Uchwała nr XXVI/164/09Rady Gminy Osiez dnia 29 grudnia 2009w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2010 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” oraz lit. ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/164/09
Rady Gminy Osie
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” oraz lit. ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :   14.606.444,-

 Dochody bieżące gminy wyniosą:   14.230.047,-
             - dochody własne   5.634.887,-
              - dotacje  2.822.146,-
              - subwencja ogólna  5.773.014,-
              Dochody majątkowe wynoszą:  376.397,-
              - dotacje majątkowe    236.397,-
             - dochody z majątku   140.000,-
2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowych i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1.      

§ 2. 1.  Wydatki budżetu gminy w wysokości:  15.896.444,-
  wydatki: bieżące:  13.053.582,-
   w tym:  na obsługę długu publicznego  30.100,-          
               dotacje na wydatki bieżące  1.169.100,-
    wydatki majątkowe        2.842.862,-
2.  Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej     przedstawia załącznik nr 2.

 §  3. 1.  Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami  stanowi planowany deficyt   budżet  w wysokości:  1.290.000 ,-


 2.  Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

§ 4. 1. Ustala się poziom wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z  załącznikiem Nr 3, wydatki na zadania wynikające z wieloletniego planu  inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3a  - 2.842.862,-

§ 5. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
   - przychody w kwocie   1.979.150,-
 - wydatki w kwocie 1.979.150,-
  zgodnie z załącznikiem Nr 4 -

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami                               

- dochody w kwocie  2.265.388,-
- wydatki w kwocie   2.265.388,-
  zgodnie z załącznikiem Nr 5 -

 2. Ustala się plan finansowania zadań własnych ze środków  budżetu Państwa:
      - dochody w kwocie    278.700,-
      - wydatki w kwocie     278.700,-
Zgodnie z załącznikiem nr 5 A

§ 7. 1. Ustala się wielkości dotacji;
    1) Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.455.800,-
 w tym na realizację zadań inwestycyjnych:    -  397.700,-

         dla:   - Gminnego Zakładu Komunalnego   –  21.500,-
                  - Starostwo Powiatowe w Świeciu     - 319.000,-
                  - Gminnego Ośrodka kultury             -    57.200,-                               
  2) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
  zgodnie z załącznikiem Nr 6 -111.000,-

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  na 2010  rok :

- przychody w kwocie   25.100,-
 - wydatki w kwocie   33.000,-
 zgodnie z załącznikiem Nr 7 -

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:     

  1)  Limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500.000,                                                                                                              2)  Limit zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu 1.290.000,-

§ 10. 1.  Upoważnia się Wójta do: 

 1) Zaciągania zobowiązań:
  a)  zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  w wysokości       500.000,-
   b)  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na  programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub  bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z  kontraktów wojewódzkich w wysokościach określonych w załącznikach.  
    c) z tytułu umów których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań  gminy i terminy zapłaty upływają w latach następnych na łączną  kwotę:    500.000,-
    d)  do zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie deficytu w kwocie      1.290.000,-                                  e)  do zaciągnięcia zobowiązań na spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 285.200,-
     

2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami;   

 3) dokonania spłaty zobowiązań z lat poprzednich w wysokości: 285.200,-
 
§ 11.   Upoważnia się kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu do  dokonywania innych zmian w planie finansowym zakładu niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 31 czerwca 2005 r. o finansach publicznych pod warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.    
                                                     

 § 12. Ustala się wysokość rezerw w wysokości:  299.622,-                                                                   
  1) rezerwę ogólną   140.000,-                          
  2) rezerwę na zadania zarządzania kryzysowego 20.000,-                                                2) rezerwę na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne     139.622,

§ 13. Ustala się  dochody w kwocie 90.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,- zł.  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 5.000 zł. na zwalczanie  narkomanii  zgodnie z załącznikiem Nr 8

 § 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec roku 2010 i lata następne  zgodnie z  załącznikami Nr 9 i 10.     


 § 15. Przychody budżetu w wysokości 1.575,200-zł, rozchody w wysokości 285.200,- zgodnie z załącznikiem Nr 11   


§ 16. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik nr.12

§ 17. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 13.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2010r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała nr XXVI/164/09 pobierz>>> (98kB) pdf

Załącznik nr 1 pobierz>>> (70kB) pdf

Załącznik nr 1a pobierz (73kB) pdf

Załącznik nr 2 pobierz>>> (113kB) pdf

Załącznik nr 2a pobierz>>> (87kB) pdf

Załącznik nr 3 pobierz>>> (66kB) pdf

Załącznik nr 3a pobierz>>> (65kB) pdf

Załącznik nr 4 pobierz>>> (63kB) pdf

Załącznik nr 5 pobierz>>> (54kB) pdf

Załącznik nr 5a pobierz>>> (75kB) pdf

Załącznik nr 6 pobierz>>> (63kB) pdf

Załącznik nr 7 pobierz>>> (61kB) pdf

Załącznik nr 8 pobierz>>> (73kB) pdf

Załącznik nr 9 pobierz>>> (69kB) pdf

Załącznik nr 10 pobierz>>> (54kB) pdf

Załącznik nr 11 pobierz>>> (50kB) pdf

Załącznik nr 12 pobierz>>> (65kB) pdf
 Załącznik nr 13 pobierz>>> (48kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (7 stycznia 2010, 12:15:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2065