Protokół nr XVI/20 z dnia 29 października 2020 r.

Protokół nr XVI/20

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29 października 2020 r. w godz. od 15.30 do 16.50                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XVI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2020 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
 b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
 c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie,
 d) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2021 rok,
 e) powołania Rady Społecznej  Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 f)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 g) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
 h)Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Prusiny” w granicach administracyjnych gminy Osie,
 i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
 j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 k) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
 l) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
8.  Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
9.  Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika  
     i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji                                                                                          

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27.08.2020 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radna Pani Hanna Rink:
1) wnioskowała o ustawienie znaku drogowego B-35 „zakaz postoju” na odcinku ulicy Mickiewicza w Osiu od bloków mieszkalnych do skrzyżowania z ulicą Polną.
2) wnioskowała o uporządkowanie działki gminnej przy przepompowni na granicy ul. Hoffmanna i Dworcowej w Osiu.
3) zwróciła się z prośbą o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie wycięcia trzech drzew w Osiu – dwa drzewa przy ul. Starogardzkiej na wysokości działki firmy Madrosi jedno drzewo rosnące przy ul. Wyb. pod Starogard 1.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater - prosił o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o naprawę nawierzchni drogi powiatowej Tleń-Brzemiona na odcinku od mostu na Wdzie do szczytu wzniesienia w kierunku Brzemion.

Radna Pani Ewa Czerwińska – wnioskowała o postawienie dodatkowego oświetlenia ulicznego przy posesji nr 14 oraz przy posesji nr 54 w Miedznie.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację          z działań podejmowanych za okres między sesjami. W sprawie zgłoszonych interpelacji podczas ostatniej sesji, Pan Wójt poinformował, że zostały one już wykonane bądź będą wykonane w najbliższym czasie.
Zapoznał  także obecnych z informacją o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne przez osoby skazane oraz przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu w tym temacie. pobierz>>> (602kB) pdf
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu

Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2020 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na wczorajszych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Wójt Gminy szczegółowo omówił wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r.
Następnie Wójt Gminy Osie  Michał Grabski przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie za I półrocze 2020 r.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.  pobierz>>> (141kB) pdf


Ad. 7.
W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała Nr XVI/113/20 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji Gospodarczej   i Społecznej Rady Gminy Osie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. pobierz>>> (138kB) pdf

b) Uchwała Nr XVI/114/20 w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

c) Uchwała nr XVI/115/20 zmieniająca  uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

d) Uchwała Nr XVI/116/20  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2021 rok
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (140kB) pdf

e) Uchwała Nr XVI/117/20 w sprawie powołania Rady Społecznej  Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z upływem terminu kadencji należy powołać nową Radę Społeczną Przychodni na kolejne 4 lata.
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf
Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski złożył podziękowanie dla radnych, którzy dotychczas  byli  w składzie Rady.

f) Uchwała Nr XVI/118/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

g) Uchwała Nr XVI/119/20 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

h) Uchwała Nr XVI/120/20 w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Prusiny” w granicach administracyjnych gminy Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (139kB) pdf

i) Uchwała Nr XVI/121/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy  Osie
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

j) Uchwała Nr XVI/122/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

k)  Uchwała Nr XVI/123/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (139kB) pdf

l) Uchwała Nr XVI/124/20 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Pan Roman Waśkowski Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że powyższy projekt uchwały był najdłużej analizowany na posiedzeniach komisji. Zadecydowano, aby nie uzgodnić projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, co zostało opisane w uzasadnieniu do uchwały.
Rada Gminy przystąpiła do głosowania: za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. pobierz>>> (139kB) pdf

Ad. 8.
W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
Pan Wójt w skrócie zapoznał obecnych z danymi dotyczącymi m.in. ponoszonych wydatków na oświatę, kadry pedagogicznej, awansu zawodowego nauczycieli, liczby dzieci, dowozu uczniów, średniego wynagrodzenia nauczycieli, egzaminu ósmoklasisty, stypendiów socjalnych, darmowych podręczników oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Informacja ta jest do wglądu na stronie internetowej BIP Gminy Osie jako załącznik do zarządzenia nr 145/20 Wójta Gminy Osie, a także będzie dostępna do pobrania przy protokole z odbytej sesji. pobierz>>> (436kB) pdf
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 9.

W tej części sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że zgodnie z art. 24 h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym - podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych  w terminie do dnia 30 października każdego roku powinny przedstawić Radzie Gminy informację  o osobach, które nie złożyły oświadczeń lub złożyły je po terminie; o  nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach oraz o działaniach podjętych  w związku ze stwierdzonymi uchybieniami. Przewodniczący posiedzenia oznajmił, że analizował oświadczenia majątkowe złożone przez radnych a Pan Wójt analizował oświadczenia kierowników,  zanim zostały wysłane do Urzędu Skarbowego.
Następnie odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Osie, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarza gminy i skarbnika. Z pisma tego wynika, że wszyscy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie;  w niektórych wystąpiły uchybienia,  lecz zostały one uzupełnione.
Pan Roman Waśkowski przedstawił także pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Osie.

Ad. 10.
Brak wolnych wniosków, dyskusji.

Ad. 11.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XVI  sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
 (-) Irena Kozłowska  
        
 Protokołowała    
 (-) Michalina Wiśniewska       

Do pobrania:
Protokół nr XVI/20 (1964kB) pdf                                                                   

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (27 listopada 2020)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (27 listopada 2020, 12:48:20)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (27 listopada 2020, 13:17:40)
Zmieniono: literowka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184