Protokół nr XX/21 z dnia 16 marca 2021 r.

Protokół nr XX/21

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  16 marca 2021 r. w godz. od 15.30 do 16.30                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 11 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Irena Kozłowska, Daniel Siewert, Kazimierz Nastróżny i Michał Recki.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025,
  c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2021 roku,
  d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022,
  e) szczegółowych zasad przyznawania i wysokości  oskiego świadczenia żłobkowego,
  f) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  g) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezinach
7.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2020 rok
8.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2020 roku  
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2020 r.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.
        
       
Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27.01.2021 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (135kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Jacek Bocian – wnioskował o:
- wymianę słupa energetycznego niskiego napięcia na ulicy Szkolnej w Osiu między budynkiem nr 5 a Szkołą Podstawową. Słup jest uszkodzony, przełamany, widoczne są pręty zbrojeniowe i grozi przewróceniem.
- zainstalowanie w miejscu dostępnym i odpowiednio oznaczonym (Rynek w Osiu) defibrylatora AED. 
Radny Pan Włodzimierz Powierża – wnioskował o zamontowanie lamp oświetleniowych na drodze w Żurzę od domu Państwa S. do skrzyżowania z drogą powiatową.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski – prosił, aby przed rozpoczęciem sezonu turystycznego usunąć dwa uschnięte drzewa rosnące przy placu zabaw na skwerze A.Hoffmanna w Tleniu.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację          z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez radną Panią Mariolę Antoszewską       w sprawie postawienia znaku informującego o kierunku jazdy do miejscowości Miedzno-Osie. Stwierdził, że została ona przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu i zostanie zrealizowana w trakcie przebudowy drogi Wałkowiska-Jeżewo do końca lipca.
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 6. 
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała Nr XX/148/21 w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że projekty uchwał były omawiane na wczorajszych posiedzeniach Komisji Społecznej i Gospodarczej. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. {zm_budzetu}

b) Uchwała Nr XX/149/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025
 Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

c) Uchwała nr XX/150/21  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2021 roku
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

d) Uchwała Nr XX/151/21  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że po przeprowadzonych konsultacjach z sołtysami gminy Osie zdecydowano przedstawić propozycję, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego na 2022 rok.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

e) Uchwała Nr XX/152/20 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wysokości  oskiego świadczenia żłobkowego
Przewodniczący posiedzenia Pan Roman Waśkowski poinformował, że jest to nowa sprawa, która była szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji.
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

f) Uchwała nr XX/153/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (135kB) pdf

g) Uchwała nr XX/154/21 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezinach
Projekt powyższej uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w/w projekt uchwały 3 marca br. został pozytywnie zaopiniowany przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf


Ad. 7.

W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2020 rok.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. pobierz>>> (339kB) pdf

Ad. 8.
W tym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2020 roku.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. pobierz>>> (908kB) pdf

Ad.9.
W dalszym punkcie sesji Wójt Gminy przystąpił do omówienia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2020 r.  
W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Pan Jacek Bocian zapytał o przyznaną dotację dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe Gminy Osie Grom Osie, czy gmina posiada szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania tej dotacji? W odpowiedzi Pan Wójt stwierdził, że w Urzędzie Gminy zostało złożone szczegółowe sprawozdanie. pobierz>>> (1701kB) pdf

Ad. 10.
Brak wolnych wniosków, dyskusji.

Ad. 11.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XX Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XX  sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Roman Waśkowski  

Protokołowała    
      
(-) Michalina Wiśniewska

Do pobrania:
Protokół nr XX/21 (1289kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (31 marca 2021)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (6 kwietnia 2021, 10:38:28)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (7 kwietnia 2021, 08:26:10)
Zmieniono: popr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 114