Uchwała nr XXIV/149/09Rady Gminy Osiez dnia 27 października 2009w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r, Nr 18, poz. 97)

Uchwała nr XXIV/149/09
Rady Gminy Osie
z dnia 27 października 2009


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r, Nr 18, poz. 97)


uchwala się co następuje:

§ 1 . Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 1 stycznia 2010 r., które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski


Uzasadnienie

Wzrost taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  spowodowany jest zwiększeniem kosztów bezpośrednich (tj. wzrost cen zakupu materiałów, energii, konieczności przeprowadzania konserwacji, remontów urządzeń i wymiany sieci wodociągowej  kanalizacyjnej). Zróżnicowanie stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynika z faktu ponoszenia wyższych opłat za korzystanie ze środowiska w związku z wydobywaniem wody na cele produkcji spożywczej.

Do pobrania:

Uchwała Nr XXIV/149/09 pobierz>>> (83kB) pdf

Załącznik do uchwały pobierz>>> (50kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (2 listopada 2009, 13:42:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2404