej uchwały był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które wydały opinie pozytywne w sprawie likwidacji SP ZOZ w Świeciu.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały.
Za przyjęciem omówionej uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.

Ad. 8

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski złożył podziękowanie Pani Irenie Kozłowskiej Sołtys wsi Jaszcz za zorganizowanie festynu oraz za udział w pracach komisji konkursowej „Ładna posesja” wraz z radnym Przemysławem Siekierkowskim i Paniami z GOK Osie.
Dyrektor GOK Andrzej Kowalski – poinformował, że w razie organizacji imprez i dyskotek należy zgłosić się po licencję. Zaprosił wszystkich na Dożynki gminne, które odbędą się w najbliższą niedzielę.

Ad. 10
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (12 września 2007)
Opublikował: Marek Lejk (10 stycznia 2007, 14:12:29)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (19 grudnia 2007, 08:56:41)
Zmieniono: korekta literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2628