Protokół nr XI/16 z dnia 9 marca 2016 r.

Protokół nr XI/16

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  9 marca 2016 r. w godz. od 15.30 do 17.35 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Pan Roman Waśkowski. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział  15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad  o podjęcie dodatkowej uchwały - w punkcie 7 lit. o - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował,  aby w punkcie 7 zamienić kolejność podpunktów w następujący sposób: „a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok,
b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020” oraz „i) wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu”.
W związku  z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2015 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020,
  c)  wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie,
  d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2016 roku,
  e) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Osie,
  f) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów   podróży służbowej,
  g) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów,
  h) przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 128/13 położonej w miejscowości Wierzchy,  gmina Osie
  i) wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu,
  k) strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Osie na lata 2015-2022,
  l) pozbawienia statusu pomnika przyrody, 
  ł) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
  m) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
  n) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osie na lata 2011-2032”- Aktualizacja,
  o) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2015 r.
9. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2016 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2015 rok
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2015 roku
12. Informacja Dyrektora GOK z działalności podległej mu placówki
13. Wolne wnioski i dyskusja
14. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.2015 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Mariusz Deinowski – w imieniu mieszkańców ul. Ks. Semraua  w Osiu prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o odbudowę zniszczonego przystanku autobusowego na końcu miejscowości Osie w kierunku Tlenia.

 Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez :
- Radnego Pana Daniela Siewert w sprawie umieszczenia znaku z nazwą jeziora „Mukrza” - Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu poinformował w piśmie, że do końca marca znak zostanie umieszczony. W kwestii wysyłania materiałów na sesję w formie elektronicznej– zainteresowani radni otrzymują w ten sposób projekty uchwał przed sesją.
- Radnego Pana Przemysława Siekierkowskiego w kwestii wymiany przepalonych żarówek w lampach w miejscowości Żur –sprawa została natychmiast zgłoszona do Elektrowni i żarówki wymieniono.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 6.
Pan Wójt  przedstawił  informację sporządzoną według stanu na dzień 31.12.2015 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku.
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu >>>pobierz (204kB) pdf

Ad. 7. 
W kolejnej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XI/70/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok 
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.  Następnie odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwałę nr XI/71/16 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy, po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

c) Uchwałę nr XI/72/16 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwałę nr XI/73/16 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2016 roku
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

e) Uchwałę nr XI/74/16 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Osie
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy wzrostu diety wyłącznie dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie,  w związku ze zwiększoną liczbą pełnionych obowiązków. Projekt uchwały przewiduje dietę dla wiceprzewodniczącego rady w kwocie 600 zł miesięcznie. Pozostałe diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy  nie ulegną zmianie.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

f) Uchwałę nr XI/75/16 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów   podróży służbowej
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy wzrostu diety dla sołtysa Osia do kwoty 500 zł miesięcznie, dla pozostałych sołtysów –dieta wzrasta o 50 zł tj. do kwoty 300 zł.
Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

g) Uchwałę nr XI/76/16 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

h) Uchwałę nr XI/77/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 128/13 położonej  w miejscowości Wierzchy,  gmina Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

i) Uchwałę nr XI/78/16 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

j) Uchwałę nr XI/79/16 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

k) Uchwałę nr XI/80/16 w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Osie na lata 2015-2022
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy,  informując jednocześnie, komisje odbyły łączne posiedzenie, na którym powyższa strategia była szczegółowo analizowana.
 Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

l) Uchwałę nr XI/81/16 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

ł) Uchwałę nr XI/82/16 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

m) Uchwałę nr XI/83/16 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy, po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

n) Uchwałę nr XI/84/16 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osie na lata 2011-2032”- Aktualizacja
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

o) Uchwałę nr XI/85/16 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że sołtysi gminy Osie po przeprowadzonej konsultacji oświadczyli, że fundusz sołecki na rok 2017 powinien być przyjęty przez Radę Gminy w takim rozwiązaniu jak w latach poprzednich.
W związku z powyższym Rada Gminy  przystąpiła do głosowania i jednogłośnie podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.

Ad. 8.
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji stałych o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 r.
Przewodniczący Komisji: Gospodarczej, Społecznej i Rewizyjnej kolejno przedstawili sprawozdania  z działalności.  Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9. 
W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy na 2016 r., które kolejno przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Plan Pracy Komisji Gospodarczej (917kB) pdf
Plan Pracy Komisji Społecznej (320kB) pdf
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej (273kB) pdf

Ad. 10.
W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu >>>pobierz (317kB) pdf
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Ad. 11.
Następnie zostało przedstawione przez Wójta Gminy Michała Grabskiego sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2015 roku.
Do  przedstawionego sprawozdania również nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu >>>pobierz (1124kB) pdf

Ad. 12.
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Andrzej Kowalski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu –który wykorzystując pokaz slajdów przedstawił informacje z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu >>>pobierz (723kB) pdf
Radni nie wnieśli żadnych uwag bądź zastrzeżeń do przedstawionej informacji.

Ad. 13.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do końca kwietnia br.
Następnie poinformował o piśmie, które wpłynęło do Rady Gminy od Państwa Brockich z Łodzi posiadających działkę w Łążku, którzy sprzeciwiają się przebudowie drogi gruntowej na asfaltową w Łążku. Na posiedzeniach komisji była analizowana ta sprawa i radni jednogłośnie przychylili się do stanowiska Wójta Gminy określonego w piśmie z dnia 1.02.2016 r. znak ROŚBiGK.7226.3.2016.ML upoważniając Przewodniczącego Rady Gminy do udzielenia Państwu Brockim pisemnej odpowiedzi.

Ad. 14.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  XI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-)   Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Wiśniewska

Do pobrania:
Protokół nr XI/16 (2182kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (23 marca 2016)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (23 marca 2016, 14:35:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 629