Uchwała nr XXVI/166/09Rady Gminy Osiez dnia 29 grudnia 2009W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2009 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVI/166/09
Rady Gminy Osie
z dnia 29 grudnia 2009


W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 ) uchwala się co następuje:


§  1.  W uchwale Nr XXV/161/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 r. wprowadza się zmianę poprzez nadanie  § 1. 1. brzmienia:

 § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: 15.100.968,78 zł                                                                                                                                                   
     w tym :  dotacje:     3.116.998,78 zł
     Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: 798.948,00 zł.             
      w tym:  dotacje:        257.876,00 zł.
      dochody własne o kwotę:   541.072,00 zł.
      Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:  298.954,19 zł.             
      w tym:  dotacje:       257.776,00 zł.
      dochody własne o kwotę:   41.178.19 zł.
      Dochody budżetu po zmianach wynoszą:    14.600.974,97 zł.
       w tym dochody:  dotacje:   3.116.898,78 zł.
             
  Zmiany określa załącznik Nr 1
           
§  2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób   
            zwyczajowo przyjęty.
                                                     

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

 

Do pobrania:

Uchwała nr XXVI/166/09 pobierz>>> (64kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (7 stycznia 2010, 13:00:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1309