Protokół nr VIII z sesji 09.09.2003


PROTOKÓŁ Nr VIII/03
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 9 wrzesnia  2003 r.  w godz.
 od 18:00 do  19:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
VIII Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Mirosława Gzella, Nikel Wiesław, Otlewski Krzysztof
Lista obecności radnych  stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Zgłaszanie interpelacji
4.      Podjęcie uchwał :
a)     zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniego programu  inwestycyjnego na terenie gminy Osie
b)    dokonania zmian dochodów i wydatków budżetu na 2003 r.
5.     Wolne wnioski i dyskusja
6.     Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Jacek Bocian – zgłosił wniosek nauczycieli wf  w sprawie rozważenia możliwości korzystania z murawy na stadionie w Osiu w czasie zajęć lekcyjnych.
Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę wyrównania drogi Osie – Tleń , po wyrównaniu powstały rowy (grozi zawieszeniem samochodów zjeżdżających na pobocze) . Dobrym przykładem są drogi w stronę Czerska, wyrównanie jest wykonane b. dobrym sposobem.
Radny Michał Dombrowski – poruszył sprawę budowy chodnika ul. Dworcowa w Osiu, aby ująć go w planie inwestycji.
Wójt Michał Grabski – wyjaśnił, że wyrównanie drogi Osie – Tleń robiła wyrówniarka z Rejonu Dróg w Świeciu ( na modernizacje dróg nie ma środków finansowych, ponieważ poszły na „ratowanie” szpitala w Świeciu). W stronę Czerska wyrównywania robił inny sprzęt – bardziej kosztowny.
Odnośnie inwestycji w br. zrezygnowaliśmy już z b. dużo inwestycji. Jeżeli chcemy wprowadzać nowe inwestycje to  musimy zrezygnować jeszcze z dalszych już zaplanowanych inwestycji.
Powiat tucholski nie ma długów szpitala , natomiast powiat świecki ma bardzo duże .
Radny Roman Waskowski – stwierdził, że mieszkańcy bloków RSP skarżą się na usytuowanie reklamy przez „ORLEN” obecnie jest tam słaba widoczność.
Wójt Gminy – prosił, aby powyższą interpelację radny złożył na pismie i dokładnie wyjaśnił o co chodzi.
 
Ad. 4  
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
 
a)     Uchwała Nr VIII/43/03  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na terenie gminy Osie
Wyjaśnień do powyższej uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski .
W związku, że nie było uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.
b)     Uchwała Nr VII/44/03 z sprawie dokonania zmian dochodów i wydatków  budżetu na 2003 r. określonych w uchwale Nr III/12/03 z dnia 26.02.2003 r. z późn.zm.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli innych propozycji.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 5  
Radny Wojciech Kater – zwrócił się z pytaniem. Czy coś wiadomo o tym, że Telekomunikacja będzie robiła z kablami.
Wójt Gminy odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo.
Radny Henryk Jędryczka – poruszył sprawę wałęsających psów, aby ściągnąć osobę, która je schwyta.
Wójt Gminy Michał Grabski – stwierdził, że jak przyjedzie taka osoba, to bardzo trudno spotkać te psy.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował, że na 11.11.2003 r. planowana jest uroczysta Sesja z okazji Dnia Niepodległości.
Wójt Gminy Michał Grabski – dodał, że środki zebrane podczas meczu duchownych i samorządowców zostaną przeznaczone na „Caritas”.
 
 
 
Ad. 6
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący
Beata Jagła                                                       Rady Gminy Osie
                                                                  Mgr. Roman Waśkowski  
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (15 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 07:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2247