Protokół nr III/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

Protokół nr III/10

z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 28 grudnia 2010 r. w godz. 15.15 do  16.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

III Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy zgłosił wniosek rozszerzający porządek   o podjęcie następujących uchwał - w punkcie 7 lit. f  w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu; a także – w punkcie 7 lit. g w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Martwe”.
W związku z tym,  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu gminy Osie  na 2011 rok:
   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej, w tym komisji stałych,
   c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2011-2016
  b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok
  c) wynagrodzenia Wójta Gminy Osie
  d)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
 e)uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 – 2015
 f)dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
 g) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Martwe”.

8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 06.12.2010 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Radni zgłosili  interpelacje w następujących  sprawach:
Wojciech Kater:
1) zamontowania nowego lustra na skrzyżowaniu ulic Tleńskiej i Szkolnej w Łążku, ponieważ w wyniku kolizji uległo ono zniszczeniu,
2) zamontowania  na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Tleńskiej w Łążku tablicy „prowadzącej pojedynczej w prawo – U -3a” tak, aby była widoczna dla kierujących pojazdami poruszającymi się z Łążka do Tlenia. W uzasadnieniu, Pan  Kater stwierdził, że obecnie wiele pojazdów przejeżdża skrzyżowanie prosto, wjeżdżając  w podporządkowaną ul. Cmentarną, co grozi kolizją.

Łukasz Sowiński:
1) zmiany oznakowania skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Polną i umieszczenia lustra  przy wyjeździe z ul. Polnej.  Oznakowanie skrzyżowania powinno zmienić porządek ruchu na tym skrzyżowaniu tj. z ul. Polnej względem ul. Dolnej wyznaczyć pierwszeństwo stawiając znak D1 ( droga z pierwszeństwem) oraz z ul. Dolnej zrobić drogę podporządkowaną względem ul. Polnej, stawiając w odległości 100 m znak A7. Na skrzyżowaniu w/w ulic powinien być postawiony znak b-20 (STOP) równorzędnie z linią bezwzględnego zatrzymywania się.
Powyższe rozwiązanie zdaniem radnego zwiększy bezpieczeństwo w tym miejscu, jak również ułatwi sposób poruszania się pojazdów zarówno w okresie letnim jak   i zimowym.

Ad. 5.

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 rok.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
b)  Następnie przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Gospodarczej radnego Wojciecha Katera.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2011 r. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.                                          Indywidualnie radni nie zgłosili wniosków i zmian do projektu budżetu.
c)  Ponieważ nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr III/5/10  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osie na 2011 rok.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osie na rok 2011 została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 7.
 W tym punkcie obrad  Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

    a) Uchwała nr III/6/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
         Gminy  Osie na lata 2011-2016
     
 Projekt powyższej uchwały , jak i wszystkie  pozostałe projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.
                                                                                             
   b) Uchwała nr III/7/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

   c)  Uchwała nr III/8/10 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Osie
Przewodniczący Rady Gminy poinformował obecnych, że na wczorajszych posiedzeniach komisji stałych zostały wypracowane propozycję nowej kwoty wynagrodzenia Wójta Gminy Osie.
Następnie odczytał projekt powyższej uchwały z nową, proponowaną kwotą wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osie, pytając jednocześnie radnych czy są inne propozycje.
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji uchwałę  poddał  pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.  

   d) Uchwała nr III/9/10 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
       Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

   e) Uchwała nr III/10/10 w sprawie   uchwalenia wieloletniego programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 – 2015
W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał go pod głosowanie radnym Przewodniczący Rady Gminy.  Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

   f) Uchwała nr III/11/10 w sprawie  dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu   Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

    g) Uchwała nr III/12/10 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Martwe”
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją  jednogłośnie.

Ad. 8.

W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy przekazał życzenia świąteczno-noworoczne, które otrzymał od p. Jarosława Katulskiego- Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do aktu wręczenia statuetek z okazji 20-lecia samorządu Gminy Osie. Wyjaśnił, że większość ze statuetek została wręczona na spotkaniu   z okazji jubileuszu 20-lecia samorządu, jednak niektóre osoby ze względów osobistych nie mogły brać udziału w spotkaniu. Dodał, także iż nastąpiła pomyłka, ponieważ jeden z byłych radnych nie otrzymał zaproszenia. W tym miejscu Przewodniczący Rady Roman Waśkowski przeprosił p. Leszka Partykę za zaistniałą sytuację a następnie dokonał wręczenia pamiątkowej statuetki. Podziękowanie za pracę w samorządzie i pamiątkowe statuetki otrzymali również: sołtys wsi Stara Rzeka p. Zbigniew Kwaśnik oraz były sołtys wsi Miedzno – p. Józef Weisbrołt.
Radny Henryk Jędryczka zabrał głos w sprawie złożonej interpelacji przez radnego Łukasza Sowińskiego – odniósł się do propozycji ustawienia znaku STOP na skrzyżowaniu ulic Dolnej i Polnej w Osiu – sprzeciwiając się takiemu rozwiązaniu, gdyż jego zdaniem pogorszy to jeszcze bardziej płynność ruchu drogowego.

Ad. 9.

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył III  Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół nr III/10 (116kB) pdf

 

                                    

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (18 stycznia 2011)
Opublikował: Michalina Krasucka (18 stycznia 2011, 12:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437