Protokół nr XXII z sesji 27.07.2005


PROTOKÓŁ  Nr XXII

 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 27 lipca  2005 r.  w godz. od     19 00 do 2100  w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy
5. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zmiany w podziale Gminy Osie na stałe obwody głosowania
  b. przeznaczenia do sprzedaży działki nr 113/3 o pow. 0,32.43 ha KW Nr 29115 położonej w miejscowości Miedzno stanowiącej własność Gminy Osie
  c. dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2005 r.
7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji
 
 
Ad. 1
 
XXII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
 
Ad. 2
 
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: M. Gzella, Wiesław Nikel, J. Tkaczyk
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
                                                   
Ad. 3  

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.06.2005 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  

W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
W tym miejscu poruszył sprawę modernizacji dróg powiatowych Osie – Radańska  i  Krąplewice – Osie  (z sumie należy przeznaczyć 52 tys. zł.)
Radny Krzysztof Otlewski – zwrócił się z pytaniem , jeżeli nie będzie robiona droga Kraplewice – Osie to co z poboczami ?
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że jeżeli nie będzie generalnego remontu , to można ją poszerzyć i to powinno wynieść 700 – 800 tys. zł. My byśmy dali 400 tys. zł. a powiat powinien dołożyć drugą połowę.
Sprawa przyznawania środków na ten cel bardzo się przedłuża, rozpatrywanie naszego wniosku trwa już 6 miesięcy.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  

W tym punkcie obrad sesji zgłoszono następującą interpelację:
Radny Michał Dombrowski – poruszył sprawę gablot  informacyjnych na rynku w Osiu. Należy coś z tym zrobić, systematycznie są niszczone . Należałoby zrobić kompleks informacyjny , najlepiej przy GOK Osie.
Wójt Gminy Michał Grabski wyjaśnił, że wykonanie odpowiednich tablic, aby były estetyczne i trwałe  jest bardzo kosztowne.
Radny Wojciech Kater –zaproponował, aby postawić znak ograniczenia prędkości do 60 km / godz. od początku alei dębowej w Osiu, ponieważ występują tam bardzo często wypadki.
Radny Krzysztof Otlewski – zwrócił się z pytaniem, jeżeli otrzymamy wiórki asfaltowe ok. 400 ton , to na co zostaną one przeznaczone ? Z drogi przy nieruchomości p. Rytlewskiego pył przedostaje się do jego mieszkania.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że nigdy do końca nie wiadomo ile otrzymamy tych  wiórków. W przyszłości należy zastanowić się nad ogłoszeniem przetargu , ponieważ Przedsiębiorstwo Budowy Mostów w Świeciu ma wiórki na placu.
Radny Wojciech Kater – na zakręcie w Łążku postawiono strzałki, ale nie są one odblaskowe. Także balustrada na zakręcie przy wjeździe od strony Osia do Tlenia wymaga odnowienia , należy ją pomalować .
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że Powiatowy  Zarząd Dróg ma na ten cel bardzo mało środków.
Radny Wojciech Kater – zwrócił się z pytaniem, czy darowiznę na budowę kanalizacji w Łążku będzi można w wyjątkowych wypadkach rozłożyć na raty.
Wójt Gminy Michał  Grabski – wyjaśnił, że jest to duży problem z rozliczeniem, ponieważ po wykonaniu przyłącza nie będzie możliwości , aby wyegzekwować należnoć.
 
 
Ad. 6
 
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
 
a) Uchwała Nr XXII/126/05 w sprawie zmiany w podziale Gminy Osie na stałe obwody głosowania
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie. b)    Uchwała Nr XXII/127/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 113/3 o pow. 0,32.43 ha KW 29115 położonej w miejscowości Miedzno stanowiącej własność Gminy Osie
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy Michał Grabski. Na nieruchomości tej ma dom p. Korint, który mieszka tam od 19959 r.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie mieli uwag.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
c) Uchwała Nr XXII/128/05 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2005 rok
Wyjaśnień do powyższego projektu udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 7

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Wałkowski – poinformował, że wpłynęła odpowiedź na nasze pismo wystosowane do NFOZ.
W tym miejscu zapoznał obecnych z treścią w/w pisma.
Radny Michał Dombrowski – zaprosił wszystkich obecnych na bieg „Pod krawatem”, który ma odbyć się w dniu 28.-7.2005 r.
Radny Wojciech Kater – zwrócił się z pytaniem, czy Telekomunikacja Polska dała odzew w sprawie przyłącza w Tleniu.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że obecnie Telekomunikacja jest na etapie załatwiania pozwoleń.
  Ad. 8 Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
  Protokółowała:
                                                          
   Beata Jagła
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (30 sierpnia 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (30 sierpnia 2005, 08:56:27)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:35:10)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2166