Protokół nr XX z sesji 29.04.2005

Protokół  Nr XX/05
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29 kwietnia  2005 r.  w godz. od   1515 do 1730  w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecna radna: Mirosława Gzella.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do zaproponowanego porządku obrad (zawartego w zawiadomieniach o terminie sesji) Wójt Gminy zgłosił wniosek o wycofanie z  punktu   7 lit. a) podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli . Uzasadniając to tym, że Komisja Edukacji Publicznej oraz Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego wnioskują o  zmianę niektórych zapisów w projekcie. W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w zmiany porządku obrad.
Za powyższą zmianą głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw, głosów wstrzymujących nie było.
 
Porządek  obrad sesji po zmianach:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok
  a)     dyskusja
  b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
7.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
  b)     zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2005 rok
 c)     przyjęcia porozumienia pomiędzy Gminą Osie a Powiatem Świeckim, dotyczące warunków udzielenia dotacji celowej na częściowe sfinansowanie inwestycji drogowej
8. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
9.       Wolne wnioski i dyskusja
10.  Zakończenie obrad sesji
  
Ad. 3  
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 9.03.2005 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5   W tym punkcie obrad sesji zgłoszono następującą interpelację:
Radny Henryk Jęryczka -  prosił o ustawienie znaku zakaz postoju w godz. od  700 – 1600  na ul. Szkolnej w Osiu na odcinku od posesji p. J. Trzeciak do p. Chudeckich. Uzasadniając to tym, że autobusy szkolne mają bardzo utrudniony wyjazd ze szkoły jak stoją pojazdy na tej ulicy.
 
Ad. 6 
W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
a)     Przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok wszyscy radni otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed obecną sesją większość Komisji Rady Gminy odbyły posiedzenia, na których rozpatrzono powyższe sprawozdanie  i wydały pozytywne opinie w przedmiotowej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Henryk Jeryczka – poinformował, że Komisja   Rewizyjna  w dniu  30 marca 2005 r. przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium. Dodała , że przed wystosowaniem tego wniosku szczegółowo przeanalizowano poszczególne pozycje sprawozdania z wykonania budżetu. Radni także śledzili wykonanie i zmiany budżetu  w trakcie roku budżetowego.
     Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski wyjaśnił, że wniosek Komisji Rewizyjnej  przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do  zaopiniowania . W związku z powyższym zapoznał obecnych z uchwałami   Składu Orzekającego  Nr 2:
-         Uchwałą Nr 17/S/2005 w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2004 rok
-         Uchwałą Nr 17/Kr/2005 dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w   sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 0sie za  2004 rok.
Dodał, że wniosek Komisji Rewizyjnej opiniował ten sam skład co w ubiegł roku i w ubiegłym roku wniosek był zaopiniowany bez uwag.
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski w skrócie przypomniał dane zawarte
w sprawozdaniu . Odniósł  się głównie do inwestycji gminnych i zadłużenia. Dodał, że ubiegły rok był bardzo dobry do wykonywania inwestycji. Podziękował wszystkim radnym, mieszkańcom gminy, pracownikom Urzędu Gminy w Osiu za pomoc w realizacji tych zamierzeń.
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska – odnośnie uwag RIO dotyczących wniosku Komisji Rewizyjnej. Porównała sprawozdania z ubiegłych lat , w bieżącym roku jest ono jeszcze bardziej dokładne. Członkowie Składu Orzekającego mogli się pofatygować, aby je dokładnie przeczytać. Chyba, że ktoś chce, aby je powielać i przepisywać. Sprawozdanie i wniosek były wysłane razem.
b)    W związku z tym, że nie było więcej  uwag przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XX/117/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
Przewodniczący Rady złożył podziękowanie Wójtowi Gminy w imieniu swoim i całej Rady Gminy  za dotychczasową pracę i osobiste zaangażowanie w rozwój gminy. dodał, że wynik głosowania jest odzwierciedleniem współpracy Wójta z Radą Gminy.
W tym miejscu w imieniu samorządu gminy Osie radna Halina Malinowska i radny Krzysztof Otlewski wręczyli kwiaty Wójtowi Gminy z okazji 10-lecia pracy na stanowisku Wójta Gminy Osie oraz udzielenia mu absolutorium.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśni, że na stanowisko Wójta Gminy został wybrany 28.04.1995 r. i wtedy radny Jurek Tkaczyk powiedział mu aby został trochę dłużej niż jego poprzednicy. O to stanowisko starał się ze względów ambicjonalnych, chciał coś zrobić dla naszej gminy. Jest jeszcze dużo zrobienia, a to co zrobiono to dzięki wspólnej pracy. Podziękował za wybór go na to stanowisko najpierw przez Rady, a później przez mieszkańców gminy.
 
Ad. 7  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
 
a)    Uchwała Nr XX/1118/05 w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie. b)    Uchwała Nr XX/119/05 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2005 rok
 
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
c)     Uchwała Nr XX/120/05 w sprawie przyjęcia porozumienia pomiędzy Gminą Osie a Powiatem Świeckim, dotyczące warunków udzielenia dotacji celowej na częściowe sfinansowanie inwestycji drogowej
 
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 8
Następnie Pani Felczykowska Mirosława Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu złożyła informację z pracy podległego jej ośrodka.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionej informacji.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Wałkowski – przypomniał, że do 30.04.2005 r. należy złożyć oświadczenia majątkowe.
Dyrektor GOK Osie Andrzej Kowalski – zapraszał wszystkich na obchody pierwszych dni maja, przedstawiając jednocześnie program uroczystości. Poinformował, że trwają już przygotowania do imprezy „Dni Osia”. Podziękował, za środki finansowej jakie zostały przeznaczone na kolejny remon w GOK. Poruszy również sprawę funkcjonowania szpitala w Świeciu po przekształceniach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Jędryczka – zwrócił się do Rady Gminy o upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli kotłowni przy blokach na ul. Nowy Świat w Osiu.
Przewodniczący Rady Roman Waskowski – wyjaśnił, że zgodnie ze statutem gminy Rada może upoważnić Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli nie ujętej w planie rocznym  pracy komisji.
Rada Gminy jednogłośnie była za udzieleniem powyższego upoważnienia.
  
Ad. 10
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokółowała:                     Przewodniczący                                     
                                           Rady Gminy
  Beata Jagła                    ( Roman Waskowski)  
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Protokół Nr XX (27 lipca 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (28 lipca 2005, 10:47:49)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:31:04)
Zmieniono: poprawka naz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2212